PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Principy a systémy v technice II. - OB2319661
Anglický název: Principles and Systems in Technology II
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Prerekvizity : OB2319465
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (07.02.2013)
Principy a systémy v technice II navazují na Principy a systémy v technice I. Posláním předmětu Principy a systémy v technice II je vybavit studenty, v návaznosti na již získané znalosti z fyziky a matematiky, základními poznatky z konstrukce a činností motorů a pracovních strojů, seznámit je s principy energetických zařízení, elektrických strojů a principy činnosti elektrotechnických a elektronických zařízení. Cíl tohoto studijního předmětu spočívá v osvojení příslušných znalostí souvisejících s pochopením funkčních aspektů konkrétních technických zařízení, poznání principu činnosti jejich jednotlivých částí, jejich specifik a funkčních možností. V rámci cvičení poznávají studenti konkrétní sestavy strojních, elektrotechnických a elektronických zařízení a na základě zadaných konkrétních úloh řeší efektivitu jejich využití.
Literatura
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2014)

DEJL, Z. Konstrukce strojů a zařízení. Ostrava : Montanex, 2007.
HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fyzika 1 - 5. Brno : PROMETHEUS, 2000.
JANČÍK, L., ZÝMA, J. Části a mechanismy strojů. Praha : ČVUT, 2004.
JANOUŠEK, J., SUCHÁNEK, V. Základy silnoproudé elektrotechniky. Praha : ČVUT, 2004.
KADRNOŽKA, J. Tepelné turbíny a turbokompresory. 1. vydání, Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004.
LIŠKA, A., NOVÁK, P. Kompresory. Praha : Vydavatelství ČVUT Praha, 1999.
MACEK, J. Spalovací motory I. Praha : ČVUT v Praze, 2007.
MAIXNER, L. a kol. Automatizace, automatizační technika. Díl I až IV. Brno : Computer Press, 2000.
MAIXNER, L. a kol. Mechatronika. Brno : Computer Press, 2006.
MELICHAR, J., BLÁHA, J., BRADA, K. Hydraulické stroje - Konstrukce a provoz. 1. vydání. Praha : ČVUT v Praze, 2002.
MELICHAR, J., BLÁHA, J., VOJTEK, J. Malé vodní turbiny, konstrukce a provoz. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1998.
NOVÁK, D. Automatizace a kybernetika I. Praha : UK PedF, 2004.
NOVÁK, D., PAVLOVKIN, J. Automatizace a kybernetika II. Praha : UK PedF, 2001.
RAUSCHER, J. Vozidlové motory. Studijní opory. Brno : VUT FSI, 2004.
UHLÍŘ, I. aj. Elektrické stroje a pohony. Praha : ČVUT, 2004.
SCHMID, D. a kol. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Europa - Sobotáles, 2005.
ZACHARIÁŠ, L. Části strojů I a II.díl. Praha : ČZU, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2014)
  • Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu testu. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky. Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.
  • Ke zkoušce se požadují příslušné vědomosti ze všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů.
Sylabus -
Poslední úprava: ROTHANZL/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2015)

VODNÍ MOTORY
·        vodní kola
·        turbíny (Peltonova, Francisova, Kaplanova)
TEPELNÉ MOTORY
·        spalovací motory (zážehové, vznětové)
·        reaktivní motory
·        parní stroje a turbíny
ČERPADLA
·        hydrostatická
·        hydrodynamická
·        proudová
KOMPRESORY
·        pístové
·        rotační (radiální, axiální)
DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ
·     jeřáby
·     kladkostroje
·     zvedáky
·     transportéry
ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
·     elektrárny (jaderné, tepelné, vodní, větrné, fotovoltaické, přílivové)
·     výroba elektrické energie
·     třífázový proud
ELEKTRICKÉ POHONY
·     elektrické stroje točivé
·     elektrické stroje netočivé
PRINCIPY ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
·     zařízení používaná ve školské praxi
·     zařízení používaná v běžném životě
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
·     základy automatizační techniky
·     obvody automatického ovládání
·     teorie regulace
·     řešení regulačních obvodů
TECHNICKÁ KYBERNETIKA
·     vznik a vývoj kybernetiky
·     informace a jejich přenos
·     kybernetické soustavy
·     kybernetické modely

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
  • Aktivní účast ve výuce.
  • Vypracování zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu. Není-li uvedeno jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci uvedené literatury a informačních zdrojů.
  • Požadují se příslušné vědomosti ze všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů.
  • Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu testu. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky. Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK