PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Deskriptivní geometrie II - NMUG102
Anglický název: Descriptive geometry II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stepanov/vyuka.html
Garant: RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE002
Záměnnost : NDGE002
Je prerekvizitou pro: NMUG266
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2012)
Základní přednáška z deskriptivní geometrie pro první ročník učitelského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky a deskriptivní geometrie na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet se u studentů prezenčního studia uděluje za

1) včasné odevzdání tří rysů,

2) včasné odevzdání přibližně deseti samostatných prací,

3) úspěšné napsání dvou písemných zápočtových prací,

4) aktivitu a účast na výuce (maximálně tři absence).

Pro kombinované studenty neplatí bod 4). Účast studentů kombinovaného studia na hodinách určených pro prezenční studenty však rozhodně není zákázána. Ba naopak, je vítána.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Opravovat se však mohou písemné zápočtové práce. Na úspěšné napsání každé z nich má student jeden řádný a dva opravné termíny.

Zápočet je nutnou podmínkou ke konání zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I., SNTL, 1965, Praha.
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie II., SNTL, 1965, Praha.
  • Kadeřávek, Klíma, Kounovský: Deskriptivní geometrie I., JČMF, 1929, Praha.
  • Maňásková, E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus, 2001, Praha.
  • Veselý F., Filip J.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Přírodovědecké vydavatelství, 1952, Praha.
  • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. (11.10.2017)

Obsahem zkoušky je učivo celého semestru, tj. kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kvadriky.

Zkouší se pochopení a pevné zafixování konstrukcí z výše uvedených oblastí deskriptivní geometrie a dále schopnost (pro pozdější pedagogickou praxi velmi důležitého) správného odborného vyjadřování. Student u zkoušky prokazuje souhrnné zvládnutí většího množství učiva, které je předpokladem pro další úspěšné studium.

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Při písemné práci, která trvá přibližně 160 minut a která předchází části ústní, student řeší několik (většinou pět) konkrétních příkladů. Konání ústní části je podmíněno úspěchem u části písemné.

Zkoušku může student skládat v jednom řádném a dvou opravných termínech. Při úspěchu u písemné části a neúspěchu u části ústní opakuje student při opravném termínu zkoušky obě její části.

Ke konání zkoušky je nutný zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

Kosoúhlé promítání, pravoúhlá a kosoúhlá axonometrie. Mnohostěny a jejich průniky. Rotační plochy druhého stupně, jejich zobrazení v různých promítáních, rovinné řezy a průniky těchto ploch.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK