PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematická statistika 1 - NMSA331
Anglický název: Mathematical Statistics 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Vyuka_nmsa331_1819.php
Garant: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMSA202
Je korekvizitou pro: NMSA332
Ve slož. prerekvizitě: NMSA349
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (02.06.2016)
Základy statistických metod. Doporučeno pro bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Stochastika. Vyžaduje znalosti z předmětu NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)

Studenti se seznámí se základními metodami statistické analýzy dat. To jim umožní pochopit podstatu teoretických výsledků presentovaných v dalších přednáškách

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (23.09.2018)

Podmínky získání zápočtu:

1. Účast na cvičení (max. 3 absence).

2. Úspěšné napsání zápočtové písemné práce (alespoň 60 bodů ze 100), přičemž bude právě jedna možnost opravy.

3. Uspokojivé vyřešení (alespoň na 60% z možných bodů) každé ze dvou domácích úloh. Každou z úloh je možné právě jednou přepracovat, pokud na první pokus byla úloha vyřešena alespoň na 25% z možných bodů.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. (09.09.2013)

Anděl J.: Matematická statistika, SNTL/ALFA, Praha 1978

Anděl J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha 2007

Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2013

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (11.05.2012)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (09.10.2017)

Předmětem zkoušky bude celý rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy). Dále se vyžaduje schopnost zvolit vhodný postup pro statistickou analýzu reálného problému a diskutovat výhody a nevýhody různých alternativních řešení (existují-li).

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí již nepokračuje. Nesložení ústní části zkoušky znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, tj. písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového ohodnocení písemné i ústní části.

Písemná část sestává z pěti otázek, které vycházejí z odpřednesené látky a současně odpovídají tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (11.04.2018)

1. Náhodný výběr. Rozdělení výběrového průměru a rozptylu. Pořádkové statistiky.

2. Bodové a intervalové odhady - základní principy. Empirické odhady, výběrové momenty a kvantily.

3. Principy testování hypotéz.

4. Jednovýběrové a párové metody pro kvantitativní data.

5. Dvouvýběrové metody pro kvantitativní data.

6. Jednovýběrové metody pro binární a kategoriální data.

7. Dvouvýběrové metody pro kategoriální data. Kontingenční tabulky.

8. Vícevýběrové metody pro kvantitativní data. Analýza rozptylu. Principy mnohonásobných porovnávání.

9. Korelační analýza.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK