PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Termodynamika a statistická fyzika I - NJSF039
Anglický název: Thermodynamics and Statistical Physics I
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2000
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Neslučitelnost : NOFY036
Záměnnost : NTMF043, NTMF044
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ()
Zákony termodynamiky. Termodynamické potenciály. Podmínky termodynamické rovnováhy. Fázové přechody.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

J.Kvasnica, Termodynamika, SNTL, 1965

R.Kubo, Thermodynamics, North-Holland Pub.Com.-Amsterdam, 1968

W.Greiner, L.Neise, H.Stoecker, Thermodynamics and Statistical Mechanics, Springer-Verlag, 1994

Sylabus
Poslední úprava: ()

1. Základní pojmy termodynamiky. Termodynamický systém. Stavové parametry. Stav termodynamické rovnováhy. První termodynamický postulát. Nultý termodynamický princip. Druhý termodynamický postulát. Teplota. Stavová rovnice.

2. První termodynamický princip. Makroskopická práce, teplo a vnitřní energie. Tepelná kapacita. Latentní teplo. Polytropické procesy.

3. Druhý termodynamický princip. Termodynamické procesy. Kvazistatické procesy a Carathéodoryho formulace. Absolutní teplota. Entropie, Gibbsův paradox. Ideální systém. Claussiova rovnost. Vratný Carnotův cyklus. Nestatické procesy. Claussiova nerovnost. Nevratný Carnotův cyklus.

4. Termodynamické potenciály pro kvazistatické procesy. Volná Helmholtzova energie. Entalpie. Gibbsova funkce. Gibbsovy-Helmholtzovy rovnice. Termodynamické potenciály a množství hmoty. Gibbsova-Duhemova rovnice. Termodynamické potenciály dielektrik a magnetik. Curieův zákon.

5. Třetí termodynamický princip. Nernstův-Planckův princip. Falkovo zobecnění. Princip nedosažitelnosti nulového bodu absolutní teploty. Limitní vlastnosti termodynamických parametrů a funkcí.

6. Podmínky vzniku termodynamické rovnováhy. Princip maximální práce. Podmínky termodynamické stability. Princip Le-Chatelierův-Brownův. Chemická rovnováha. Fázová rovnováha. Gibbsovo pravidlo fází.

7. Fázové přechody. Klasifikace fázových přechodů. Fázové přechody prvního druhu. Claussiova-Clapeyronova rovnice. Povrchové jevy. Spojité fázové přechody. Ehrenfestovy rovnice. Landauova teorie fázových přechodů. Supravodivost. Fázové přechody z ferromagnetické do paramagnetické fáze. Curieův-Weissův zákon. Kritické jevy.

8. Záření absolutně černého tělesa.

9. Záporné absolutní teploty.

10. Relativistická termodynamika.

#http://hp02.troja.mff.cuni.cz/~nosek/Nosek-TDI.html.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK