PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pragmatika - ON2301002
Anglický název: Pragmatics
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Prerekvizity : ON2301001
Je prerekvizitou pro: ON2301014, ON2301009, OSOZ3BB, OSOZ3A, OSOZ3B, OSOZ3AA
Anotace -
Kurz úzce navazuje na Textovou lingvistiku a stylistiku a směřuje k syntéze získaných poznatků. Tématické jádro kurzu tvoří klíčové aspekty pragmatické analýzy, včetně konverzační analýzy a analýzy diskurzu. Značná pozornost se věnuje též problematice komunikačního rámce. Smyslem kurzu není podat pouhé teoretické poučení o studovaných jevech, ale poskytnout též příležitost je sledovat v souvislých autentických textech. Výuka sice vychází zejména z pramenů anglosaských, je však obohacena též o práce domácí provenience. S ohledem na učitelské zaměření posluchačů se v relevantních tématech uplatňuje též konfrontační přístup. V rámci seminární práce provedou studenti samostatnou pragmatickou analýzu vybrané učebnice.
Poslední úprava: Pípalová Renata, doc. PhDr., CSc. (23.02.2017)
Literatura -

ZÁKLADNÍ PRAMENY

YULE, G. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 2002. 978-0194372077.

HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika v češtině. Olomouc: UP, 2006. ISBN 978-80-246-2233-0.

MACHOVÁ, S., ŠVEHLOVÁ, M. Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha: Univerzita Karlova, PEDF. 2001. ISBN 80-7290-061-7.

WIDDOWSON, H.G. Discourse analysis. Oxford: Oxford University Press. 2007. ISBN 978 O 19 4389211

WOOFITT, R. Conversation Analysis and Discourse Analysis. London: Sage. 2005. ISBN 0-7619-7426-1. TSUI, A. English Conversation. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0194371433.

 

DOPORUČENÉ PRAMENY

BROWN, P., LEVINSON, S. Politeness. Some Universals of Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press , 1987. ISBN 978-0521313551

LEECH, G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. ISBN 0-582-55110-2.

LEVINSON, S. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. ISBN 978-0521294140. HUTCHBY, I. a R. WOOFIT. Conversation Analysis. 2nd ed. Polity Press, 2008. 978-07456-3866-9.

GEE, J. P. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. 3rd ed. Routledge. 2011. ISBN 0-415-58570-8

GEE, J. P. How to do Discourse Analysis: a Toolkit. London: Routledge, 2010. ISBN 0-415-57208-8.

MEY, J.L. Pragmatics: An Introduction. 2nd ed. Oxford: Blackwell. ISBN 0.631-21132-2.

PALTRIDGE, B. Discourse Analysis: An Introduction. 2nd ed. London: Blomsbury Academic, 2012. ISBN 978-1441167620.

WOOD, L. A., KROGER, R. O. Doing Discourse Analysis (Methods for Studying Action in Talk and Text). London and New Delhi: Sage Publications, 2000, ISBN 0-8039-7351-9.

HOFFMANNOVÁ, J.Stylistika a…, Trizonia 1997. ISBN 80-85573-67-9.

JAWORSKI, A. a N. COUPLAND. The Discourse Reader, 2nd ed. London and New York: Routledge. 2006. ISBN 978-0415346320. 

 

Poslední úprava: Pípalová Renata, doc. PhDr., CSc. (19.05.2019)
Sylabus -

Úvod. Základní terminologie. Rysy a specifika mluveného diskursu

2. Přístupy ke konverzaci

3. Pragmatické (a sémantické) presupozice

4. Řečové akty

5. Pragmatické principy: kooperativní princip

6. Pragmatické principy: princip zdvořilosti; Přístupy ke zdvořilosti

7. Další pragmatické principy. Deixe

8. Shrnutí 

Poslední úprava: Pípalová Renata, doc. PhDr., CSc. (20.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

ZÁPOČET získá student za a) aktivní účast v semináři (v podobě pravidelného plnění různých úkolů, včetně čtení předem zadaných textů); jsou povoleny nejvýše dvě absence za semestr; b) odevzdání výtisku adekvátně zpracované seminární práce (pokyny pro její zpracování budou zadány během prvního semináře) do stanoveného termínu, v daném rozsahu a na odpovídající věcné (tj.prakticko-analytické) i formulační úrovni. Nesplněním podmínek a) pravidelná aktivní účast v semináři a/nebo b) odevzdání výtisku adekvátní seminární práce do stanoveného termínu se posluchač sám připravuje o možnost složit zkoušku a získat kredity v daném semestru. Pokud se sice posluchač aktivně podílel na semináři a seminární práci odevzdal včas, ovšem její věcná a/nebo formulační úroveň byla nedostatečná, má právo během zkouškového období vypracovat ještě druhou seminární práci na nově zadané téma a požadavek tak dodatečně splnit. Písemnou teoretickou zkoušku skládá až po přijaté seminární práci. Seminární práce je výlučně individuálním výstupem studenta a považuje se za jednu ze tří složek písemné zkoušky. Z tohoto důvodu nebudou přijaty výstupy se znaky plagiátorství nebo formulační spolupráce.

SEMINÁRNÍ PRÁCE se skládá ze tří složek.  Praktická část (mezi 42-45 řádkami normostrany A4, velikost písma 12) vychází z autentické ukázky, kterou student analyzuje z hlediska všech témat probíraných v kurzu.  Student ji odevzdá ve výtisku (a současně pouze pro kontrolu zašle i elektronicky). V teoretické části (mezi 12-15 řádkami normostrany A4, velikost písma 12) student provede rešerši samostatně zvoleného odborného pragmatického sekundárního zdroje (např. odborného článku publikovaného v renomovaném časopise). Přílohou práce na druhém listu pak bude výuková aktivita založená na četbě představené v teoretické části seminární práce. Aktivitu student sám navrhne nebo vhodně vybere a okopíruje z učebnice angličtiny. Komentář k aktivitě se bude pohybovat mezi 8-10řádkami, vel písma 12. Celá seminární je koncipována na 20 bodů, přičemž se hodnotí též formulační úroveň. 

ZKOUŠKA se skládá ze tří složek. Jednou složkou, tedy testem ověřujícím prakticko- analytické schopnosti, je odevzdaná seminární práce (max.20b). Druhou složku tvoří písemný test ověřující teoretické vědomosti (max.20b). Test prověřuje nejen vědomosti získané v kurzu Pragmatika, ale též v prerekvizitě Textová lingvistika a stylistika. Třetí část zkoušky tvoří ústní pohovor, který může být teoretický nebo praktický, v závislosti na tom, zda byl výsledek studenta slabší v teoretickém testu nebo v seminární práci. Praktická ústní zkouška představuje komplexní analýzu ukázky z hlediska textově-lingvistických, stylistických a pragmatických rysů. Teoretická ústní zkouška představuje komplexní pojednání o vybraném jevu z hlediska textově-lingvistického, stylistického a pragmatického. Pro úspěšné složení  zkoušky je úhrnným minimálním požadavkem 40b ze 60b, přičemž v žádné z částí nesmí výsledek klesnout pod 10b. (V hraničních případech se přihlíží k aktivitě posluchače na seminářích).  Ke splnění první složky, tj. kvalitní seminární práce, má posluchač nárok na jeden opravný pokus (viz výše). Ke složení druhé, teoretické části zkoušky má student nárok na dva opravné termíny (tedy celkem tři pokusy). Podmínkou účasti na teoretické části písemné zkoušky je přijetí seminární práce. Ústní zkoušku vykonává student, který složil písemný test (tj. získal nejméně 10b). Student, jehož výsledek v seminární práci a v písemném testu byl vynikající (úhrnem minimálně 35b), má automaticky nárok na hodnocení výborně, aniž musí skládat ústní zkoušku.

Poslední úprava: Pípalová Renata, doc. PhDr., CSc. (19.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK