PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury - OKNC4C012A
Anglický název: Integrated Didactics of Czech Language and Literature
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Marková
Mgr. Lucie Strejčková, DiS.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKNC4C032A, OKNC4L022A, OKNC4C033A, OKNC4C021A, OKNC4L023A
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (22.09.2023)
Cílem předmětu je, aby absolvent byl seznámen s didaktikou českého jazyka a didaktikou české literatury jako vědeckými disciplínami, získal bezpečnou orientaci v oboru do té míry, aby byl schopen fundovaně a kriticky posoudit současné kurikulární a edukační materiály, aktuální didaktické směry, adekvátně volit cíle vyučování, samostatně a poučeně vybírat oborové obsahy a vyučovací metody. 1. Český jazyk a literatura jako unitární předmět. Teorie předmětu. 2. Historický základ oboru 3. Současnost - kurikulární materiály, učebnice, legislativní rámce 4. Český jazyk - postavení na ZŠ a SŠ, obsahové pojetí vyučovacího předmětu, vztah oboru a jeho didaktiky 5. Komunikace, jazyková kompetence, interdisciplinarita, cíle vyučovacího předmětu 6. Český jazyk - metody výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ, tradiční versus inovativní pojetí 7. Možnosti integrace složek vyučovacího předmětu (jazyk a literatura), aktuální problémy didaktiky 8. Čítanky a učebnice na SŠ/ 2. stupeň ZŠ, 9. Formativní hodnocení v literární výchově, 10. Moderace nad výkony žáků (práce s autentickými výkony žáků, s videoukázkami), 11. Státní maturitní zkouška a její důsledky pro výuku českého jazyka a literatury 12. Literární historie - srovnání pojetí její výuky na ZŠ a SŠ, 13. Poezie - výzkumy její recepce u žáků na 2. stupni ZŠ a na SŠ, tvořívá recepce poezie na 2. stupni ZŠ a na SŠ.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (22.09.2023)
Název předmětu Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury
Garant prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Klíčový vyučující
Celková časová zátěž studenta 136,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přidělené kredity 5
Zakončení Z+Zk
Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 2
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 55 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 6 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 12 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (22.09.2023)

Ke studiu

povinná: 

Čechová, M.; Styblík, V.: Čeština a její vyučování. Praha : SPN, 1998.

Hauser, P. a kol.: Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ I., II. Brno : MU, 1994.

Hájková, E. a kol. Čeština ve škole 21. století I-IV.  Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012-.

Kostečka, J.: Do světa češtiny jinak. Praha : H&H, 1993.

Novotná, J. a kol. Příprava a analýza didaktických situací. Praha: JČMF, 2006.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. Praha : Karolinum, 2005.

Šmejkalová, M., Slavík, J. K pojetí didaktiky českého jazyka jako vědecké disciplíny. Studie z aplikované lingvistiky 7/1. 2015, s. 111–120.

Šmejkalová, M. Didaktika českého jazyka. In Stuchlíková, I. a kol. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova Universita, 2015, s. 17–40.

Šmejkalová, M., Chvál, M. Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníku základních škol. Studia Paedagogica. 25/1, 2020, s. 127-154.  

Šmejkalová, M. Teorie didaktických situací - nová výzva pro didaktiku morfologie českého jazyka. Didaktické studie, roč.4, číslo 1, 2012.

Štěpáník a kol.: Školní výpravy do krajiny češtiny. Didaktika českého jazyka pro základní školy. Praha : Fraus, 2020.

Štěpáník, S.; Šmejkalová, M.: Průvodce začínajícího češtináře. Praha: PedF UK, 2017.

Štěpáník, S. (2019). O nutnosti obsahově zaměřeného přístupu v didaktice češtiny. Didaktické studie, 11(1), 13–25.

Štěpáník, S. (2018/2019). Kognitivně-komunikační princip jako základní východisko výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 69(5), 214–223.

Tonucci, F.: Vyučovat nebo naučit? Praha : SVI PedF UK 1994.

www.rvp.cz

 

Učebnice ČJ pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

odborné časopisy - např. Český jazyk a literatura, Didaktické studie, Naše řeč ad.

 

doporučená:

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1997.

Grecmanová, H.; Novotný, P.; Urbanovská, E.: Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc : Hanex, 2000.

Hausenblas, O.: Vrátíme smysl hodinám češtiny? Jinočany, 1992.

Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha : Portál, 2009.

Maňák, J.: Alternativní metody a postupy. Brno : MU, 1997.

Maňák, J.; Švec, V.: Výukové metody. Brno : Paido, 2003.

Průcha, J. Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha : Portál, 1997.

 

doporučená (didaktika literární výchovy):

■      Beach, Richard et al. Teaching Literature to Adolescents. New York: Routledge, 2011.

■      Bruns, Cristina Vischer. Why literature?: the value of literary reading and what it means for teaching. New York: Continuum, 2011.

■      Čtenářství, jeho význam a podpora Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo. Praha: SKIP 2008. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.skipcr.cz/dokumenty/ctenarstvi.pdf>

■      Foster, Thomas C. Jak číst romány jako profesor.  Brno: Host, 2014.

■      Foster, Thomas C. Jak číst literaturu jako profesor: zábavný průvodce ke čtení mezi řádky. Brno: Host, 2016.

■      Hausenblas, Ondřej. „Velké myšlenky ve výuce literatury na ZŠ a SŠ“. Kritické listy 24, 2006, s. 4044.

■      Hník, Ondřej. „Školní literární kánon“. Český jazyk a literatura 66, 2015/2016, č. 5, s. 234241.

■      Hník, Ondřej.Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha: Karolinum, 2014.

■      Hník, Ondřej. K problému kvantity poznatků v literární výchově. Český jazyk a literatura 67, 2016/2017, č. 3, s. 8387.

■      Chaloupka, Otakar.Interaktivita čtenářství. Český jazyk a literatura 63, 2012/2013, č 2, s. 5761.

■      Klumparová, Štěpánka. „Tvořivé přístupy k narativu v didaktice literatury: Narativní transformace a jejich didaktický potenciál“. In Slavík, Jan et al.: Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013, s. 321344.

■      Košťálová, H., Šafránková, K., Hausenblas, O., Šlapal, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2020-13-09]. Dostupné z www: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>

■      KOŠŤÁLOVÁ,H.; Čteme si a přemýšlíme o tom nahlas. Kritické listy [online] roč. 2002, č. 6.

■      Kramplová, I. a kol. Netradiční úlohy aneb čteme s porozuměním. Praha: ÚIV, 2002. ISBN 80-211-0416-3. [online] [cit. 2009-26-10]. Dostupné z www. <http://www.uiv.cz/clanek/535/1608>.

■      KRAMPLOVÁ, I.: Zakroužkuj-  vyber - zdůvodni – hodnocení čtenářských úloh PISA 2009. Praha: ÚIV 2011. [online] Portál ÚIV [cit. 2011-11-09]. Dostupné z www: <http://www.uiv.cz/clanek/205/2109>

■      LEDERBUCHOVÁ, L. Dítě a kniha. O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 2004.

■      Lederbuchová, Ladislava. Literatura ve škole. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010.

■      MANGUEL,A. Dějiny čtení. Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-231-2.

■      Moldanová, Dobrava. „Proč a jak studovat dějiny (české) literatury“. Český jazyk a literatura 51, 2000/2001, č.56, s. 141146.

■      Moldanová, Dobrava. „Víme, proč učit literaturu?“ Český jazyk a literatura 56, 2005/2006, č. 2, s. 5355.

■      Nezkusil, Vladimír.Nástin didaktiky literární výchovy: (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií): z praxe pro praxi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 

■      PENNAC, D. Jako román. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1140-2.

■      PISA Koncepční rámec čtenářské gramotnosti. Praha: ČŠI. [online] [cit. 2020-13-09]. Dostupné z www:  <https://1url.cz/Dz4UO>

■      POLÁKOVÁ, I., BĚLINOVÁ E., INGROVÁ, A. S knihou po škole: školní čtenářské kluby. Praha: Nová škola, 2014. ISBN 978-80-905807-0-1. [online] [cit. 2020-13-09]. <https://1url.cz/tz4UY>

■      PRÁZOVA, I. České děti a mládež jako čtenáři 2017. Brno: Host, 2018.

■      PRÁZOVA, I. České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2014.

■      ŠAFRÁNKOVÁ, K. a kol. Metodika čtenářství. Praha2012. (materiál vzniklý v rámci projektu Jak efektivně vyučovat průřezová témata a zároveň rozvíjet čtenářství.) [online] [cit. 2020-13-09]. Dostupné z www:

■      ŠAFRÁNKOVÁ, K. Záznamy o četbě, které se osvědčily. Kritické listy [online] roč. 2006, č. 24, s. 16-18.

■      ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H. A HAUSENBLAS, O.  Sborník pozoruhodných textů. Nový Jičín: KVIC 2012. [online] [cit. 2020-13-09]. Dostupné z www: <http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu>

■      ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H. A HAUSENBLAS, O. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: KVIC 2012. [online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné z www: .

■      Trávníček, Jiří. Česká čtenářská republika: generace, fenomény, životopisy. Brno: Host, 2017.

■      Trávníček, Jiří. Rodina, škola, knihovna: náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018). První vydání. Brno: Host, 2019.

■      VALA, J. Didaktika literatury. Vybrané kapitoly pro učitele základní školy. Olomouc: Hanex, 2017. Dostupné z WWW: <http://kcjl2.upol.cz/vala/ndkl/oporandkl.pdf>

■      VALA, J. Komenského spisy jako četba žáků základní školy? Pedagogika, 67(3), 279–294.

■      VALA, J., FIC, I. Poezie a mladí čtenáři (výzkum recepce konkrétních básní). Olomouc: Hanex, 2012. 

■      VĚŘÍŠOVÁ, I. a kol. Kudy vede cesta ke čtenáři? (Rozvoj dětského čtenářství na druhém stupni ZŠ). Praha 2007 [online]. Dostupný z WWW: <https://1url.cz/qMZZr>. ISBN 978-80-254-0669-4.

■      Wolfová, Maryanne. Čtenáři, vrať se. Brno: Host, 2020.

 

■      Portály zabývající se čtením a čtenářskou gramotností a zásadní školské dokumenty:

■      International Reading Asociation.[online][cit. 2020-05-10]. Dostupné z www:

<http://www.reading.org>.

■      Kritická gramotnost [online][cit. 2020-05-10]. Dostupné z www: <https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/pedagogicke-inspirace/casopis>

■      Metodický portál RVP [online][cit. 2020-05-10]. Dostupné z www: <http://rvp.cz>

■      RVP pro ZV  [online][cit. 2020-05-10]. Dostupné z www: <http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv>

■      RVP pro gymnázia[online][cit. 2020-05-10]. Dostupné z www: <http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-g>

■      Kritické listy [online] [cit. 2021-06-21]. Dostupné z www:

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (22.09.2023)

Zápočet:

1) Aktivní účast na seminářích

2) Průběžné plnění úkolů, které budou zadávány v semináři.

3) Seminární úkol

       a) jazyková část - písemná příprava na hodinu na základě vhodně zvoleného výchozího komunikátu

        b) literární - písemná příprava na hodinu na základě pasáže z knihy pro mládež

 

Ke zkoušce se smí přihlásit pouze student, který splní všechny uvedené podmínky. 

 

Zkouška: příprava a obhajoba integrované výukové lekce (bližší informace na 1. semináři)

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Lucie Strejčková, DiS. (10.09.2022)
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13835
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK