PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie a psychologie osobnosti - OKBQ2Q103A
Anglický název: Developmental psychology and Personality Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Korekvizity : OKBQ2P101A, OKBQ2P102A
Záměnnost : OKBZ0Q102A
Je korekvizitou pro: OKBQ2P101A, OKBQ2P102A
Je neslučitelnost pro: OKBZ0Q102A, OKBZ0Q104A
Je prerekvizitou pro: OKBQ2P111A
Je záměnnost pro: OKBZ0Q104A, OKBZ0Q102A
Anotace -
Předmět je zařazen na začátku studia a pro řadu studentů je úvodem do studia psychologie. Proto se začíná základními pojmy a cílem kurzu je porozumět organizaci duševního života. Vymezení pojmu osobnost, struktura osobnosti- různé přístupy k výkladu osobnosti, vrstvy, faktory, vlastnosti. Temperament, charakter, schopnosti, dynamika osobnosti. Vše se zdůrazněním na vývoj jednotlivých dispozic a utváření osobnosti.
Poslední úprava: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (09.10.2020)
Literatura

Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, SPN, Praha 1982

Blatný,M. a kol., Psychologie osobnosti, hlavní témata, současné přístupy, Grada Publishing, Praha 2010

Cakirpaloglu, P., Úvod do psychologie osobnosti. Grada Publishing, Praha 2012

Drapela, V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 1997
Fontana, D., Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997
Helus, Z., Dítě v osobnsotním pojetí, Portál, Praha 2004
Hartl,P., Hartlová,H.,Velký psychologický slovník, Portál, Praha 2010
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum, Praha 2004
Mikšík, O., Psychologická charakteristika osobnosti, Karolinum, Praha 2007
Nakonečný, M., Základy psychologie, Academia, Praha 2002
NakonečnýM., Psychologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Nakonečný, M., Základy psycholgie osobnosti, Management Press, Praha 1993
Plháková,A., Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan,P., Psychologie osobnosti,obor v pogybu  Grada Publishing, Praha 2010 
Smékal, V., Pozvání do psychologie osobnosti, Barrister a Principal, Brno 2002
Trpišovská, D.- Vacínová,M., Základy psychologie, PF UJEP, Ústí nad Labem, 2001
Trpišovská, D., Psychologie osobnosti, výkladový slovník, PF UJEP Ústí nad Labem 2007
Vacínová,M., Trpišovská,D., Farková,M., Psychologie, UJAK, Praha 2010


vývojová psychologie:
Dittrichová,J., Papoušek,M., Paul,K., Chování dítěte raného věku a rodičovská péče, Grada,
Praha 2004
Ericson,E.H., Životní cyklus rozšířený a dokončený, nakl. LN, Praha 1999
Heidbrink,H., Psychologie morálního vývoje, Portál, Praha 1997
Langmeier,J. - Krejčířová,D., Vývojová psychologie, Grada, Praha 2005
Macek, P., Adolescence, Portál, Praha 1999
Piaget,J. - Inhelderová,B., Psychologie dítěte, Portál, Praha 1997
Pouthas,V., Jouen,F.,Psychologie novorozence, Grada, Praha 2000
Stuart-Hamilton, I., Psychologie stárnutí, Portál, Praha 1999
Říčan, P., Cesta životem, Pyramida, Praha 1991
Trpišovská, D., Vývojová psychologie pro studenty učitelství, PF UJEP, Ústí n.L. 2001
Trpišovská, D.,Vacínová,M., Ontogenetická psychologie, PF UJEP Ústí n.L. 2006
Vágnerová, M., Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000

Poslední úprava: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (09.10.2020)
Požadavky ke zkoušce

Kurz má předepsány dvě kontroly studia.


Podmínkou zápočtu je vědomostní test z psychologie osobnosti. Zjišťuje znalost základních pojmů.

Zkouška je z předmětu vývojová psychologie a zjišťuje  písemným testem znalost a pochopení vývojových změn a vývojových úkolů v jednotlivých etapách ontogeneze v závislosti na podmínkách vývoje.

Poslední úprava: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (09.10.2020)
Sylabus

Protože pro řadu studentů je tento kurz prvním kurzem psychologie, začíná jako úvod do psychologie.
Předmět psychologie - duševní život, prožívání, chování, vědomí, nevědomí.
vymezení pojmu osobnost
základní teoretické přístupy k výkladu osobnosti
hlavní témata psychologie osobnosti
struktura - vrstvy, faktory, rysy, vlastnosti
temperament (emoce)
charakter (volní procesy, vůle), vývoj charakteru
schopnosti a jejich utváření
inteligence, složky, druhy, měření, vývoj inteligence
poznávací procesy (vnímání, pozornost, představy, paměť, myšlení a řeč) a jejich vývoj
dynamika osobnosti
geneze osobnosti
vývoj, podmínky a zákonitosti vývoje, teorie vývoje
periodizace vývoje - kritéria, vývojové mezníky, úkoly,senzitivní fáze, vývojové krize
charakteristika vývojových změn v jednotlivých etapách ontogeneze

 

Informace pro situaci absence přímé výuky z důvodů kovidové pandemie:

pro studenty kombinovaného studia  vždycy platí, že musí studovat hlavně z odborné literatury.

Vy budete mimořádnou situací zvýhodněni, neboť vám poskytnu více přednášek, než bych zvládla odpřednášet  vrámci rozvrhových konzultací.

V rozvrhu  jsou dvě konzultace - první jsem vždy věnovala psychologii osobnosti (16.10.)   a druhou vývojové psychologii (30.10.)

Nebudu se s vámi spojovat on-line, ale pošlu své prezentace - získáte tak více materiálu.

Pokud nebudete něčemu rozumět, budu Vám k dispozici téměř každý den na školním  mailu a zodpovím vaše otázky.

 

Zdúrazňuji vždy studentům, že se nemají nic učit zpaměti, důležité je porozumění - proto se neobávejte  ptát se

a při individuální komunikaci byste se nemuseli stydět.

Jakým způsobem se bude testovat vaše studijnín úsilí zatím netuším. Budu doufat, že ve zkouškovém období už se budeme moci potkat ve škole.

 

   

Poslední úprava: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (09.10.2020)
Požadavky k zápisu

Kurz je určen jako povinný pro studenty oboru pedagogika. Nemá charakter výběrového kurzu a studenti jiných oborů na PedF si ho zapisovat nemohou.

Poslední úprava: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (06.10.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK