PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktické aspekty vyučování matematice - NMUM468
Anglický název: Practical aspects of teaching mathematics
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Prerekvizity : NMUM405
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (12.02.2018)
Organizace a metody výuky matematiky, práce s pomůckami, testování znalostí, výuka žáků se specifickými potřebami, kurikulum. Předmět umožňuje studentům blíže nahlédnout na práci učitele matematiky po praktické stránce prostřednictvím modelace konkrétních pedagogických situací a diskuzí se zkušenými učiteli.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (07.02.2018)

Aktivní účast na hodinách, zapojení se do diskuzí. Vypracování a prezentace úkolu na dané téma ve stanoveném termínu. Témata a termíny se posluchači dozví na první hodině. Tolerovány jsou vzhledem k pedagogickým praxím nejvýše dvě absence. Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (07.02.2018)

Hrubý D.: Příručka pro začínající učitele matematiky, Trifox, Šumperk, 2009

Zelinková O.: Poruchy učení, Portál, Praha, 2009

Zormanová L.: Výukové metody v pedagogice, Grada, Praha, 2012

Školský zákon a další dokumenty MŠMT

Rámcové vzdělávací programy

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - matematika

Učebnice matematiky

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (07.02.2018)

Předmět seznamuje studenty s realitou povolání učitele matematiky. Obsahem je školská legislativa, metody výuky, kurikulární dokumenty, příprava tematického plánu, přijímací a maturitní zkoušky, digitální technologie ve výuce, ověřování znalostí žáků, práce s nadanými žáky a s žáky se specifickými poruchami učení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK