PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geografie migrace a integrace cizinců - MZ340P293
Anglický název: Geography of Migration and Integration of Foreigners
Český název: Geografie migrace a integrace cizinců
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: je nahrazeno MZ340M14 a MZ340M19
Garant: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P292
Je neslučitelnost pro: MZ340P292, MZ340M19, MZ340M14
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (16.04.2012)
Cílem přednášky je seznámit se s mezinárodní migrací, její historií, vývojem a podmíněnostmi ve vybraných světových regionech. Část přednáškového cyklu je též věnována důležitému fenoménu integrace cizinců do společnosti, neboť je velmi důležité poznat, jaké vzájemné vztahy mezi migranty a majoritní společností mohou nastat a jaký dopad na společnost mohou mít.

Pracovní náplň přednášky je vždy hodina odborné přednášky, doplňující referáty a následná diskuze. Plánována je buď exkurze do instituce zabývající se migrační problematikou (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, nevládní organizace) anebo přednáška odborníka na migraci/integraci přímo na fakultě.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (03.10.2019)

BOOTH, A., CROUTER, A.C., LANDALE, N. (eds) (1997): Immigration and the Family: Research and Policy on U.S. Immigrants. Lawrence Erlbaum Associates Publisher, Mahwah, New Jersey, 307 s.
Stephen Castles, Hein de Haas and Mark J. Miller: The Age of Migration 5th Edition.
PRESTON, D. (ed.) (1996): Latin American Development: geographical perspectives. Second edition, Longman, Singapur, 313 s.
PORTES, A. (ed.) (1996): The New Second Generation. Russel Sage Foundation, New York, 246 s.
SCHUCK, P. MŰNZ, R. (eds) (1998): Paths to inclusion. The integration of migrants in the United States and Germany. Volume 5, Berghahn Books, New York, Oxford, 306 s.

D.Drbohlav (2008): Nelegální aktivity. Karolinum.

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

Další doporučená literatura je vždy pod jednotlivými tématy

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (16.04.2012)

Podmínky pro zkoušku:

Vypracování zadaného úkolu a prezentace výsledků v hodině + písemná zkouška

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (03.10.2019)

RNDr.Eva Janská, Ph.D.

 Doc.RNDr.Dušan Drbohlav, CSc.(přednáška Severní Amerika)

Hosté: Mgr.Jan Schroth, IOM, pracoviště IOM

Volitelná přednáška pro zimní semester 2019/2020 v rozsahu 1/1

 

Geografie migrace a integrace cizinců

 

Cílem přednášky je seznámit se s mezinárodní migrací, její historií, vývojem a podmíněnostmi ve vybraných světových regionech. Část přednáškového cyklu je též věnována důležitému fenoménu integrace cizinců do společnosti, neboť je velmi důležité poznat, jaké vzájemné vztahy mezi migranty a majoritní společností mohou nastat a jaký dopad na společnost mohou mít.

 

Pracovní náplň přednášky je vždy hodina odborné přednášky, doplňující referáty a následná diskuze. Plánována je buď exkurze do instituce zabývající se migrační problematikou (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, nevládní organizace) anebo přednáška odborníka na migraci/integraci přímo na fakultě.

 

Podmínky pro zápočet (2kredity):

Z  – vypracování zadaného úkolu ve formě seminární práce (cca 10 stran včetně literatury) a prezentace výsledků (ppt cca 8 minutové vystoupení)  + aktivní účast na přednáškách, 

Podmínky pro zkoušku (3 kredity):

Zk – vypracování zadaného úkolu ve formě prezentace + písemná/ústní zkouška

 

I. část - Migrace ve vybraných regionech (Evropa, Česká republika, Latinská Amerika, USA, Asie, Afrika, Austrálie)

V této části budou popsány a vysvětleny příčiny a důsledky migračních proudů v jednotlivých regionech. Důraz bude zejména kladen na politické, historické, ekonomické a sociální souvislosti migrace.

 

 

 

 

Úvodní přednáška   

Seznámení se s podmínkami a vedením přednášky, rozdělení referátů k jednotlivým tématům.

Úvod. Mezinárodní a regionální migrace. Vysvětlení základních pojmů. Hlavní migrační proudy. Časoprostorové souvislosti (odkud, kam a proč).

 

Česká republika – mezinárodní migrace:

 • Vývoj před a po roce 1989 - z emigračního, přes tranzitní po imigrační stát
 • Legislativa
 • Pracovní migrace
 • Uprchlíci a azylanti
 • Nelegální migrace

 

Literatura:

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Český statistický úřad – Cizinci v ČR - http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2011. Ministerstvo vnitra ČR.

 

Mezinárodní migrace v Severní Americe – přednáší Doc. Dušan Drbohlav

 • Přistěhovalecké proudy (kdo, odkud a kam)
 • Současná situace – pracovní migrace, nelegální migrace
 • Migrační politika
 • Integrace cizinců

 

Literatura:

Hing Ong, B.: DefiningAmericathrough Immigration Policy.Philadelphia,TempleUniversityPress 2004.

Alba, Richard D., and Victor Nee. 2003. Remaking the American Mainstream: Assimilation and the New Immigration.Cambridge,MA:HarvardUniversityPress.

Allen, J.P., Turner, E.: The Ethnic Quilt; Population Diversity inSouthern California. Northridge,CaliforniaStateUniversityNorthridge 1997. (Atlas).

 

 

 

Migrace v Evropě

Mezinárodní migrace v Evropě: současné modely, trendy a důsledky. Pracovní a rodinná migrace; migrace východ-západ a jih-sever; uprchlíci a azylanti.

 

Doporučená literatura:

Drbohlav, D. (1997:Migration Policy Objectives For European East-West International Migration. International Migration Review 35(1), str.85-108.

Bade, K.J. (2004): Evropa v pohybu. Nakladatelství Lidové noviny, 497 str.

World migration 2012

Düvell, F. (2006): Global Migration – Migration in Europe. Fikrun wa Fann No.83, Goethe-Institut.

 

Mezinárodní a vnitřní migrace v Latinské Americe.

·         3 hlavní migrační fáze: Transatlantická imigrace, Migrace venkov-město, Imigrace přerůstá emigraci a Růst vnitřní regionální migrace

·         demografický vývoj v LA

·         urbanizace

 

Literatura:

Preston, D. (ed.) (1996): Latin American Development: geographical perspectives. Second edition, Longman, Singapur,. 313 s.

 

 

Mezinárodní migrace v Asii a Austrálii

·         Hlavní typy a trendy pracovní migrace (trvalá, dočasná, reemigrace)

·         Procesy ovlivňující mez. migraci (demografické, ekonomické, politické, institucionální, sociální)

·         Důsledky imigrace/emigrace ( pro vysílající a přijímající země)

·         Uprchlíci (Indočína, Afghánistán)

·         Mezinárodní migrace na Středním Východě

·         Pracovní migrace žen

Video: Vnitřní migrace v Číně v důsledku napouštění přehrady Tři soutěsky

Literatura:

World migration 2005, IOM

Macura, M. – Coleman, D. (Ed.) (1994): International migration:Regional Processes and Response.Economic Studies No.7. United Nations.

Asian migration Atlas. http://www.scalabrini.asn.au/atlas/amatlas.htm

Rios, R.R. (ed.) (2006): Migration perspectives. Eastern Europe andCentral Asia. Planning and managing labour migration. IOM

 

Afrika

 • Koloniální minulost a spojitost se současnými migračními trendy
 • Země Maghrebu
 • Země Subsaharské Afriky
 • Země Jižní Afriky
 • Role žen-migrantek  

 

Literatura:

Veronika Bilger and Albert Kraler (eds.)(2005): African migrations: historical perspectives and contemporary Dynamics. Stichproben. Wiener zeitschrift fur kritische Afrikastudien, Nr.8/2005; 5.Jg.Wien…..kniha dostupná na internetu!!!

Tienda, M.-Findley S.-Tollman, S.- Presto-Whyte, E. (2006):Africaon the move. African Migration and Urbanization in Comparative Perspective.WitsUniversityPress,Johannesburg.

World migration 2005 (2005), IOM, Ženeva.

 

 

II. část - Problematika adaptace/integrace cizinců

Důraz je kladen zejména na: adaptaci/integraci cizinců do majoritních společností (problematika adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace, segregace); ekonomická, kulturní, politická, sociální a prostorová integrace cizinců; vzájemné srovnání dvou nejvýznamnějších imigračních zemí (Německo vs.USA);

 

 

Literatura k 2.bloku :

Demographic and Cultural Specifiky and Integration of Migrants, 10-11 November,Bingen,Germany.

Janská, E. (2002):Adaptace cizinců v České republice. Disertační práce. PřF UK Praha, 118 str.

Drbohlav, D.-Uherek, Z. (2007): Reflexe migračních teorií. Geografie-Sborník ČGS, č.2, roč.112.

Heckmann, F.-Shnapper, D. (eds.) (2003): The Integration of Immigrants in European Societies. Forum migration 7, Lucius et Lucius,Stuttgart.

Schuck, P. Münz, R. (eds) (1998): Paths to inclusion. The integration of migrants in theUnited StatesandGermany. Volume 5, Berghahn Books,New York,Oxford, 306 s.

Lucassen, L.-Feldman, D.-Oltmer, J (Eds.): Paths of Integration.AmsterodamUniversity.

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

Český statistický úřad – Cizinci v ČR - https://www.czso.cz/csu/cizinci/publikace-cizinci-v-cr.

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za předešlý rok. Ministerstvo vnitra ČR.

MIPEX studie. http://www.integrationindex.eu/

Koncepce integrace cizinců.

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

 

Hlavní užívané pojmy: adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace/segregace, multikulturalismus. Rozdíly mezi americkou a evropskou literaturou v pojmosloví asimilace a integrace.

 

Teorie a modely vysvětlující integrační procesy

 • Modely založené na socioekonomických aspektech (asimilační model, pluralistický model, heterolokalismus, prostorová asimilace, teorie „segmented assimilation“ apod.)
 • Modely založené na psychologických aspektech  (tzv. čtyři akulturační strategie, vizBerry1992)

Integrace cizinců do majoritních společností. Získávání dat, jejich kvalita. Jednotlivé složky integrace – ekonomická, sociální, právní, kulturní, politická

 

 

 

Migrační a integrační politika v Česku –

Problematika azylu a integrace azylantů. Role vládního a nevládního sektoru

Praktické zkušenosti z práce z nevládního sektoru

 

 

Migrační politiky – modely a příklady (USA, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Austrálie).

·         Asimilační, pracovně-migrační, pluralitní/multikulturní, integrační

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK