PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aplikační software - OB1319602
Anglický název: Software Applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 11 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Lapeš
PhDr. Daniel Tocháček
Vyučující: PhDr. Jakub Lapeš
Prerekvizity : OB1319403, OB1319501
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (27.01.2018)
Posláním předmětu je přiblížit studentům procesy automatizace a robotizace z běžné denní praxe, přiblížit problematiku CNC strojů, automatů a počítačového řízení výroby. Základním cílem předmětu Vstupně výstupní komunikace je praktické seznámení se školními systémy podporujícími výuku robotizace. Výuka předmětu se zaměří rovněž na rozvíjení programátorských technik v ikonicko-grafických vývojových prostředích, která plnohodnotně disponují standardními programovací prvky jako jsou cykly, podmínky, práce s řetězci, rozsáhlým matematickým aparátem a silnou podporou grafických presentací výsledků.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (27.01.2018)

BAUM, D. Definitive Guide to LEGO MINDSTORMS. 2nd Edition. Berkeley : Apress, 2002.
BAUM, D. et al. Extreme Mindstorms: an Advanced Guide to Lego Mindstorms. Berkeley : APress, 2000.
ERWIN, B. Creative projects with LEGO Mindstorms. Boston : Addison-Wesley, 2001.
FERRARI, M. et al. Building Robots With Lego Mindstorms : The Ultimate Tool for Mindstorms Maniacs. Osborne : Syngress, 2001.
FERRARI, M. et al. LEGO Mindstorms Masterpieces: Building Advanced Robots. Osborne : Syngress, 2003.
HÄBERLE, H. a kol. Průmyslová elektronika a informační technologie. Praha : Sobotáles, 2003.
HILL, T. Production / Operations Management. Cambridge : McGraw-Hill, 1991.
SENN, J. A. Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities. 3rd Edition. New Delhi, Prentice Hall, 2003.
WILCHER, D. LEGO Mindstorms Mechatronics : Using Systems and Controls to Build Sophisticed Robots. New York : McGraw-Hill/TAB Electronics, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (27.01.2018)

Základní pojmy a obecné principy kybernetiky a robotechniky
Systémy robotů a průmyslových manipulátorů
Řídicí systémy robotů
Vztahy mezi konstrukčním řešením robotů a jejich užitnými vlastnostmi
Softwarové vybavení řídicích systémů robotů, obecné a problémově orientované programovací jazyky
Organizační zajištění kooperace robotů a průmyslových manipulátorů s klasickými výrobními zařízeními
Modelování činnosti robotu využitím systému ROBOLAB a LEGO MINDSTORMS

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (04.02.2018)

Podmínky pro získání KZ z předmětu Vstupně/výstupní komunikace

  • Aktivní práce v seminářích; průběžné řešení úloh reflektujících probíraná témata; závěrečná kompletace v kurzu využívané robotické sady do původního stavu.
  • Vytvoření, prezentace a obhajoba závěrečné práce - vlastního tvůrčího projektu z oblasti robotiky - s využitím robotických sad Lego.
Požadavky na práci a další informace:
- Práce bude mít podobu praktického projektu z oblasti robotiky zahrnujícího etapy plánování (návrhu), přípravy, stavby a programování robota a současně též prezentaci celé práce ostatním účastníkům kurzu.
- Podmínkou udělení KZ je rovněž zhotovení dokumentace k projektu (např. prezentace, doprovodné materiály, fotografie, video). 
- Pro projekt lze využít robotické sady Mindstorms NXT, ev. s variantní nadstavbou v podobě sady Lego eLab nebo Lego Robolab.
- Jediným tematickým omezením projektu je jeho využitelnost při výuce na ZŠ nebo SŠ.
- Pro získání zápočtu je stanoven 1 termín a vymezen 1 pokus (nedohodne-li se vyučující prokazatelně v konkrétním případě se studujícím jinak).
  • Prokázání příslušné úrovně vědomostí při obhajobě práce a související rozpravě tematicky orientované do oblasti zaměření předmětu.
  • Prokázání odpovídajících teoretických/praktických znalostí a dovedností při řešení úloh z oblasti robotiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK