PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Programování II. - objektové programování - OB2319263
Anglický název: Programming II. - Object Programming
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319163
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2011)
Studijní předmět Programování II - objektové programování je určen pro tříletý bakalářský studijní obor Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu B 7507 Specializace v pedagogice. Tento povinně volitelný předmět je v modelovém učebním plánu daného studia zařazen do 2. semestru s dotací 1/1 hodiny týdně. Studijní předmět Programování II - objektové programování je uzavřen zápočtem a zkouškou a je ohodnocen 3 kredity.
Cíl předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.01.2012)

Cílem předmětu Programování II - objektové programování je rozvinutí praktických dovedností v programování s důrazem na základy objektového programování a programování v desktopovém prostředí OS Windows a poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků. Předmět tvoří zároveň podklad pro výuku v řadě navazujících předmětů využívajících objektové principy.
Obsahem předmětu je teorie a praxe objektového přístupu k datům a objektového programování, formálních vyjadřovacích, algoritmických a komunikačních počítačových prostředků a systémů s použitím počítačových vývojových programátorských aplikací a prostředí a zohledňujících aplikační didaktická specifika. Programovacím prostředím je IDE Delphi.

Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2011)

Základní:

CANTÚ, M. Mistrovství v Delphi 1, 2. Praha : Computer Press, 1997.

HOLAN, T. Delphi v příkladech. Praha : MatfyzPress, 1999, též Ben, 2001.

KRAVAL, I. Základy objektově orientovaného programování. Praha : Computer Press, 1998.

PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Objektové programování 1, 2. Praha : Grada Publishing, 1999.

PÍSEK, S. Začínáme programovat v Delphi. Praha : Grada Publishing, 2002.

PÍSEK, S. Delphi (praktické příklady). Praha : Grada Publishing, 2002.

SLABA, J., SEDLÁČEK, J. Delphi v kostce pro verze 1 až 5. Praha : BEN, 2000.

Odkazy získávané v průběhu výuky k daným tématům

Diskusní fóra k vývoji aplikací

Archiv sborníků konference Objekty. http://objekty.pef.czu.cz/

http://www.builder.cz/delphi/index.html

Studijní materiály v síti OIV KITTV

Textové materiály a soubory předávané v průběhu semestru

Doporučená - doplňující a rozšiřující:

BUCHALCEVOVÁ, A. Základy strukturovaného programování. Praha : VŠE, 1993.

PACHECO, X., TEIXEIRA, S. Delphi - průvodce vývojáře. Brno : UNIS, 1996.

PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Práce s daty 1, 2. Praha : Grada Publishing, 1999.

PETZOLD, CH. Programování ve Windows (Win32 API). Praha : Computer Press, 1999.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.12.2014)

Zkouška má část teoretickou a praktickou. Teoretická část je realizována

·        v písemné části formou testu,

·        v ústní části otázkami prověřujícími hlouběji znalosti v jednotlivých tématech,

·        obhajobou zpracované seminární práce.

Praktická část ověřuje praktické dovednosti související s analýzou a tvorbou algoritmů a programových konstrukcí a s užitím datových struktur. Při klasifikaci je též přihlédnuto k úrovni práce studenta v průběhu semestru a ke kvalitě všech zpracovávaných a odevzdávaných prací. Organizačně zkouška sestává z navazujících celků - z písemného testu, analýzy programových celků a z realizace zadaných praktických úkolů (tvorba programů) a z ústní části.

Sylabus
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.01.2012)

VÝVOJ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU, SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP
- systém (prvky, vstupy a výstupy, reakce systému, podsystém, dekompozice), program (interface, podprogramy, metody návrhu)
- typické fáze vývoje programového systému
- paradigmata programování
ZDROJE TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ
- orientace v elektronických zdrojích týkajících se teorie a praxe programování a návrhu programových systémů
- orientace ve vybraných literárních zdrojích
VÝVOJ PROGRAMOVÝCH SYSTÉMŮ
- formální popisy a zápisy algoritmu, algoritmické struktury a jejich vyjadřování, vývojový diagram
- jazyk, syntaxe a sémantika, programování, kódování, programovací jazyk, metajazyk
- datová základna a struktura dat, datový slovník
ŘEŠENÍ ALGORITMICKY JEDNODUCHÝCH PROBLÉMŮ, PROGRAMOVACÍ TECHNIKY
- základní algoritmické struktury (příkaz, vstup/výstup, podmínka, cykly, podprogramy a funkce, knihovny)
PROGRAMOVACÍ JAZYK PASCAL, VÝVOJOVÉ ROZHRANÍ
- práce s překladačem jazyka Pascal
- jazyk typu Pascal, struktura programu
- vybrané příkazy jazyka - přiřazení, vstup/výstup, podmínka, cykly
- datový typ, identifikátor, konstanta, proměnná, hodnota proměnné
- jednoduché datové typy (ordinální a reálné), strukturované datové typy (interval, pole a index, soubor, objekt, záznam)
- podprogram a funkce, formální a skutečné parametry
- jazyk a technické vybavení počítače (režimy zobrazení, uložení čísel)
- vybrané funkce (zejména matematické, grafické a řetězové)
OVĚŘOVÁNÍ SPRÁVNOSTI ALGORITMU A PROGRAMU
- výpočetní správnost, trasování, časová a paměťová náročnost algoritmu
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ, NÁPOVĚDA, DOKUMENTACE PROGRAMŮ

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.12.2014)

Požadavky k zápočtu

·        aktivní práce v seminářích včetně zpracování praktických úkolů (programy a úseky) zadávaných na seminářích, úspěšný průchod kontrolními testy

·        hodnocení průběžných prací z celého semestru max. do průměru bodů 2.5

·        zpracování seminární práce (individuálně zadaného programu) a její obhajoba, která je zaměřena zejména na vysvětlení obsahu, rozsahu a formy zpracování programu. Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci citované literatury a dalších informačních zdrojů.

Pozn.: Zápočet nemusí být udělen, jestliže úkoly nejsou zpracovávány průběžně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK