PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika II (CŽV) - NPEP902
Anglický název: Pedagogy II (LLL)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:20/20 [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUM806, NPED035, NPEP402
Záměnnost : NPEP402
Je neslučitelnost pro: NPEP904, NPEP402
Je záměnnost pro: NPEP904
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)
Prostřednictvím předmětu studenti porozumí práci učitele v širších odborných a společenských souvislostech (hodnocení žáků, škol a vzdělávacího systému; učitel jako aktivní člen školy a sociální partner rodičů). Studenti hlouběji proniknou do vybraného tématu řešeného v rámci seminární práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)

1) Student získá alespoň 7 bodů. Účast na výuce (90 min) je za 1 bod. Kromě účasti na výuce je možné body získat plněním stanovených úkolů v moodle.

2) Seminární práce na zvolené téma v rozsahu 5 normostran (9000 ± 900 znaků). Téma může student zvolit z nabídnutého seznamu (seznam témat je uveden v nultém studijním podkladu na stránce http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika), nebo si téma práce zvolí a ohlásí je vyučující nejpozději do 1 měsíce od zahájení výuky v letním semestru. Vyučující téma potvrdí, případně navrhne jeho úpravu. Seminární práce bude mít tuto strukturu: a) Úvod cca ½ str. (zdůvodnění volby tématu; cíl práce), b) teoretický základ 2 - 2 ½ str. (na základě literatury), c) vyvození odpovědi ve vztahu k cíli(1 ½ - 2 str.), d) shrnutí a závěr.

Student získá zápočet na základě splnění bodů 1 a 2, náhradní termín povaha kontroly studia vylučuje.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)
Základní studijní literatura
Studijní podklady na webu http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/ a v moodle

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Např. na http://www.msmt.cz/file/19743 (orientačně)

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP v Praze, 2007. Též na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy (kap. 1 - 4, 5.2 nebo 5.3.1 nebo 5.8, orientačně kap. 6 - 10)

Vybrané kapitoly dle témat v sylabu předmětu:

Kalhous , Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha 2004, 2009

Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Paido, Brno 1998

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997

Skalková, J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2007

Vališová, A., Kasíková, H. (eds.): Pedagogika pro učitele. Grada, Praha 2011 (2. vyd.)

Doporučená literatura a internetové odkazy:
Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998

ČŠI: www.csicr.cz - informace a výsledky z mezinárodních výzkumů, tematické a výroční zprávy ČŠI, kritéria pro hodnocení škol

Dvořák, D., Holec, J., Dvořáková, M.: Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století. Praha, PedF UK 2018. Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2019/02/DvorakDom.kn_.bl_.TISK_.pdf

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Paido, 2000

Hájková, V., Strnadová, I.: Inkluzivní vzdělávání. Grada, Praha 2010

Havlík, R., Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2011

Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. Grada, Praha 2007

Chvál, M.: Na naší škole nám záleží. Portál, Praha 2018

Chvál, M., Straková, J., Procházková, I.: Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Česká školní inspekce Praha: 2015. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy

Janík, T. a kol.: Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita, Brno 2016

Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany. Portál, Praha 2011

Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála,

Machů, E.: Nadaný žák. Paido, Brno 2010

Manuály vybraných evaluačních nástrojů projektu Cesta ke kvalitě, přístupné na www.nuv.cz/ae

OECD (2005-2010). Education at a Glance. Paris: Autor. Dostupné z http://www.oecd.org/edu/

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha l998.

Pike, G., Selby, D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994,

Pelikán Jiří: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum 1998

Pol, M.: Škola v proměnách. Masarykova univerzita, Brno 2007

Průcha, J.: Alternativní školy. Praha, Gaudeamus 1994

Rogers, V.: Kyberšikana. Portál, Praha 2011

Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994

Rýdl, K.: Cesta k autonomní škole. Praha, Agentura Strom 1996

Schönebeck, H: Život s dětmi bez výchovy. Univerzita Pardubice 1997

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha, SPN 1992

Straková, J.: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2016. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/publikace/

Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha 2007

Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003

Spilková, V. Tomková, A. a kol.: Kvalita učitele a profesní standard. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2010

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (15.02.2022)

Výuka bude probíhat prezenčně dle rovrhu (vyjma období praxí 23.3. - 15.4.). Bude umožněno i dálkové připojení v Zoom (Meeting ID: 535 533 2063).

Hlavním prostředím pro práci bude Moodle. Zde hledejte vždy aktuální informace. Název: Pedagogika 2021/2022, odkaz:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=12444, heslo pro přístup: PEDMFF2021. Nejprve se ale musíte přihlásit do SISu.

Pracujeme tedy na stejném místě v moodle jako v ZS u Pedagogiky I. V moodle je u 1. přednášky v LS umístěno i upřesnění splnění podmínek předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (20.05.2020)

1. Hodnocení a evaluace ve vzdělávání

Hodnocení výsledků učení žáků učitelem, jeho cíle, funkce, typy a metody. Formativní hodnocení. Diagnostické a klasifikační metody. Didaktické testy. Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy. Maturitní zkouška. Česká školní inspekce a její činnost. Autoevaluace škol. Kvalita a efektivita ve vzdělávání, kritéria a indikátory.

2. Učitel a jeho sociální role

Osobnost učitele, výukové styly. Role učitele v proměnách času, autorita. Sociální dovednosti učitele. Kompetence učitelů. Problémy začínajících učitelů. Učitel v sociální interakci se žáky a rodiči. Hodnocení a sebehodnocení učitele, podpora profesního růstu učitele. Příprava a další vzdělávání učitelů.

3. Vzdělávací soustava

Druhy a typy škol, vzdělávací soustava v ČR, školy a školská zařízení. Základní legislativní dokumenty. Mezinárodní klasifikace stupňů vzdělávání. Vzdělávací soustava ve vybrané zemi. Řízení škol a odpovědnost. Financování škol. Autonomie škol. Alternativní a inovativní školy - příklady a charakteristika. Domácí vzdělávání. Současné otázky stavu vývoje vzdělávací soustavy v ČR. Inkluzivní vzdělávání. Pedagogický výzkum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK