PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Multimediální a hypermediální aplikace - OB1319505
Anglický název: Multimedia and Hypermedia Applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319204, OB1319402
Ve slož. prerekvizitě: OB1319603
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (10.03.2015)
Posláním studijního předmětu Multimediální a hypermediální aplikace je poskytnout studentům v návaznosti na základní předmět Multimediální systémy možnost prohloubit vědomosti a dovednosti z oblasti multimédií, resp. hypermédií orientovaných na specifické technické a programové vybavení. Důraz bude kladen zejména na vývoj a využití příslušných aplikací založených na principu hypermédií, a to z pohledu zdůrazňujícího technické, technologické, praktické a provozní aspekty problematiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)

Cílem předmětu je osvojení příslušných dalších poznatků a rozvinutí kompetencí studentů pro práci s multimediálními a hypermediálními aplikacemi na počítači, včetně volby a ovládnutí příslušných zařízení či programů a pochopení jejich specifik a funkčních možností.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)
 • ADOBE CREATIVE TEAM Adobe Flash CS3 - Oficiální výukový kurz. Praha : Computer Press, 2008.
 • BERÁNEK, P. Digitální video v praxi. Praha: Unis publishing. 2001.
 • BIMBER, O., RASKAR, R. Spatial Augmented Reality: Merging Real and Virtual Worlds. A K Peters, 2005. ISBN 1-56881-230-2.
 • FINNEY, A., ENGLAND, E. Managing Multimedia: Project Management for Interactive Media. Boston: Addison-Wesley, 2002.
 • JEŘÁBEK, T. Rozšířená realita ve vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015, 1. Vydání. ISBN 978-80-7290-829-5.
 • KOHOUTKOVA, J. Hypermedia Interfaces to Relational Data Structures. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2003.
 • KOPECKÝ, P. Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. Praha: FAMU, Katedra zvukové tvorby, 2008, 1.vydání. ISBN 80-7331-121-6
 • WOOTON, C. A Practical Guide to Video and Audio Compression: From Sprockets and Rasters to Macro Blocks. Focal Press, 2005, 1. vydání. ISBN 978-0240806303.
 • ZAHRADNÍK, J. Základy audiovizuální tvorby. Praha: SPŠST, 2006, 1. vydání.
 • KENT, J. The Augmented reality Handbook - Everything you need to know about Augmented reality. Tebbo, 2011. ISBN 978-1743040942

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)

Témata studijního předmětu
Multimediální a hypermediální aplikace

Multimédia a Hypermédia

 • Základní pojmy a principy
 • Programové vybavení pro tvorbu multimediálních a hypermediálních aplikací (MHA)
 • Technické vybavení

Obraz a video

 • Základní pojmy, charakteristiky a principy
 • TV standardy a normy, prokládání obrazu
 • Komprese videa, kodeky, multimediální kontejnery
 • Formáty a frameworky v souvislosti s aplikačním využitím

Architektura aplikací

 • Specifika sktruktury hypermediálních aplikací oproti běžným webovým aplikacím
 • Zásady při návrhu a scénáři MHA
 • Jednotlivé multimediální složky a jejich funkce v MHA

Zpracování multimediálního obsahu

 • Analogové a digitální zdroje signálu
 • Digitalizace signálu
 • Základní pojmy a principy střihu videa
 • Střih videa, videoefekty, titulky, dabing - programové vybavení
 • Export videa pro různé využití - formáty

Specifické aplikace multimédií a hypermédií

 • Rozšířená a virtuální realita
 • Stereoskopie, 3D, VRLM
 • Autorské multimediální nástroje (např. Flash)
 • Hardwarové vybavení - snímací a zobrazovací technologie
 • Programové vybavení - SDK, frameworky aj.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)

Požadavky k zápočtu

 • aktivní účast a práce v seminářích
 • zpracování dílčích úkolů v průběhu semestru (zadávaných na seminářích či prostřednictvím LMS)
 • odevzdání semestrální práce

Pozn.: Zápočet nemusí být udělen, jestliže úkoly nejsou zpracovávány průběžně.

Požadavky ke zkoušce

 • Úspěšné absolvování písemné části zkoušky orientované na ověření teoretických znalostí a praktických dovedností v rozsahu výuky.
 • Úspěšná obhajoba semestrální práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK