PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do financí - NMFM104
Anglický název: Introduction to Finance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je prerekvizitou pro: NMFM307, NMFM201
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika. Peníze a kapitál. Inflace. Kvantitativní teorie peněz. Investice. Finanční systém. Cenné papíry s pevným a pohyblivým výnosem. Finanční deriváty a jejich kombinace. Indexní čísla. Úročení a úrokové míry. Současná a budoucí hodnota finančního toku. Základy hodnocení investičních příležitostí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seznámit studenty se základními pojmy a vztahy z teorie financí a finanční matematiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.04.2018)

Složení písemné zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (02.06.2016)

Základní:

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha, 2000.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Černohorský, J., Teplý P.: Základy financí. Grada, Praha, 2011.

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth, Heinemann, Oxford, 1991

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002.

Garrett, S. J.: An Introduction to the Mathematics of Finance. A Deterministic Approach. Butterworth, Heinemann, Oxford, 2013.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Doplňková:

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada Publishing, Praha, 1995

Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria publishing, Praha ,1991

Dvořák, P.: Deriváty. Skripta VŠE Praha. Oeconomica, Praha, 2010.

Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty v praxi. Grada, Praha 2010.

Rose, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing, Praha, 1994.

Sharpe, W.F., Alexander, G.J.: Investice. Victoria Publishing, Praha, 1994.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.01.2018)

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina a obsahuje teoretické otázky a praktické příklady v rámci probrané látky dané sylabem předmětu. V příkladech mohou být požadovány číselné výpočty nebo odvození vzorců. Jediná povolená pomůcka je kalkulačka.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.01.2018)

1. Základy financí: funkce a formy peněz, měnové agregáty, inflace, kapitál, investice, finanční systém, finanční trh.

2. Cenné papíry: CP s pevným výnosem (bankovní vklady, depozitní certifikáty, pokladniční poukázky, bezkupónové a kupónové obligace, směnky). Referenční úrokové sazby. CP s pohyblivým výnosem (indexované obligace, akcie).

3. Finanční deriváty: forwardy, futures, swapy, opce.

4. Základy finanční matematiky: indexní čísla a výpočet míry inflace, jednoduché, složené a spojité úrokování, diskontování, současná a budoucí hodnota finančních toků, základy hodnocení investičních příležitostí,vnitřní míra výnosnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK