PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie dítěte školního věku - OKBPP13008
Anglický název: Psychology of school age children
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Prerekvizity : OKBPP13003
Záměnnost : OKB231301, OK021804
Je záměnnost pro: OK0218005
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je seznámit studenty s pohledy vývojové a sociální psychologie na období věku školního, ale i předškolního, aby studující porozuměli návaznosti jednotlivých vývojových etap a zákonitostem vývoje v jednotlivých životních etapách. V úvodních tématech bude pozornost zaměřena na obecné charakteristiky vývojové a sociální psychologie: vymezení předmětů obou disciplín a jejich metody, principy a determinanty vývoje (zrání vs. učení, dědičnost vs. prostředí), socializace a její mechanismy (sociální učení, nápodoba, identifikace, observační učení), vybrané teorie vývoje a socializace aj. V dalších přednáškách se pozornost přesune k vybraným sociálně-psychologickým fenoménům, které ovlivňují školní úspěšnost, jako je sociální facilitace a inhibice, sociální vliv, struktura a dynamika sociálních skupin atd. Následně bude uplatňován přístup skrze jednotlivá vývojová období, u nichž dojde k představení specifických charakteristik a principů socializace. Hlavní důraz bude kladen na porozumění kontinuity a gradace vývoje v předškolním věku, v němž se dítě dobírá tzv. školní zralosti, a vývoje ve věku školním. Jednotlivá vývojová období budou charakterizována z hlediska dimenze kognitivní a afektivní. Ukázány budou jejich vzájemné souvislosti a možné vývojové problémy, které vznikají a/nebo se projevují ve škole.
Poslední úprava: KLUSAK/PEDF.CUNI.CZ (13.11.2013)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je:

- získat základní přehled o vývojové a sociální psychologii
- seznámit se s charakteristikami jednotlivých životních období od narození po ranou dospělost
- porozumět souvislostem vývoje v různých oblastech života dítěte, zvláště ve vztahu ke školní docházce
- porozumět procesu socializace a jejím mechanismům, zvláště v souvislosti se školou
- seznámit se s principy fungování sociálních skupin, jejich strukturou a dynamikou
- získat informace o sociálním vlivu a sociální komunikaci
- informovat se o základních postupech při diagnostice vztahů ve školních třídách

 

Obsah kurzu tvoří následující témata:

- vymezení vývojové a sociální psychologie
- determinanty vývoje
- hlavní psychologické periodizace lidského vývoje
- charakteristiky jednotlivých vývojových oblastí (tělesné, percepční, kognitivní, sociální, osobnostní, jazykové a řečové)
- proces socializace a jeho principy
- sociální skupiny, vedení skupin, sociální vliv
- školní třída - diagnostika, prevence a intervence narušených vztahů
- vývoj (kognitivní a afektivní) od narození po ranou dospělost

Poslední úprava: KLUSAK/PEDF.CUNI.CZ (13.11.2013)
Literatura

Kurz se opírá o aplikaci Moodle, kde budou průběžně zveřejňovány podklady k jednotlivým tématům. Vybrané přednášky budou doplněny power-pointovými prezentacemi a výňatky z odborných publikací k dílčím otázkám. Dále je vhodné pracovat s následující literaturou, na níž bude v kurzu průběžně odkazováno:

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

Helus z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

Hrabal, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

Langmeier, J. - Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

Pražská skupina školní etnografie. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)
Požadavky ke zkoušce

Kurz je ukončen zkouškou, která má formu písemného testu. Příprava na test vychází z přednášek a doporučených publikací.

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz je ukončen zkouškou, která má formu písemného testu. Příprava na test vychází z přednášek a doporučených publikací. Jeho obsah tvoří tematické okruhy:

1. Vývojová a sociální psychologie; Determinanty vývoje

2. Sociální skupiny; sociální vliv

3. Vedení skupiny; komunikace ve skupině a mezi skupinami

4. Školní třída - diagnostika

5. Školní třída - práce se skupinou

6. Období kojenecké

7. Období batolecí a předškolní

8. Vstup dítěte do školy

9. Mladší školní období

10. Období dospívání - pubescence a adolescence

 

V letním semestru 2019/2020 proběhne  zkouška on-line testem, a to prostřednictvím aplikace Moodle.

Kvůli velkému počtu osob bylo nutné náš kurz přesunout na nový server DL3.CUNI.CZ. Nově náš kurz Vývojová a sociální psychologie najdete zde: https://dl3.cuni.cz/user/index.php?id=48

Zkouška proběhne v termínech, které jsou vypsány v SISu. Těsně před zkouškou dostanou ti, kteří se na termín přihlásili, heslo pro vstup do testu.

V Moodle kurzu si předem vyzkoušejte zkušební test.

Máte-li nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat přes Fórum v Moodle nebo emailem.

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (25.05.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK