PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klauzurní práce z anglického jazyka - lingvistika - OPBA2A122A
Anglický název: Comprehensive exam - English linguistics
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, KLP [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Atributy: Klauzurka B AJ3
Korekvizity : OPBA2A120A, OPBA2A121A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (14.09.2020)
Předmět na konci bakalářského studia ověřuje nabyté znalosti a dovednosti ze všech povinných lingvistických předmětů. Skládá ze čtyř testů stejné váhy, a sice testu z Fonetiky a fonologie, Morfologie, Lexikologie a sématiky a ze Syntaxe. Pořadí testů je arbitrární, ale v každém z termínů ho pevně stanoví dohlížející učitel. Posluchač řeší testy v daném pořadí, na řešení má celkově 4 hodiny a po odevzdání dílčího testu se k němu již nevrací. Při řešení testu student nemá k dispozici žádné referenční příručky, slovníky, gramatiky, atp. Kromě úkolů, které ověřují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých povinných lingvistických předmětech testy obsahují též některé teoretické, interdisciplinární a syntetizující úkoly. Nedílnou součástí hodnocení je též formulační úroveň.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (14.09.2020)

Základní prameny:

BAUER, L. English Word-formation. 1983, Cambridge: CUP. ISBN 9780521284929. 

CRUSE, A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3. vyd. Oxford: OUP, 2011. ISBN 9780199559466

DUŠKOVÁ, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z <http://www.mluvniceanglictiny.cz/>

GREENBAUM, S., QUIRK, R. A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.

QUIRK, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. 2nd Revised edition. London: Longman, 1985. ISBN 978-0582517349.

ROACH, P. Phonetics and Phonology. A Practical Course. 4. vyd. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town: Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-0-521-71740-3.

YULE, G.: The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. 4th ed. 2010 ISBN 978-0-521-74922-0.

 

Další prameny jsou uvedeny v sylabech k jednotlivým povinným předmětům.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (14.09.2020)

Předmět na konci bakalářského studia ověřuje vědomosti a dovednosti nabyté v povinných lingvistických předmětech. Zkouška je výlučně písemná. Klauzura je koncipována na 100bodů, přičemž každému ze čtyř testů připadá 25bodů. K úspěšnému zvládnutí klauzury je třeba splnit dvě podmínky. Jednak je třeba získat celkově minimálně 65%, tedy 65bodů. Jednak v žádném z dílčích testů nesmí výsledek klesnout pod 50% (tedy méně než 12,5b).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK