PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky I - NMTM405
Anglický název: Didactics of Mathematics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Neslučitelnost : NMUM405
Záměnnost : NMUM405
Je neslučitelnost pro: NMUM405
Je záměnnost pro: NMUM405
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (20.01.2019)
Cíle výuky matematiky na druhém stupni základní školy a na střední škole. Poznávací a pojmotvorný proces; formální poznatky, konstruktivistické přístupy. Analýza koncepce a obsahu některých témat školské matematiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (29.09.2022)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Podmínky získání zápočtu - prezenční výuka:

1. Aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou tři absence. V odůvodněných případech lze absence nahradit vypracováním dalších úkolů.

2. Vypracování tří úkolů v průběhu semestru a jejich odevzdání v předepsaných termínech včetně prezentace některých z nich v rámci cvičení. Témata úkolů:

a) příprava a vyhodnocení písemné práce ze zadaného tématu,

b) motivace zavedení konkrétního pojmu školské matematiky (konstruktivistický přístup),

c) tvorba a řešení aplikačních úloh (včetně metodického zpracování).

Podmínky získání zápočtu - distanční výuka:

1) Aktivní účast na online výuce, z výuky se lze omluvit. Dle počtu absencí bude případně stanoveno vypracování dalších úkolů.

2) Písemné vypracování tří úkolů ve stanovených termínech, prezentace některých z nich.

Úkoly:

a) příprava a vyhodnocení písemné práce ze zadaného tématu,

b) motivace zavedení konkrétního pojmu školské matematiky doplněná videonahrávkou,

c) tvorba a řešení aplikačních úloh (včetně metodického zpracování).

Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (30.10.2020)

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (eds.). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK PedF, 2004.

Hejný, M., Kuřina, F. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2009.

Kuřina, F. Umění vidět v matematice. Praha: SPN, 1983.

Kuřina, F. Matematika a porozumění světu. Praha: Academia, 2009.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32.

Odvárko, O. a kol. Metody řešení matematických úloh. Praha: SPN, 1990.

Polák, J. Didaktika matematiky. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2014.

Kolektiv autorů. Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. Praha: Pedf UK, 2019. Materiál z projektu OP VVV - SC2/5, dostupný https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/matematicka-gramotnost/.

Robová, J. Integrace ICT jako prostředek aktivního přístupu žáků k matematice. Praha: UK, PedF, 2012.

Časopisy Matematika-fyzika-informatika, Učitel matematiky, Scientia in educatione

Názvy a značky školské matematiky. Praha: SPN, 1988.

Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981.

Současné a starší učebnice matematiky pro druhý stupeň základních škol a pro nižší ročníky víceletých gymnázií

Současné a starší učebnice matematiky pro čtyřleté střední školy

Školské dokumenty a vzdělávací programy

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (29.09.2020)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou neprospěl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při dalším termínu je nutné opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části zkoušky.

Písemná část zkoušky se sestává ze čtyř středoškolských příkladů, jejichž řešení je doplněno didaktickými komentáři vztahujícími se k možným obtížím žákům při jejich řešení. Příklady korespondují se sylabem přednášky a s tím, co bylo probíráno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (29.09.2020)

Některé problémy současné školské matematiky. Argumentace a zdůvodňování, komunikace a symbolický jazyk matematiky. Projektování výuky, vyučovací metody a formy; konstruktivistické přístupy.

Různé didaktické přístupy k výuce témat:

• Množiny, výroky (induktivní a deduktivní postupy, metody důkazů).

• Číslo, proměnná, parametr; číselné obory.

• Funkce a jejich vlastnosti.

• Trigonometrie.

• Rovnice, nerovnice a jejich soustavy.

• Slovní úlohy, aplikace matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK