PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia - OKBO3P011A
Anglický název: Introduction to study
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Korekvizity : OKBO3P012A
Je korekvizitou pro: OKBO3I017A, OKBO3P016A, OKBO3P015A, OKBO3P014A, OKBO3P013A, OKBO3P021A, OKBO3P012A
Je prerekvizitou pro: OKBO3P061A, OKBO3P057A, OKBO3P043B, OKBO3P042B, OKBO3P064A, OKBO3P041B
Anotace
Předmět seznamuje studenty s koncepcí studijního programu, s jeho vzdělávacími cíli a organizačním zabezpečením. Představena je profese učitele praktického vyučování a odborného výcviku v širším kontextu české vzdělávací soustavy, nastíněny jsou její aktuální problémy a výzvy. Pozornost je dále věnována problematice kombinované formy studia vč. metodiky řízeného samostudia.
Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (01.09.2021)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámení studentů se studijním programem, profesí učitele praktického vyučování a odborného výcviku a jejich uvedení do problematiky a metod kombinovaného studia.

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (01.09.2021)
Deskriptory

Předmět má 1 kredit dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 30 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 5 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 5 hodin. příprava na zápočet 5 hodin.

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (01.09.2021)
Literatura

DVOŘÁKOVÁ, E. Několik poznámek o distančním vzdělávání. Liberec : Technická univerzita, 1999. ISBN 80-7083-332-7.

PRŮCHA, J. Distanční studium v otázkách : průvodce studujících a zájemců o studium. Praha : CSCŠ, 2000. ISBN 80-86302-16-4.

ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání a e-learning : učební text pro distanční studium. Praha : UJAK, 2008. ISBN 978-80-86723-56-3.

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (21.01.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet bude udělen na základě účasti na semináři a na základě odevzdání písemné práce (motivační dopis).

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Sylabus

1. Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku jako obor a profese.
2. Koncepce a organizace studijního programu UPVOV na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
3. Problematika kombinovaného studia a metodika řízeného samostudia.
4. Vybrané studijní předpisy a doporučení.
5. Metiodická podpora při studiu, zdroje informací, poradenství pro studenty.

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (01.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK