PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika informačních technologií - OKMN0I142A
Anglický název: Didactics of for Teaching IT at primary education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0I124A
Záměnnost : OPMN0I142A, O01119112
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (25.01.2023)
Předmět je zaměřen na konstruktivistiský (a konstrukcionistický) přístup k výuce, na rozvoj kompetencí z oblasti specifického odvětví aplikované robotiky – edukační robotiky, rozvoj algoritmického myšlení, rozvoj informační gramotnosti a informatického myšlení a rozvoj práce s didaktickou technikou a interaktivními zařízeními. Předmět je tedy zaměřen na osvojení didaktických kompetencí potřebných pro realizaci výuky informatiky na 1. st. ZŠ v kontextu aktuálních trendů. Prostřednictvím aktivit spojených s algoritmizací a programováním vytváří prostor pro osvojení znalostí a dovedností nezbytných pro rozvoj informatického myšlení u žáků 1. st. ZŠ, a to bez ohledu na využití konkrétního programovacího prostředí. Seznamuje studenty s možnostmi integrace interaktivních/digitálních technologií do edukačního procesu na 1. st. ZŠ, vč. zaměření na rozvoj uživatelských dovedností žáků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (25.01.2023)
  • seznámit studenty s předmětnou oblastí robotických systémů a demonstrovat jim možnosti implementace konkrétních nástrojů a systémů podporujících výuku aplikované robotiky na 1. stupni ZŠ do vzdělávacího procesu

  • seznámit studenty s typologií interaktivních zařízení a jejich možnostmi v rámci edukačního procesu na prvním stupni základní školy

  • ukázat studentům možnosti rozvoje algoritmického myšlení i bez využití konkrétního programovacího prostředí a seznámit studenty s možnostmi rozvoje informačního a informatického myšlení u žáků mladšího školního věku

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (25.01.2023)

Vzhledem k typu praktického zaměření předmětu bude probíhat prezečně, dle rozvrhu. Prezenční výuka předmětu bude probíhat s využitím on-line podpory v moodle.

základní deskriptory:

asistence žákům a příprava na ni: 23 hodin
samostudium: 25 hodin

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (06.02.2022)

KALAŠ, I., MIKOVÁ, K. (2020) Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy. https://www.imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-ve-scratchi-pro-5-rocnik-zakladni-skoly

LOVÁSZOVÁ, G., PALMÁROVÁ Viera a CÁPAY, Martin. Didaktika programovania pre ZŠ 2: línia: didaktika informatiky a informatickej výchovy. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2011. ISBN 978-80-8118-091-0.

VANÍČEK, Jiří. Informatika pro 1. stupeň základní školy: informační a komunikační technologie. Brno: Computer Press, 2012. 88 s. ISBN 978-80-251-3749-9.

HAVELKA, Martin a STOFFOVÁ, Veronika. Robotika - stavba a programování robotů [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. Studijní texty. ISBN 978-80-244-5194-7.

ALIMINIS, D et al. Teacher Education on Robotics- EnhancedConstructivist Pedagogical Methods. Athens: ASPETE, 2009, ISBN978-960-6749-49-0.

Další zdroje e-učebnic a materiálů, např. imysleni.cz (další zdroje dle LMS Moodle)

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (25.01.2023)

Jednotlivé tématické celky:

  • edukační robotika u žáků mladšího školního věku

  • interaktivní zařízení a další didaktická technika

  • rozvoj algoritmického myšlení u žáků mladšího školního věku

Základy algoritmizace, dětské programovací jazyky.

  • příklady využívaných prostředí: Kodu, Minecraft EDU, Scratch

  • příklady využívaných online aktivit: code.org, cs.unplugged

Robotické hračky, využití pro výuku algoritmizace.

  • příklady využívaných robotických hraček: Beebot, Ozobot, Edison

  • příklady využívaných robotických stavebnic: WeDo

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (23.01.2023)

Hodnocení bude probíhat na základě zpracovaných dílčích úkolů v rámci celého semestru v oblasti rozvoje algoritmického myšlení a v závislosti na využitých didaktických prostředků, tj. programovatelných stavebnic, robotických hraček (daných LMS Moodle).

Pro úspěšné zakončení předmětu je potřeba získat určitý počet procent:

70 % - 79 % - dobře

80 % - 89 % - velmi dobře

90 % - 100% - výborně

Úkoly budou prioritně opravovány po ukončení doby pro jejich vytvoření. V případě, že existuje potřeba studentky/studenta o opravu úkolů v dřívějším termínu kontaktuje konkrétního vyučujícího, který daný úkol opravuje. V případě, že je nutné řešit další záležitosti ohledně předmětu, ukončení nebo zápisu předmětu, kontaktujte garanta předmětu. 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (23.01.2023)

Studijní opory budou poskytovány prostřednictvím moodle kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK