PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Psychologie učitelství - OK0218005
Anglický název: Psychology of Teaching
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Prerekvizity : OK0218099
Záměnnost : OBPP13005, OKBPP13008
Anotace
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2009)
Kurz má za cíl seznámit studující s psychologickou perspektivou na učitelské povolání tak, aby lépe porozuměli jeho specifikům.
Literatura
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2009)

FONTANA, D. Psychologie v učitelské praxi. (Kapitola O učiteli.) Praha: Portál, 1997.

FRANCIS, B.; SKELTON, CH. Investigating Gender: Contemporary Perspectives in education. Buckingham: Open University Press, 2001.

HAVLÍK, R. a kol. Učitelské povolání z pohledu společenských věd. Praha: PedF UK, 1998.

HRABAL, V. Jaký jsem učitel? Praha: SPN, 1988.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

OKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci.) Praha, PedF UK 2002.

RENZETTI, C.M.; CURRAN, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003.

DeSINGLY, F. Sociologie současné rodiny. (zejména 1. Část) Praha: Portál, 1999.

ŠTECH, S. Vývoj poznaků o vztahu rodiny a školy. Čs. Psychologie, 1997, 41, 6, s. 487-502.

Povolání: učitel. (Zejména ŠTECH, S. Co je to učitelství a lze se mu naučit?) Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 1994, 44, 4.

Psychoanalytické inspirace pro výchovu. Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 1999, 49, 4.

Rodina a škola. Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 2004, 54, 4.

Sylabus
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2009)

Cílem kurzu je pomoc studentům s komplexním pochopením učitelské profese.

1. Učitelská profese, profesionalizace a profesní socializace.

2. Analýza učitelské profese - učitelská profese a její nároky (klinická náročnost učitelství, nejistoty, ambivalence a dilemata učitelství, prestiž učitelské profese). Učitelská profesní identita.

3. Rozdíly mezi rodinnou a školní socializací (role rodiče a role učitele). Vztahy mezi rodinou a školou (odlišnost pozic a vidění problémů) - rodičovská očekávání - význam školní docházky a vzdělávání pro rodinu - komunikace mezi rodinou a školou.

4. Pomáhající profese. Lidský vztah jako součást profese. Syndrom vyhoření a jeho prevence. Stres a jeho zvládání (copingové strategie).

5. Autodiagnostika učitele. Individuální pojetí učitelství. Zjišťování vlastních specifik pedagogického působení, zvláštnosti vlastního pojetí žáka (respektive úspěšného žáka) a preferenčních tendencí.

6. Gender ve škole - Zastoupení žen a mužů mezi vyučujícími a ve vedení škol. Genderové zatížení ped. komunikace (vyuč. metody, formy, motivování, klasifikace, atd.) Další stránky gender. zatížení školy ovlivňující práci vyučujících - učební osnovy, učebnice, atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK