PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komplexní jazyková analýza - OKNC4C021A
Anglický název: Complex Language Analysis
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8119
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Prerekvizity : OKNC4C012A
Je prerekvizitou pro: OKNC4C041B, OKNC4C042B, OKNC4C045B, OKNC4C044B, OKNC4C043B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (10.02.2023)
Předmět se věnuje analýze textů z hlediska jejich gramatických a funkčních vlastností. Studenti mají uplatňovat a stabilizovat své znalosti získané v jazykovědných předmětech v průběhu bakalářského studia. Hlavní důraz se klade na všestrannou orientaci ve stylisticky rozmanitých textech. https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14685
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (16.01.2023)

Cílem předmětu je integrace, stabilizace a rozšíření znalostí gramatické, funkční a stylistické analýzy, získaných v bakalářském studiu. Studenti mají získat nadhled, který jim umožní pracovat j lingvistickými znalostmi na různých stupních výuky českého jazyka.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (16.01.2023)

Přednáška 8 hodin

Seminář 24 hodin

Samostudium a plnění průběžných úkolů 20 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (16.01.2023)

Panevová, J. a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Praha: Karolinum.

Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency org

Čechová, M.. a kol. (1992): Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN

Karlík, P., a kol. (2012): Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (16.01.2023)

Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Obsahem zkouškového testu je komplexní analýza textu v rozsahu témat probraných během semestru. Test obsahuje 7 úkolů, minimální nutný počet bodů je 5.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (16.01.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je aktivní účast ve výuce (se znalostí průběžně zadávaných částí odborné literatury) a úspěšné napsání zkouškového testu.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (10.02.2023)

 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14685

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK