PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování pro deskriptivní geometrii I - NMUG103
Anglický název: Computer programming for descriptive geometry I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE024, NMTD103, NMUM163, NPRG030, NPRG031
Záměnnost : NMTD103, NPRM044
Je neslučitelnost pro: NMUM163, NMTD103, NMUE022
Je záměnnost pro: NMTD103, NDGE024
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)
Cílem předmětu je stručné seznámení s principy práce počítačů, dále rozvoj algoritmického myšlení, osvojení jednoduchých algoritmů a základních principů procedurálního programování.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Ing. Jaroslav Richter (05.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je zisk alespoň 70 ze 110 bodů a splnění ověřovací části zápočtového testu.

 • Max. 10 bodů je možné získat za docházku.
 • Max. 90 bodů je možné získat za domácí úkoly.
 • Zápočtový test má dvě části
 • > Ověřovací - cílem je ověřit vaše porozumění odevzdaným domácím úkolům, za tuto část nejsou body a jejím jediným cílem je prověřit, že rozumíte úkolům, které jste odevzdali.
 • > Testová část - v této části budete řešit teoretické otázky z oblasti algoritmů. Za tuto část můžete získat max. 10 bodů.

Vzhledem k tomu, že většinu potřebných bodů musíte získat za plnění domácích úkolů, které mají pevné termíny odevzdání, není možné získat zápočet dodatečně po uplynutí lhůt pro odevzdání domácích úkoú. Pro jednotlivé úkoly jsou tyto lhůty stanoveny v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (27.04.2012)
 • Töpfer, P. Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha 1995.
 • Wróblewski, P. Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Praha, 2004.
 • Wirth N. Algorithms and Data Structures, Prentice Hall, 1985.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)
 • Stručná historie počítačů
 • Základní hardware a jeho fungování
 • Operační systémy
 • Programovací jazyky
 • Ovládání vývojového prostředí
 • Základní příkazy
 • Proměnné a konstanty
 • Základní datové struktury
 • Vstup a výstup
 • Procedury a funkce
 • Algoritmus a jeho efektivita
 • Základní algoritmy - dělitelnost, Eukleidův algoritmus, Eratosthenovo síto, Hornerovo schéma, dlouhá čísla, vyhledávání v polích, atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK