PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Programování I. - algoritmizace - OB2319163
Anglický název: Programming I.- Algorithm Development
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Záměnnost : OB2319153
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2011)
Cílem studijního předmětu Programování I. - algoritmizace je dosáhnout u studentů osvojení základních poznatků a činností z oblasti algoritmizace a programování včetně ovládnutí tvorby základních algoritmických konstrukcí. Rámec předmětu je charakterizován jednak souborem relevantních teoretických poznatků souvisejících s vývojem algoritmicky jednoduchých konstrukcí a postupem programování, jednak souborem činností z oblasti praktického programování. Předmět je tudíž zaměřen na teoretické aspekty vývoje aplikací i na praktické dovednosti při vývoji základních programových konstrukcí. Pojetí studijního předmětu přitom vychází z funkcionálního paradigmatu programování a ze systémového pojetí přístupu k řešení reálných programových konstrukcí.
Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2010)
 • HÁLA, T., Pascal pro střední školy. Praha : Computer Press, 1999.
 • HÁLA, T., Učebnice Pascalu. Praha : Computer Press, 2002.
 • JANČÍK, J., KVOCH, M. Sbírka úloh z jazyka Pascal. České Budějovice : Kopp, 1996.
 • KUKAL, J. Myšlením k algoritmům. Praha : Grada, 1998.
 • VOCH, M. Programování v TURBO PASCALU 7.0. České Budějovice : Kopp, 1996.
 • LIBICHER, I., TOPFER, P. Od problému k algoritmu a programu. Praha : Grada Publishing, 1996.
 • MIKULA, P., JUHOVÁ, K., SOUKENKA, J. Turbo Pascal - kompletní průvodce. Praha : Grada, 1993.
 • MILDA, M. Jak na to v pascalu. České Budějovice : Kopp, 1996.
 • MORKES, D. Základy programování. Praha : Computer Press, 1997.
 • MÜLLER, K. Programovací jazyky. Praha : ČVUT, 1999.
 • PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Učebnice programování - základy algoritmizace. Praha : Grada, 1998.
 • PŠENČÍKOVÁ, J. Programování v Pascalu. Kralice na Hané : Computer Media, 2008.
 • PUTZ, K. Pascal - učebnice základů programování. Praha : Grada, 2007.
 • SATRAPA, P. Pascal pro zelenáče. Praha : Neokortex, 2005.
 • TÖPFER, P. Algoritmy a programovací techniky. Praha : Prometheus, 2007.
 • VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.
 • WROBLEWSKI, S. Algoritmy, Datové struktury a programovací techniky. Brno : ComputerPress, 2004.
 • Odkazy získávané v průběhu výuky k daným tématům
 • Studijní materiály v síti KITTV a na serveru http://it.pedf.cuni.cz/
 • Textové materiály a soubory předávané v průběhu semestru
 • http://programujte.com/view.php?cisloclanku=2006082807
 • http://home.pf.jcu.cz/~edpo/program/program.html (v knižní podobě: POLÁCH, E. Programování v jazyku Turbo Pascal. České Budějovice : PFJU, 1993.)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.12.2014)

Zkouška má část teoretickou a praktickou. Teoretická část je realizována z částí:

·        písemným testem,

·        otázkami prověřujícími hlouběji znalosti v jednotlivých tématech,

·        obhajobou zpracované seminární práce.

Praktická část ověřuje praktické dovednosti související s analýzou a tvorbou algoritmů a programových konstrukcí a s užitím datových struktur,

Při klasifikaci je též přihlédnuto k úrovni práce studenta v průběhu semestru a ke kvalitě všech zpracovávaných a odevzdávaných prací.

Organizace zkoušky: zkouška sestává ze tří navazujících celků: z písemného testu, z realizace zadaných praktických úkolů (analýza programových celků a tvorba programů) a z ústní části. Pokud student neuspěje u prvního, resp. druhého, celku, nepokračuje již celkem dalším - důvodem je návaznost teoretických znalostí (jejichž minimální úroveň je ověřována testem), standardních praktických dovedností (ověřovaných praktickými úkoly) a komplexních znalostí a dovedností v předmětu (ověřovanými v ústní části).

Sylabus -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2010)

VÝVOJ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU, SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP

 • systém (prvky, vstupy a výstupy, reakce systému, podsystém, dekompozice), program (interface, podprogramy, metody návrhu)
 • typické fáze vývoje programového systému
 • paradigmata programování

ZDROJE TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ

 • orientace v elektronických zdrojích týkajících se teorie a praxe programování a návrhu programových systémů
 • orientace ve vybraných literárních zdrojích

VÝVOJ PROGRAMOVÝCH SYSTÉMŮ

 • formální popisy a zápisy algoritmu, algoritmické struktury a jejich vyjadřování, vývojový diagram
 • jazyk, syntaxe a sémantika, programování, kódování, programovací jazyk, metajazyk
 • datová základna a struktura dat, datový slovník

ŘEŠENÍ ALGORITMICKY JEDNODUCHÝCH PROBLÉMŮ, PROGRAMOVACÍ TECHNIKY

 • základní algoritmické struktury (příkaz, vstup/výstup, podmínka, cykly, podprogramy a funkce, knihovny)

PROGRAMOVACÍ JAZYK PASCAL, VÝVOJOVÉ ROZHRANÍ

 • práce s překladačem jazyka Pascal
 • jazyk typu Pascal, struktura programu
 • vybrané příkazy jazyka - přiřazení, vstup/výstup, podmínka, cykly
 • datový typ, identifikátor, konstanta, proměnná, hodnota proměnné
 • jednoduché datové typy (ordinální a reálné), strukturované datové typy (interval, pole a index, soubor, objekt, záznam)
 • podprogram a funkce, formální a skutečné parametry
 • jazyk a technické vybavení počítače (režimy zobrazení, uložení čísel)
 • vybrané funkce (zejména matematické, grafické a řetězové)

OVĚŘOVÁNÍ SPRÁVNOSTI ALGORITMU A PROGRAMU

 • výpočetní správnost, trasování, časová a paměťová náročnost algoritmu

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ, NÁPOVĚDA, DOKUMENTACE PROGRAMŮ

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.12.2014)

Podmínky udělení zápočtu:

·        aktivní práce ve výuce

·        zpracování praktických cvičení (programových konstrukcí), příprava na výuku podle zadaných úkolů,

·        úspěšné absolvování kontrolních testů a praktických cvičení,

·        zpracování a odevzdání seminární práce; témata a náležitosti seminárních prací jsou upřesněny ve výuce.

Zápočet nebude udělen, jestliže 3 a více cvičení (programů, příprav, testů) bude odevzdáno po termínu nebo zpracováno v nevyhovující kvalitě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK