PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntax - OPBA4A052A
Anglický název: Syntax
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 100 / 180 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15092
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A012A, OPBA4A021A, OPBA4A023A
Je prerekvizitou pro: OPBA4A056A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. (07.09.2023)
Předmět Syntax navazuje na předměty Morfologie a Lexikologie. Seznamuje studenty s funkčním přístupem k syntaxi současné angličtiny na pozadí syntaktického systému češtiny. Přednáška se zaměřuje na teoretické základy syntaktického popisu angličtiny; semináře slouží k procvičení a prohloubení probíraných témat. Rozsah předmětu: 1/3, studenti musejí absolvovat současně jeden kratší (45 minut) a jeden delší (90 minut) seminář. Témata 1. Větné typy a jejich diskrzní funkce. 2. Valence, větné vzorce. Větné členy a jejich realizační formy. Větné členy konstitutivní a nekonstitutivní, obligatorní a fakultativní. 3. Sémantické role větných členů (podmět, předmět, jmenná část přísudku, doplněk). 4. Příslovečné určení - začleněnost do větné stavby, realizační formy, sémantické role. 5. Zápor. 6. Souvětí souřadné a podřadné. Typy vedlejších vět - věty obsahové, vztažné a příslovečné. 7. Věty s neurčitými tvary slovesnými - infinitiv, gerundium a participium. Komplexní kondenzace. 8. Složité souvětí. 9. Slovosled - gramatické, sémantické, aktuálněčlenské a další principy. 10. Aktuální členění větné.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. (06.09.2023)

Nepřímá zátěž

Samostudium literatury: 20 hodin

Práce se studijními materiály: 30 hodin

Seminární práce: 12 hodin

Příprava na zápočet: 10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 25 hodin

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. (07.09.2023)

ADAM, Martin. A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4605-4.

BIBER, Douglas, CONRAD, Susan, LEECH, Geoffrey. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. 5th ed. Harlow: Longman, 2006. ISBN 0-582-23726-2.

BIBER, Douglas, JOHANSSON, Stig, LEECH, Geoffrey, CONRAD, Susan, FINEGAN, Edward. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 1999. ISBN 058223725-4.

CARTER, Ronald, McCARTHY, Michael. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.  ISBN 0-521-67439-5.

DUŠKOVÁ, Libuše. Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 9788024622699.

DUŠKOVÁ, Libuše. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vydání. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0.

GREENBAUM, Sidney, QUIRK, Randolph. A Student’s Grammar of the English language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.

HUDDLESTON, Rodney, PULLUM, Geoffrey K. A Student’s Introduction to English Grammar. 1st ed. Cambridge: CUP, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.

HUDDLESTON, R., PULLUM, G. K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002. ISBN: 9780521431460.

QUIRK, Randolph, GREENBAUM, Sidney, LEECH, Geoffrey, SVARTVIK, Jan. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.ISBN-13: 978-0582517349.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. (07.09.2023)

1. Větné typy a jejich diskrzní funkce.
2. Valence, větné vzorce. Větné členy a jejich realizační formy. Větné členy konstitutivní a nekonstitutivní, obligatorní a fakultativní.
3. Sémantické role větných členů (podmět, předmět, jmenná část přísudku, doplněk).
4. Příslovečné určení - začleněnost do větné stavby, realizační formy, sémantické role.
5. Zápor. Komplexní rozbor věty jednoduché.
6. Souvětí souřadné a podřadné. Typy vedlejších vět - věty obsahové.

7. Typy vedlejších vět - věty obsahové, vztažné a příslovečné.
8. Věty s neurčitými tvary slovesnými - infinitiv, gerundium a participium. Komplexní kondenzace.
9. Složité souvětí. Komplexní rozbor souvětí.
10. Slovosled - gramatické, sémantické, aktuálněčlenské a další principy.
11. Aktuální členění větné.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. (07.09.2023)

Rozsah předmětu: 1/3, studenti musejí absolvovat současně jeden kratší (45 minut) a jeden delší (90 minut) seminář

Atestace: Z + Zk

 

Podmínky získání zápočtu:

1. průběžná práce v seminářích

2. písemný test, jehož náplní budou témata probíraná v semináři. Minimální hranice, které je třeba dosáhnout, je 70% bodů. V případě neúspěchu mají studenti jeden opravný pokus.

3. seminární práce – analýza 6-8 syntaktických jevů v souvislém textu.

 

Zkouška:

·       Zkoušku mohou studenti skládat až poté, co získají zápočet.

·       Zkouška má část písemnou (test) a ústní. K ústní zkoušce postupují studenti, kteří získají v písemné části zkoušky aspoň 70 % bodů. Pokud studenti nedosáhnou v písemné části zkoušky 70% bodů, k ústní zkoušce nepostupují a do SISu jej jim zapsán neúspěšný pokus (neprospěl/a). V případě neúspěchu mohou studenti zkoušku dvakrát opakovat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK