PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciálně pedagogická diagnostika, poradenství a terapie - OKN03S203B
Anglický název: Special educational diagnostics, counselling and therapy
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Prerekvizity : OKN03S105B
Je prerekvizitou pro: OKN03S303B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (01.02.2022)
Předmět je zaměřen na systémové pojetí poradenství v mateřské škole. Studenti se seznámí se zásadami a organizací poradenské práce, vedením rozhovoru se zákonnými zástupci dětí, plánováním a vyhodnocováním efektivity podpůrných opatření, nastavováním systémových opatření zaměřených na naplňování individuálních potřeb dětí a jeho průběžný monitoring. Dále si rozvinou dovednosti v realizaci diagnostiky a intervence v oblasti percepčně-motorických funkcí a sociálních a emočních dovedností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (01.02.2022)

Cílem předmětu je u studentů rozvinout znalosti a dovednosti potřebné pro systémový přistup k realizaci diagnostiky a intervence u dětí předškolního věku a poskytování poradenství rodičům a spolupracujícím pedagogickým pracovníkům.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (31.01.2022)


BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, 2007. Dětská naučná edice. ISBN 9788025118290.

HOSKOVCOVÁ, Simona a Lucie SUCHOCHLEBOVÁ RYNTOVÁ. Výchova k psychické odolnosti dítěte: silní pro život. Praha: Grada, 2009. Pro rodiče. ISBN 9788024722061.

LIPNICKÁ, Milena. Poradenská činnost učitele v mateřské škole. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1179-2.

OTEVŘELOVÁ, Hana. Školní zralost a připravenost. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1092-4.

SINDELAR, Brigitte. Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Vydání šesté. Přeložil Věra POKORNÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1082-5.

SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0899-0.

VÁGNEROVÁ, Marie a Jarmila KLÉGROVÁ. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 9788024615387.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (01.02.2022)

Předmět bude vyučován prezenčně, v odůvodněných případech prostřednictvím on-line výuky v MS Teams. Učební opory budou poskytnuty v Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (27.01.2023)

Plánování, aplikace a vyhodnocování podpůrných opatření 1. stupně

Poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně

Podpora wellbeingu a management chování dětí

Identifikace ohrožených dětí

Vývojové škály (Gesellova škála, škál Bayleyové)

Diagnostika a podpora rozvoje motoriky (hrubá motorika, dynamická a statická rovnováha, jemná motorika, senzomotorika, grafomotorika)

Diagnostika a podpora rozvoje zrakového vnímání (rozlišování figury a pozadí, zraková diferenciace tvarů, zraková paměť, vnímání časového sledu zrakových informací)

Diagnostika a podpora rozvoje sluchového vnímání (rozlišování figury a pozadí, sluchová diferenciace zvuků a hlásek, sluchová paměť, vnímání časového sledu sluchových informací)

Diagnostika a podpora rozvoje prostorové orientace a laterality

Diagnostika a podpora rozvoje komunikačních schopností

Screeningová diagnostika PAS

Diagnostika školní zralosti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (27.01.2023)

Administrace vybraného diagnostického materiálu s dítětem předškolního věku

Zpracování jednoho z následujících výstupů:

- návrh aplikace podpůrných opatření pro vybrané dítě se SVP na období tří měsíců

- návrh intervence pro třídu zaměřenou na rozvoj vybraných funkcí/dovedností na období tří měsíců

- návrh intervence zaměřené na podporu očekávaného chování dětí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK