PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bioorganická chemie - NBCM010
Anglický název: Bioorganic chemistry
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Je prerekvizitou pro: NBCM012, NBCM318, NBCX012, NBCM011, NBCM018
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (25.02.2008)
Základy biochemie - struktura a vlastnosti nejdůležitějších metabolitů (sacharidů, lipidů, proteinů, nukleových kyselin a nukleotidů), enzymatická katalýza.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: CALOUPKA/MFF.CUNI.CZ (29.04.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou nejdůležitějších biomolekul, jejich vlastnostmi a se základy enzymové katalýzy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje po úspěšném absolvování dvou testů (z organické chemie a z biochemické části).

Na zkoušku je nutný zápočet z cvičení.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D. (12.09.2017)
 • D.L.Nelson, M.M.Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, W.H.Freeman&Co., New York, 2005.
 • H.R.Horton, L.A. Moran, K.G. Scrimgeour, M.D. Perry, J.D. Rawn: Principles of Biochemistry, Pearson Education, Inc., 2006.
 • D.Voet, J.G. Voetová: Biochemie, Victoria Publishing, Praha, 1994.
 • D.Voet, J.G. Voet: Biochemistry, Wiley, 2004.

 • M.Kodíček, O. Valentová, R.Hynek: Biochemie: chemický pohled na biologický svět, VŠCHT Praha, 2015.
 • Z.Vodrážka: Biochemie, Academia, Praha, 2002.
 • P.Klouda: Základy biochemie, Pavel Klouda, Ostrava, 2000.
 • L.Stryer: Biochemistry, New York, 1995.
 • T.M.Devlin: Textbook of Biochemistry, Wiley-Liss, Inc., New York, 1993.
 • R.K.Murray, D.A.Bender, K.M.Botham, P.J.Kennelly, V.W.Rodwell, P.A.Weil: Harperova ilustrovaná biochemie, Galén, 2013.

 • J.McMurry: Organická chemie, VŠCHT Praha, 2015. překlad 8.vydání
 • J.McMurry: Organická chemie, VŠCHT Praha, 2007. překlad 6.vydání
 • cvičení on-line k J.McMurry: Organická chemie http://chemistry.brookscole.com/mcmurry6e
 • S.McMurry: Studijní příručka a řešené příklady k 6. vydání učebnice J. McMurry "Organická chemie", VŠCHT Praha, 2009.
 • P.Hrnčiar: Organická chémia. 3., přeprac. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990.
 • J.Pacák: Jak porozumět organické chemii, Karolinum, Praha, 1997.
 • A.Janeczková, P.Klouda: Organická chemie, Pavel Klouda, Ostrava, 2001.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D. (27.09.2022)

V zimním semestru 2022/2023 budeme přednášet předmět Bioorganická chemie prezenčně. Pokud by nastala nepříznivá epidemiologická situace, tak by distanční výuka proběhla v prostředí MS Teams. Tato skutečnost by byla oznámena zapsaným studentům e-mailem.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D. (30.09.2019)

Zkouška se skládá z části písemné formou testu a ústní. Úspěšné složení písemné části je nutnou podmínkou pro část ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (21.01.2019)
I. ZÁKLADY ORGANICKÉ CHEMIE
 • chemická vazba, názvosloví organických sloučenin, izomerie, typy reakcí v organické chemii, uhlovodíky, funkční deriváty, důležité heterocykly)
 • voda a její vlastnosti

II. SACHARIDY A GLYKOBIOLOGIE

 • monosacharidy (izomerie, hemiacetálové formy, reakce, deriváty, glykosidická vazba)
 • oligosacharidy a polysacharidy
 • glykokonjugáty (proteoglykany, glykoproteiny, glykolipidy)

III. LIPIDY, BIOMEMBRÁNY A TRANSPORT

 • definice, názvosloví, rozdělení, chemické vlastnosti a reakce
 • mastné kyseliny a jejich vlastnosti
 • jednoduché lipidy - acylglyceroly (tuky, oleje), vosky
 • složené lipidy - fosfolipidy, sfingolipidy, galaktolipidy a sulfolipidy
 • eikosanoidy (prostaglandiny, leukotrieny, thromboxany)
 • isoprenoidy - terpenoidy a steroidy

IV. NUKLEOTIDY A NUKLEOVÉ KYSELINY

 • base, nukleosidy, nukleotidy a nukleové kyseliny
 • base - tautomerie, pK
 • struktura DNA/RNA

V. AMINOKYSELINY, PEPTIDY A PROTEINY

 • definice, chemické reakce a fyzikálně-chemické vlastnosti (optická aktivita, amfionty, IEB, pK)
 • základní aminokyseliny
 • peptidy - definice, peptidová vazba
 • bílkoviny
 • 3D struktura proteinů (primární, sekundární, terciární a kvartérní struktura proteinů)
 • denaturace, sbalování proteinů

VI. ENZYMY A ENZYMOVÁ KATALÝZA

 • definice, vlastnosti, funkce, rozdělení a názvosloví
 • Michaelisova teorie kinetiky enzymatických reakcí
 • allosterie, allosterické enzymy
 • koenzymy a prostetické skupiny
 • vitamíny
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK