PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnost a matematická statistika II - NMUM404
Anglický název: Probability and statistics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie, Pravděpodobnost a statistika
Učitelství > Matematika
Korekvizity : NMUM403
Neslučitelnost : NUMP023
Záměnnost : NUMP023
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Kurz pro studenty učitelských kombinací. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta. Náhodné vektory. Popisná statistika. Korelace, regresní přímka. Odhady parametrů a testy hypotéz ve výběru z normálního rozdělení. Lineární model a jeho speciální případy (lineární regrese, testy shody středních hodnot v několika výběrech). Kontingenční tabulka.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Zvára, K., Štěpán, J: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2002.

Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.

Anděl, J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1993 a další vydání.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Zákon velkých čísel, centrální limitní věta.

Náhodné vektory - základní charakteristiky (pravděpodobnostní rozdělení, střední hodnota, varianční matice).

Mnohorozměrné normální rozdělení, multinomické rozdělení.

Popisná statistika.

Korelace, regresní přímka.

Bodové a intervalové odhady.

Testy hypotéz o střední hodnotě a rozptylu ve výběru z normálního rozdělení.

Lineární model a jeho speciální případy (lineární regrese, dvouvýběrový T-test,

analýza rozptylu jednoduchého třídění).

Kontingenční tabulka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK