PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pedagogických profesí - OKBZ0Q107A
Anglický název: Psychology of Pedagogical Proffesions
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Nezapisují studenti oboru Pedagogika.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Neslučitelnost : OKBQ2P101A, OKBQ2P111A
Prerekvizity : OKBZ0Q102A
Záměnnost : OKBQ2P111A, OPBZ0Q107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (02.02.2021)
Kurz představuje učitelské povolání a další pedagogická povolání v psychologické perspektivě tak, aby studující lépe porozuměli jejich specifikům. Cílem kurzu je pomoci studentům s komplexním pochopením učitelské profese a příbuzných profesí, na které jsou studenti bakalářského studia na PedF UK připravováni. V letním semestru 2020/2021 bude výuka zahájena distanční formou a dále se bude řídit platnými protipandemickými pravidly. Jednotlivá setkání budou probíhat prostřednictvím offline nahrávek přednášek a následně online přednášek v platformě Zoom. K předmětu je zřízen kurz v Moodle. Kurz v Moodle obsahuje četbu, úkoly a nahrané přednášky k vybraným tématům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (30.10.2019)

Cílem předmětu je pochopit specifičnost učitelského povolání (nároky, obtížemi, možnostmi). Seznámit studenty se základními způsoby zvládání náročných situací a předcházení "vyhoření".

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

Výuka předmětu je vedena doc. Smetáčkovou a prof. Štechem. Všechny podklady k předmětu jsou uvedeny v Moodlu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (18.09.2019)

SPILKOVÁ, V.: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání.
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
ŠTECH, S.: Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika 1994, 34, č.4, s. 311 -349.
Rodina a škola. Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 2004, 54, 4.
HENNIG, C., KELLER, G.: Antistresový program pro učitele. Praha: Portál, 1996.
BRUNER, J.: Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel, Praha: Portál, 2010.
ŠTECH, S.: Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy. Čs. Psychologie, 1997, 41, 6, s. 487-502.
ŠTECH, S.: Škola nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, 2003, 43, č.4, s. 418 - 436.
Povolání: učitel. Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 1994, 44, 4.
Psychoanalytické inspirace pro výchovu. Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 1999, 49, 4.
Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of school psychology, 43(6), 495-513.
Smetáčková, I. et al. (2019). Syndrom vyhoření mezi učiteli a jeho souvislosti. Českolovenská psychologie, 63 (4), 515-538.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

Kurz je ukončen didaktickým testem, který pokrývá témata přednášek a povinné literatury (viz podklady v Moodlu).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (18.09.2019)

Obsah kurzu:
1. Učitelská profese, profesionalizace a profesní socializace.
2. Analýza učitelské profese - učitelská profese a její nároky (klinická náročnost učitelství, nejistoty, ambivalence a dilemata učitelství, prestiž učitelské profese). Učitelská profesní identita (stávání se učitelem).
3. Pomáhající profese. Lidský vztah jako součást profese.
4. Stres a strategie jeho zvládání. Syndrom vyhoření. Prevence.
5. Autodiagnostika učitele. Individuální pojetí učitelství. Zjišťování vlastních specifik pedagogického působení, zvláštnosti vlastního pojetí žáka (respektive úspěšného žáka) a preferenčních tendencí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (15.05.2020)

Závěrečný test vycházející z témat přednášek a samostudia.

Podklady v Moodle - https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2798

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK