PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do didaktiky AJ II - OPBA2A120A
Anglický název: Introduction into English Language Teaching Methodology II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA2A118A
Je korekvizitou pro: OPBA2A123A, OPBA2A122A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (25.01.2022)
Úvod do didaktiky AJ II je teoreticko-praktický kurz tvořený přednáškou a seminářem, jehož hlavním cílem je seznámit studenty se klíčovými koncepty z oblasti oborové didaktiky angličtiny navázanými na cíle, obsah a metody jazykového vyučování. Budou se zabývat různými aspekty žáka ve vyučování a taktéž rolemi učitele. Seznámí se i s oblastí řízení vyučovacího procesu. Pozornost bude věnována i testování, známkování a hodnocení. V rámci semináře budou tyto teoretické koncepty implemetovány do praxe například formou sledování vyučovacích hodin, jejich následného rozboru a mikrovyučování nebo opravu a hodnocení žákovských písemných prací a ústního projevu.
Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (26.01.2023)

Samostudium literatury: 10 hodin

Práce se studijními materiály: 10 hodin

Plnění průběžných úkolů: 10 hodin

Seminární práce: 5 hodin

Příprava na zápočet: 10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin 

 

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (29.01.2023)

Povinné: vybrané kapitoly z

HARMER, J. The Practice of English Language Teachig. Harlow: Longman, Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-40385-5.

SCRIVENER, J. Learning Teaching. Macmillan: 2005. ISBN 978-1-4050-1399-4.

Společný evropský referenční rámec. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a G.

 

Doporučené

 

DAVIES, P., PEARSE, E. Success in English Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0-19-442171-3.

NUAN, D., LAMB, C. The Self-directed Teacher: Managing the learning process. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-49773-6.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (29.01.2023)

U zkoušky se testuje znalost povinné literatury a klíčových konceptů z oblasti oborové didaktiky anglického jazyka.

Zkouška se bude konat formou písemného testu, kde bude třeba získat minimálně 70% bodů.

Každý student má jeden řádný termín + dva opravné

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (29.01.2023)

- cíle a obsah vyučování anglického jazyka

- faktory ovlivňující úspěch/neúspěch při studiu anglického jazyka, motivace

- metody vyučování anglického jazyka

- žák ve vyučování anglického jazyka

- role učitele

- řízení vyučovacího procesu

- testování

- hodnocení a známkování žáků

- zpětná vazba

- chyba, její role a opravování

- kurikulární a programové dokumenty - RVP, ŠVP

- plánování výuky

- materiální a nemateriální didaktické prostředky, ICT ve výuce AJ

- role učebnic, kritéria výběru a hodnocení učebnic

- další dostupné materiály a pomůcky a jejich využití ve výuce, např. autentické materiály, graded readers.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (25.01.2022)

zkouška

- min. 80% docházka do předmětu

- aktivní účast v seminářích

- splnění a včasné odevzdání domácích úkolů

 

The level of language proficiency (C2 level) and the ability to formulate ideas properly and accurately are ALWAYS subject to assessment and evaluation. Deficiencies in students' oral and written production are penalised. Papers with serious systemic errors may be disqualified.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK