PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky - NMUM405
Anglický název: Didactics of Mathematics
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Je prerekvizitou pro: NMUM468
Anotace
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Cíle výuky matematiky na druhém stupni základní školy a na střední škole. Induktivní a deduktivní metody výuky. Analýza koncepce a obsahu jednotlivých partií školské matematiky.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (18.12.2015)

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (eds.): Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK PedF, 2004.

Kuřina, F.: Umění vidět v matematice. Praha: SPN, 1983.

Kuřina, F. Matematika a porozumění světu. Praha: Academia, 2009.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32.

Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh. Praha: SPN, 1990.

Polák, J.: Didaktika matematiky. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2014.

Robová, J. Integrace ICT jako prostředek aktivního přístupu žáků k matematice. Praha: UK, PedF, 2012.

Časopisy Matematika-fyzika-informatika, Učitel matematiky, Scientia in educatione

Názvy a značky školské matematiky. Praha: SPN, 1988.

Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981.

Současné a starší učebnice matematiky pro druhý stupeň základních škol a pro nižší ročníky víceletých gymnázií

Současné a starší učebnice matematiky pro čtyřleté střední školy

Školské dokumenty a vzdělávací programy

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (03.11.2015)

Některé problémy současné školské matematiky.

Argumentace a ověřování ve výuce matematiky.

Pojmotvorný proces - číslo, proměnná, parametr, číselné obory.

Pojmotvorný proces - funkce a jejich vlastnosti.

Projektování výukového procesu - téma goniometrie.

Budování a rozvíjení finanční gramotnosti žáků ve školské matematice - procenta, posloupnosti, řady.

Rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Hodnocení průběhu a výsledků výukového procesu, chyby žáků.

Rozvíjení prostorové představivosti žáků.

Přístupy k zavedení pojmu vektor a jeho modely ve výuce analytické geometrie.

Kombinatorika a její využití v pravděpodobnosti a statistice, řešení a tvorba aplikačních úloh.

Přínosy a rizika integrace ICT a vyučování matematice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK