PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do didaktiky AJ I - OPBA2A118A
Anglický název: Introduction into the Didactics of the English Language I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBA2A120A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)
Úvod do didaktiky AJ I je teoreticko-praktický seminář, jehož hlavním cílem je seznámit studenty se základními pojmy a klíčovými koncepty z oblasti oborové didaktiky (např. komunikační kompetence, role učitele cizích jazyků, aktivita a její plánování, příprava na hodinu, známkování a hodnocení žáků). V rámci semináře dojde k vymezení pojmu oborová didaktika a budou stručně představeny nejdůležitější faktory vyučovacího procesu. Studenti se seznámí s cíli a obsahem výuky anglického jazyka jako cizího jazyka. Pozornost bude rovněž věnována dvěma nejvýznamnějším aktérům vyučovacího procesu: žákovi a učiteli.
Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (26.01.2023)

Samostudium literatury 10 hodin

Práce se studijními materiály 10 hodin

Plnění průběžných úkolů 10 hodin

Seminární práce 5 hodin

Příprava na zápočet 10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

Základní: vybrané kapitoly z

HARMER, J. The Practice of English Language Teachig. Harlow: Longman, Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-40385-5.

SCRIVENER, J. Learning Teaching. Macmillan: 2005. ISBN 978-1-4050-1399-4.

Společný evropský referenční rámec. (2002). Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Doporučená

 

DAVIES, P., PEARSE, E. Success in English Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0-19-442171-3.

NUAN, D., LAMB, C. The Self-directed Teacher: Managing the learning process. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-49773-6.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

1. Aktivita a její definice; uskutečnění aktivity

2. Struktura hodiny; stanovování cílů hodiny

3. Příprava na hodinu a její komponenty

4. Cíle vyučování anglického jazyka, jazykové úrovně, CEFR

5. Faktory ovlivňující výuku anglického jazyka: motivace, věk…a jejich vliv na výuku

6. Teorie, přístupy a metody výuky anglického jazyka

7. Student: skupinová a individuální výuka, homogenní a heterogenní skupiny, individuální zvláštnosti žáků….

8. Učitel: typy učitelů, základní role

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

Pro obdržení zápočtu je třeba:

1. minimálně 80% docházka do předmětu

2. aktivní účast v hodinách 

3. vypracování zadaných domácích úkolů a jejich včasné odevzdání

4. úspěšné absolvování testu z dané oblasti, minimální skór činí 70% z maximálního počtu bodů 

Test je možné dvakrát opakovat.

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK