PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnost a matematická statistika I - NMUM403
Anglický název: Probability and statistics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie, Pravděpodobnost a statistika
Učitelství > Matematika
Neslučitelnost : NUMP013
Záměnnost : NUMP013
Je korekvizitou pro: NMUM404
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Kurz pro studenty učitelských kombinací. Pravděpodobnostní prostor, podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů. Náhodné veličiny - základní charakteristiky, nezávislost. Diskrétní rozdělení náhodných veličin. Spojitá rozdělení náhodných veličin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zápočet a zkouška. Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování písemného testu na konci semestru.

Pokud student v řádném termínu neuspěje, může test zopakovat (nejvýše však dvakrát).

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Zvára, K., Štěpán, J: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2002.

Rényi, A.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Přednáška + cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zkouška je ústní, skládá se ze dvou otázek s časem na přípravu. Témata otázek pokrývají probranou látku v rozsahu sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Elementární jevy, náhodné jevy, pravděpodobnostní prostor, klasická definice pravděpodobnosti

a její zobecnění, geometrická pravděpodobnost.

Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů.

Pravděpodobnostní modely (výběr s vracením a bez vracení, Maxwell-Boltzmannovo schéma aj.)

Základní charakteristiky náhodných veličin (pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce, kvantily, momenty).

Nezávislé náhodné veličiny.

Diskrétní rozdělení - charakterizace a konkrétní příklady.

Spojitá rozdělení - charakterizace a konkrétní příklady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK