PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Programování III. - programování pro WWW - OB2319463
Anglický název: Programming II - Web Programming
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319263
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2011)
Cílem předmětu je poskytnutí teoretických základů k formální a obsahové tvorbě dokumentů určených k prezentaci na WWW stránkách a příslušných praktických dovedností pro jejich tvorbu. Dalším cílem je naučit studenty orientaci v prostředí Internetu jako moderního prostředku komunikace a prostředí prezentace, kde hraje významnou roli zpracování hypertextových dokumentů. Obsahem předmětu jsou zejména webová rozhraní a aplikace (historie a trendy), značkovací jazyky, dynamické prvky, prvky pro přístup k datům, HMTL editory pro tvorbu WWW stránek, principy a specifika WWW designu, dynamické grafické prvky a jejich příprava, tvorba aplikací s využitím skriptovacích jazyků, základy jazyka JavaScript a instalace prezentací a aplikací na servery.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2011)

-FOTR, J., SCHNEIDER, Z. Flash 5 pro grafiky a tvůrce webů. Computer Press, 2000.
-KOSEK, J. HTML - tvorba dokonalých WWW stránek. Praha : Grada Publishing 1998.
-KOSEK, J. Průvodce HTML, XHTML, W@P. Praha : Grada Publishing, 2001.
-MUSCIANO, Ch., KENNEDY, B. HTML a XHTML. Kompletní průvodce. Computer Press, 2000.
-PÍSEK, S. JavaScript. Praha : Grada Publishing, 2001.
-REYNOLDS, M., WOOLRIDGE, A. JavaScript - profesionální řešení. Brno : Unis Publishing, 1997.
-SATRAPA, P. WEB Design. Praha : Neokortex 1997.
-SATRAPA, P. World Wide Web. Praha : Neokortex, 1996
-SCOT, I. Dynamické HTML ? kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 1998.
-SPAINHOUR, S., ECKSTEIN, R. Webmaster v kostce. Praha : Computer Press, 1999.
-STANÍČEK, P. CSS kaskádové styly, kompletní pruvodce. Brno : Computer Press, 2003.
-ŠPINAR, D. Tvoříme přístupné webové stránky. Praha : Zoner Press, 2004.

Studijní prameny:
- Referáty a seminární práce studentů Dostupný z URL: <http://it.pedf.cuni.cz/strstud/>
- Učitelský spomocník. Dostupný z URL: <http://www.spomocnik.cz>
- Jak psát web - web o tvorbě internetových stránek pro začátečníky Dostupný z URL: <http://www.jakpsatweb.cz/>
- Jak na web - stránky o technologiích používaných na webu Dostupný z URL: <http://www.jaknaweb.com/>
- Validátor kódu Dostupný z URL: <http://validator.w3.org/>

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)

Zkouška má část teoretickou a praktickou. Součástí zkoušky je rovněž rozprava nad technologiemi použitými v seminární práci.

  • Teoretická část je realizována formou testu s doplňujícími ústními dotazy ověřujícími orientaci v problematice tvorby www stránek a aplikací. Může být spojena s rozpravou o řešení praktické části a seminární práce s hledáním alternativních cest k řešení zadaných problémů.
  • Praktická část spočívá ve vytvoření www stránek dle zadání a ověřuje praktické dovednosti související s analýzou, tvorbou algoritmů a programových konstrukcí a s užitím datových struktur v prostředí www.

Zkouška bude realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou.

Sylabus -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2011)


* VLASTNOSTI A METODY PROGRAMOVÁNÍ V PROTŘEDÍ WWW
- Struktura programů zařazených do www stránek
- Možnosti jednotlivých technologií programování pro WWW
- W3C standardy pro vkládání skriptů do stránek

* JAZYK HTML JAKO PODKLAD PRO TVORBU WWW STRÁNEK
- Struktura a syntaxe HTML a XHTML kódu, zápis parametrů
- Struktura www dokumentu - strukturální značky
- Formátování obsahu www stránek - seznamy, tabulky
- Komponenty pro vkládání multimediálních prvků do HTML
- Interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat
- rámcová struktura www dokumentů a její alternativy

* DESIGN WWW STRÁNEK
- Kaskádové definice stylu www stránek
- Globální stylování značek HTML
- Deklarace tříd a identifikátorů stylu dokumentu
- Kaskádová struktura CSS a možnosti jejího využití
- CSS pozicování, změny stylu na základě událostí ve stránce

* PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ PROHLÍŽEČE
- JavaScript jako příklad jazyka na straně prohlížeče
- Syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek
- Objektová struktura JavaScriptu, použití vestavěných objektů
- Příkazy cyklů a podmínek a funkcí, ukázky praktického využití
- Události a akce JavaScriptu, deklarace a použití handlerů událostí
- Využití objektu XMLHttpRequest pro dynamický obsah www stránek

* PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ SERVERU
- Principy a specifika serverových programovacích jazyků
- Správa a konfigurace webového serveru
- Generování obsahu www stránky serverovou aplikací
- Přenos dat prostřednictvím protokolu HTTP
- Práce se soubory na straně serveru
- Asynchronní metody přenosu dat mezi serverem a prohlížečem (AJAX)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)
  • aktivní práce v seminářích včetně zpracování praktických úkolů zadávaných na seminářích či prostřednictvím LMS
  • vytvoření zadané zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu (typicky www aplikace na zadané téma). Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci citované literatury a dalších informačních zdrojů.

Pozn.: Zápočet nemusí být udělen, jestliže úkoly nejsou zpracovávány průběžně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK