PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie - OKBZ0Q102A
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Nezapisují studenti oboru Pedagogika.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Neslučitelnost : OKBQ2P101A, OKBQ2Q103A
Záměnnost : OKBQ2Q103A, OPBZ0Q102A
Je prerekvizitou pro: OKBZ0Q107A, OKBZ0Q104A
Je záměnnost pro: OPBZ0Q102A, OKBQ2Q103A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (10.08.2018)
Úvod do psychologie je předmětem pro učitelské obory, který seznamuje studenty se základními pojmy, školami, metodami a historickým vývojem psychologie. Na obsah tohoto kurzu navazují ve vyšších ročnících (specifičtějším zaměřením či více aplikační povahou) předměty Vývojová a sociální psychologie nebo Pedagogická a školní psychologie. Jelikož se jedná o odrazový kurz představující prvotní kontakt studentů s tímto oborem, obsah přednášek je zaměřen spíše teoreticky s důrazem na osvojení psychologické terminologie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.09.2017)

Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který bude v následujících kurzech aplikován na pedagogickou realitu. V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka. Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání. Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (01.02.2021)

Distanční výuka v akademickém roce 2020/2021

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Moodle na odkaze: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2355#section-2 (heslo pro zápis studenta bude obsahem úvodního informačního emailu)

Moodle kurz obsahuje nahrané přednášky, okruhy témat k zápočtovému testu, studijní materiály, prezentace z přednášek a doporučení, jak se studijními oporami zacházet. V tomto prostředí také probíhá plnění testu ověřujícího nabyté znalosti a porozumění. Výuka je založena na studentově samostudiu a není vázaná rozvrhem.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.09.2017)

Kassin, S. M.: Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

Kern, H.: Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

Plháková,A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005. 

Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.09.2017)

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům (po jednotlivých týdnech výuky):

1.       vymezení psychologie, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů

2.       základní přehled psychologických škol a směrů: začátky vědecké psychologie, psychoanalýza

3.       základní přehled psychologických škol a směrů: gestaltpsychologie, behaviorismus

4.       základní přehled psychologických škol a směrů: kognitivní, humanistická a postmoderní psychologie

5.       osobnost, struktura a dynamika

6.       vnímání a čití, pozornost

7.       myšlení, inteligence, jazyk a řeč

8.       paměť

9.       vědomí, nevědomí, představivost

10.    učení

11.    emoce, temperament, motivace, vůle

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (20.09.2018)

Kurz je pravidelně vypisován v letním semestru. V zimním semestru se otevírá pouze pro studenty, kteří plnění předmětu opakují. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (01.02.2021)

Podmínkou zakončení kurzu je úspěšné splnění zápočtového testu. Písemný test má podobu 25 uzavřených otázek. Za každou otázku student získává jeden bod. K udělení zápočtu je třeba dosáhnout minimální hranice 13 bodú.

V akademickém roce 2020/2021 probíhá zakončení předmětu online za pomoci testu v prostředí Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2355 (heslo pro zápis: qwertz)

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.09.2017)

Studijní opory zajišťují prezentace z přednášek a kapitoly z učebnice psychologie S. Kassina přiložené výše.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK