PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální a inkluzivní pedagogika - OKN03S303B
Anglický název: Special and Inclusive Education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OKN03S203B
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (05.09.2023)
Studentům bude přiblížena podstata odlišnosti a potřeb dítěte/ žáka v kontextu zdravotního postižení, zdravotního a sociálního znevýhodnění a vysokého nadání. Budou představeny metodické přístupy učitele vyplývající z negativního i kompetenčního vymezení (chápání) odlišnosti. Charakteristiky projevů odlišnosti dětí /žáků budou ilustrovány na příkladech z praxe MŠ, stejně jako konkrétní postupy učitele, jimiž se téma odlišnosti stává tématem hry v MŠ. Část výuky bude věnována ukázkám metod individualizace a diferenciace úkolů v řízené aktivitě dětí/žáků dle principů konstruktivní didaktiky. Účastníci se na příkladech naučí rozlišovat funkční skupinové kooperace dětí v MŠ, identifikovat bariéry v prostředí MŠ pro děti/žáky se SVP.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (14.09.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 8 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce, příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (05.09.2023)

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DITTRICHOVÁ,J. PAPOUŠEK,M. PAUL, K: a kol. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha. Grada.2004, ISBN 80-247-039

DOKOUPILOVÁ,I. POTMĚŠIL,M. a kol. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc, UP. 2015. ISBN978-80-277-4432-1.

HRADILKOVÁ, T.akol.Praxe a metody rané péče. Praha. Portál. 2018. ISBN 978-80-262-1386-4.

KOMENSKÝ,J.A.Informatorium školy mateřské.Praha Kalich, 1992.

KUNHARTOVÁ,M. POTMĚŠIL,M. POTMĚŠILOVÁ,P. Náročné otcovství.Praha, Karolinum 2017 ISBN 978-80-246-3600-9.

MOLEMAN a kol. Rosteme hrou. Praha, EDA s.r.o. 2014 ISBN 978-80-260-5862-5.

MORÁVKOVÁ.M a kol.. Katalog podpůrných opatření. (Metodika aplikace podpůrných opatření v předškolním vzdělávání) Olomouc UP, 2020. ISBN 978-80-244-5716-1.

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-240-6.

STRASSMEIER,W. 260 cvičení pro děti raného věku. Praha Portál. 1996 ISBN 80-7178-103-7.

VÁGNEROVÁ,M. STRNADOVÁ,I. KREJČOVÁ,L. Náročné mateřství. Praha, Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1616-2.

VOLEMANOVÁ,M. Přetrvávající primární reflexy. Praha, INVTS s.r.o. 2019 ISBN 978-80-907369-0-0

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (05.09.2023)

Tématické okruhy:

A

  1. Integrace, inkluze – teoretická východiska, principy, strategie a metody inkluzivní pedagogiky.Legislativní úprava vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - možnosti vzdělávání, legislativní úprava poskytování podpůrných opatření ve školách a školských zařízeních
  2. Rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - situace rodiny dítěte s postižením, fáze vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte, specifika výchovných stylů v rodině dítěte s postižením, komunikace s rodičem dítěte s postižením v mateřské škole.Raná intervence – služba rané péče a včasná podpora rozvoje v mateřské škole. Inkluzivní prostředí mateřské školy, vytvoření a vyhodnocování podmínek pro vzdělávání dětí s různorodými potřebami.
  3. Diagnostika ve speciální pedagogice. Diagnostické metody a postupy vhodné pro období předškolního věku, oblasti speciálněpedagogické diagnostiky v předškolním věku, diagnostika školní zralosti. (viz Diagnostika dr. Lenka Felcmanová)
  4. Charakteristika mentálního postižení, dopady mentálního postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s mentálním postižením Charakteristika dítěte s PAS , podpůrná opatření

B

  1.  Porucha pozornosti a hyperaktivita, dopady do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivity
  2. Charakteristika sluchového postižení, dopady sluchového postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se sluchovým postižením.Charakteristika narušené komunikační schopnosti, dopady narušené komunikační schopnosti do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s narušenou komunikační schopností. Logopedická prevence v mateřské školeCharakteristika zrakového postižení, dopady zrakového postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se zrakovým postižením.
  3. Charakteristika tělesného postižení, dopady tělesného postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s tělesným postižením.Závažná onemocnění v předškolním věku, dopady závažných onemocnění do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se závažnými onemocněními.
  4. Charakteristika sociálního znevýhodnění, dopady sociálního znevýhodnění do vzdělávání, podpůrná opatření pro děti se sociálním znevýhodněním 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (05.09.2023)

Zápočtový test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK