PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Deskriptivní geometrie II - NMUG102
Anglický název: Descriptive geometry II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/DG2.html
Garant: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE002, NMTD102
Záměnnost : NDGE002, NMTD102
Je neslučitelnost pro: NMTD102
Je prerekvizitou pro: NMUG266
Je záměnnost pro: NMTD102
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2012)
Základní přednáška z deskriptivní geometrie pro první ročník učitelského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky a deskriptivní geometrie na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (28.02.2019)

Zápočet se u studentů prezenčního studia uděluje za

1) včasné odevzdání tří rysů,

2) včasné odevzdání přibližně deseti samostatných prací,

3) úspěšné napsání dvou písemných zápočtových prací,

4) aktivitu a účast na výuce (maximálně tři absence).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Opravovat se však mohou písemné zápočtové práce. Na úspěšné napsání každé z nich má student jeden řádný a dva opravné termíny.

Zápočet je nutnou podmínkou ke konání zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I., SNTL, 1965, Praha.
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie II., SNTL, 1965, Praha.
  • Kadeřávek, Klíma, Kounovský: Deskriptivní geometrie I., JČMF, 1929, Praha.
  • Maňásková, E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus, 2001, Praha.
  • Veselý F., Filip J.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Přírodovědecké vydavatelství, 1952, Praha.
  • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (11.10.2017)

Obsahem zkoušky je učivo celého semestru, tj. kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kvadriky.

Zkouší se pochopení a pevné zafixování konstrukcí z výše uvedených oblastí deskriptivní geometrie a dále schopnost (pro pozdější pedagogickou praxi velmi důležitého) správného odborného vyjadřování. Student u zkoušky prokazuje souhrnné zvládnutí většího množství učiva, které je předpokladem pro další úspěšné studium.

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Při písemné práci, která trvá přibližně 160 minut a která předchází části ústní, student řeší několik (většinou pět) konkrétních příkladů. Konání ústní části je podmíněno úspěchem u části písemné.

Zkoušku může student skládat v jednom řádném a dvou opravných termínech. Při úspěchu u písemné části a neúspěchu u části ústní opakuje student při opravném termínu zkoušky obě její části.

Ke konání zkoušky je nutný zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

Kosoúhlé promítání, pravoúhlá a kosoúhlá axonometrie. Mnohostěny a jejich průniky. Rotační plochy druhého stupně, jejich zobrazení v různých promítáních, rovinné řezy a průniky těchto ploch.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK