PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digitální technologie v primárním vzdělávání - OKMN0I124A
Anglický název: Digital technology in primary school education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=1583
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Záměnnost : OPMN0I124A
Je prerekvizitou pro: OKMN0I142A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.09.2023)
Pozornost je věnována didaktickým otázkám rozvoje algoritmického myšlení žáků v kontextu s rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti a rozvojem dovedností rozložit problém na dílčí podproblémy. Inspirací pro metodické přístupy k rozvoji informatického myšlení žáků 1. stupně ZŠ jsou práce a myšlenky S. Paperta, I. Kalaše, M. Resnicka, G. Futscheka, V. Dagiéne a dalších představitelů tzv. logovské kultury. Pozornost je rovněž věnována některým rizikům spojeným s používáním digitálních technologií ve vývoji dětí mladšího školního věku. Kurz je koncipován jako interaktivní přednášky s ukázkami a cvičeními typu "CSunplugged".
Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.09.2023)

Odkaz a přístupové údaje do on-line podpory v moodle bude studentům sdělen na prezenčním setkání.

Předpokládané časové zatížení studentů: 36 hodin

- přímá výuka (přednáška a seminář) 6 hodin

- příprava na výuku: 3 hodiny

- zpracování seminární práce: 27 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.09.2023)

BOCCONI, S., CHIOCCARIELLO, A., DETTORI, G., FERRARI, A., ENGELHARDT, K. (2016). Developing computational thinking in compulsory education – Implications for policy and practice. doi:10.2791/792158

CHAUDRON S., Di GIOIA R., GEMO M. (2018) Young children (0-8) and digital technology, a qualitative study across Europe; EUR 29070; doi:10.2760/294383CARR, N. (2017) Nebezpečná mělčina jak internet mění náš mozek: analýza stavu lidské psychiky v době digitální. Praha : Dauphin, 2017.

KALAŠ, I. (2011) Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Analytická štúdia. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. Dostupné na: http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Spoznavame_potencial_technologii.pdf

KALAŠ, I. a spol. (2013) Premeny školy v digitálnom veku. Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá : Prešov, 2013.

MPSV (2016) Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Dostupné na https://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf

MŠMT (2014) Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Dostupné na http://www.msmt.cz/uploads/DigiStrategie.pdf

SPITZER, M. (2014) Digitální demence. Host, 2014.Creative Computing in SCRATCH (http://scratched.gse.harvard.edu/guide/files/CreativeComputing20141015.pdf)

PAPERT, S. (1980) Mindstorms. Children, Computers, and Powerful Ideas. New York, 1980.

The Royal Society (2012) Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools. The Royal Academy of Engineering, 2012.

The Royal Society (2017) After the reboot: computing education in UK schools. Available at royalsociety.org/computing-education

SLUSSAREFF, M. (2022) Hry, sítě, porno. Rodičovský průvodce džumglí digitálního dětsvtí a puberty. Jan Melvil Publishing : Brno, 2022.

SPITZER, M. (2016) Kybernemoc. Host, 2016.

VORDERMAN, C. (2015) Computer Coding. GAMES. Dorling Kindersley Limited : London, 2015.

VUORIKARI, R., PUNIE, Y., CARRETERO GOMEZ, S., Van den BRANDE, L. (2016) DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. JRC101254. European Union, 2016

Učebnice pro předškolní vzdělávání a 1. stupeň ZŠ, které vznikly v projektu PRIM (imysleni.cz)

Strategické materiály MŠMT (Strategie vzdělávání 2020, Strategie 2030+)

Aktuální materiály k revizi Informatiky a ICT v kurikulu ZŠ

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.09.2023)

Interaktivní přednášky jsou provázány s přímou podporu prostřednictvím elektronického kurzu LMS Moodle, jehož součástí budou potřebné studijní materiály, komunikační prostředí a dílčí úlohy určené pro průběžné zpracovávání studujícími. Studenti budou v průběhu předmětu řešit dílčí praktické úlohy reflektující probíraná témata.

  • Interaktivní přednášky
  • Brainstorming
  • Aktivity bez použití počítačů, ukázky aplikací
  • Demonstrace
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.09.2023)

1.     Čím se zabývá vědní obor informatika. Proč se informatika zařazuje do kurilula 1. st. ZŠ

2.     Vysvětlení pojmu informatické myšlení. Hlavní principy logovské kultury a její představitelé.

3.     Postavení učiva informatiky v kurikulu 1. stupně ZŠ v ČR a v zahraničí.

4.     Ukázky metodických přístupů k rozvoji informatického myšlení bez použití počítačů (typu CSUnplugged).

5.     Jak učit informatiku na 1. stupni ZŠ? Co víme o tom, jak si žáci představují některé pojmy?

6.     Jaké jsou pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ učebnice?

7.     Dostupné zdroje pro učitele zaměřené na utváření a rozvoj informatického myšlení žáků.

8.     Rizika používání digitálních technologií ve vývoji dětí mladšího školního věku.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.09.2023)

K zápočtu studenti ve dvojicích vyberou jednu z nabízených úloh, kterou podle pokynů (viz moodle kurz) vyřeší a k níž odevzdají požadovanou dokumentaci (SOUBORY).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK