PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psycholingvistika - ON2301009
Anglický název: Psycholinguistics
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Prerekvizity : ON2301001, ON2301002
Je prerekvizitou pro: OSOZ3AA, OSOZ3BB, OSOZ3B, OSOZ3A
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (11.05.2009)
Kurz podává základní orientaci v oblasti psycholingvistiky. Věnuje se širokému okruhu témat, včetně otázek produkce a recepce jazyka, osvojování mateřštiny a cizího jazyka u dětí i dospělých, vztahu jazyka a myšlení, čtení a psaní, komunikace verbální a neverbální, komunikace zvířat, biologických předpokladů řeči, patologie řeči, bilingvismu, atp. Mnohé teoretické okruhy se demonstrují na vhodných ilustrativních autentických textech. Kurz naznačuje též vazbu na oborovou didaktiku.
Literatura -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (11.05.2009)

AITCHISON, J. Words in the Mind : An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

AITCHISON, J. The Articulate Mammal : An Introduction to Psycholinguistics. 3rd ed. London: Unwin Hyman.

BATES, E., BRETHERTON, I., SNYDER, L. From First Words to Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

GARMAN, M. Psycholinguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1990

HART, S. The Language of Animal. New York: Henry Holt, 1996.

HYLTENSTAM, K., OBLER, L.K. Bilingualism Across the Lifespan: Aspects of Acquisition, Maturity and Loss. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

KESS, J.J. Psycholinguistics, Psychology, Linguistics, and the Study of Natural Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1992.

NEBESKÁ, I. Úvod do psycholingvistiky. Praha: H + H, 1992.

RICHARDS, J.E. (Ed.) Error Analysis : Perspectives on Second Language Acquisition. London: Longman Group Limited, 1984.

SMITH, N., TSIMPLI, I.M. The Mind of a Savant. Oxford: Blackwell, 1995.

SPERBER, D., WILSON, D. Relevance : Communication & Cognition. 2nd ed., Oxford: Blackwell Publishing, 1996.

SUTTON-SPENCE, R., WOLL, B. The Linguistics of British Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

THIEL, E. Mluvíme tělem: Řeč těla prozradí víc než tisíc slov. Praha: Knižní klub, 1997.

VANDIJK, T.A. (ed.) Discourse as Social Interaction. 1st vol., London; Thousand Oaks; New Delh : Sage Pulications, 1997.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (20.05.2019)

Teoretický blok: témata

Úvod do psycholingvistiky; historie a postavení psycholingvistiky; přístupy

Komunikace: zvířecí a lidská; neverbální a verbální;  znaková řeč; vlastnosti řeči

Jazyk a myšlení/mozek, centra řeči; poruchy a vady řeči;  pamět; mentální lexikon;

 kognitivní lingvistika

Osvojování si jazyka, stádia; kritické období; bilingvismus; stárnutí a jazyk, ztráta jazyka

Produkce a recepce jazyka; jazykové dovednosti (mluvení, psaní, poslech a čtení)

Prezentace odborných rešerší

●Prezentace dílčích psycholingvistických výzkumů/experimentů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (20.05.2019)

Aktivní účast v semináři (povoleny dvě omluvené absence)

● Vypracování rešerše, která porovná dvě recentní odborné studie na zvolené téma a její následná prezentace

●Provedení dílčího psycholingvistického výzkumu/experimentu a prezentace výsledků na semináři

●Teoretický test ověřující orientaci studenta v základních konceptech disciplíny v podobě výběru z více možností (30 minut, alespoň 9 bodů z 15)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK