PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky s praxí III - OKMN0M165A
Anglický název: Didactics of mathematics with teaching practice III
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0M158A
Záměnnost : OPMN0M165A
Je prerekvizitou pro: OKMN0N175A
Anotace -
Kurz Didaktiky matematiky s praxí III navazuje na kurz Didaktiky matematiky II a je zaměřen na hlubší porozumění obsahu vyučovacího předmětu matematiky (RVP, jak budovat pojmy, procesy a vztahy matematiky 1. stupně ZŠ) a kognitivním a metakognitivním procesům žáků při řešení matematických úloh (např. zjišťování příčin chyb u žáka a jejich reedukace). Předpokládá se propojení poznatků a zkušeností ze studia pedagogických a psychologických disciplín, matematiky a její didaktiky a praxe.
Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Cíl předmětu

Systemizovat a doplnit dosavadní poznatky matematiky a didaktiky matematiky. Rozvíjet schopnost sebevzdělávání budoucího učitele na základě vlastních pedagogických zkušeností.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Deskriptory

Materiály jsou v kurzu Moodle s názvem Didaktika matematiky I.-III. založen v LS 2022

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 95 h:

přímá výuka: celkem 16 h

písemné přípravy na semináře: celkem 24 h

čtení odborné literatury 10 h 

příprava na test: 10 h

zpracování domácích úkol§ (výzev)  - 25 h

V případě, že výuka přejde do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Literatura

Hejný, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: Aritmetika 1. st. ZŠ. Praha: PedF UK, 2014

Jirotková, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha: PedF UK, 2010

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2009

Hejný, M. akol Učebnice matematiky pro 1.-5. roč. ZŠ +  Příručky učitele. Plzeň: Fraus, 2007-2011

Hejný, M. akol Učebnice matematiky pro 1.-3. roč. ZŠ +  Příručka učitele . Praha: H-mat, o.p.s., 2018-2020

Z. Kolláriková, B. Púpala (Eds.): Předškolní a primární pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-585-7.

Stehlíková, N.: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 11-22.

Vondrová, N. Matematická slovní úloha - Mezi matematikou, jazykem a psychologií. Karolinum, 2019.

učebnice matematiky pro 1. stupeň základní školy (české, slovenské a jiné zahraniční)

Další články a odkazy na literaturu budou vkládány do LMS Moodle - kurz Didaktika matematiky I.-III. yaložen v LS 2022

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Metody výuky

Nejdůležitější metodou výuky je individuální nebo skupinové řešení problémů a diskuse nad didaktickými a matematickými jevy, jejich reflexe propojující praxi s teorií.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky k zápočtu a zkoušce

Požadavky k zápočtu pro letní semestr akademického roku 2022/23 jsou tyto:

- aktivní účast na výuce

- vypracování domácích úkolů (výzev)

- splnění testu na 60 procent

Požadavky ke zkoušce letní semestr akademického roku 2022/23 jsou tyto:

Na výsledné známce se bude podílet:

20 % prezentace dodaných materiálů z domácích úkolů

40 % závěrečný test

40 % ústní zkouška z okruhů, které student dostane na konci semestru

(Termíny na zkoušku budou vypsány v SISu.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Sylabus

Obsah kurzu:

Klíčové úlohy k níže uvedeným tématům budou průběžně vyhledávány v různých učebnicových řadách matematiky pro 1. stupeň ZŠ.

Probíraná témata

1 setkání: 2D míra: Zpracování pojmu obvod a obsah trojúhelníku, vyvození obsahu lichoběžníku – zejména stříháním a manipulacem. Kolmost, rovnoběžnost, úhly. Geometrické konstrukce. 3D míra.

2. setkání: Číslo jako veličina, převody jednotek. Rovnice a jejich propedeutika. Závislosti, funkční myšlení, matematická gramotnost.

3. setkání: Finannčí gramotnost. Kombinatorika a pravděpodobnost. Práce s daty – tabulka jako nástroj pro evidenci, práce s grafy

4. setkání: Návštěva fakultní základní školy a vyučovacích hodin matematiky na 1. stupni ZŠ, rozbor vyučovacích hodin. Téma:  Třídění, klasifikace, hierarchizace, schématizace.

Každý z uvedených tématických celků bude úzce propojen s existujícími pedagogickými zkušenostmi studentů (předmět Asistentská praxe k oborovým ddiaktikám I. -III,), které mají zaznamenány ve svých portfoliích.

Materiály k obsahu kurzu jsou dostupné a budou postupně doplňovány v LMS Moodle - kurz Didaktika matematiky I.-III. založen v LS 2022

 

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK