PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geografie migrace a integrace cizinců - MZ340P293
Anglický název: Geography of Migration and Integration of Foreigners
Český název: Geografie migrace a integrace cizinců
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P292
Je neslučitelnost pro: MZ340M19
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (16.04.2012)
Cílem přednášky je seznámit se s mezinárodní migrací, její historií, vývojem a podmíněnostmi ve vybraných světových regionech. Část přednáškového cyklu je též věnována důležitému fenoménu integrace cizinců do společnosti, neboť je velmi důležité poznat, jaké vzájemné vztahy mezi migranty a majoritní společností mohou nastat a jaký dopad na společnost mohou mít.

Pracovní náplň přednášky je vždy hodina odborné přednášky, doplňující referáty a následná diskuze. Plánována je buď exkurze do instituce zabývající se migrační problematikou (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, nevládní organizace) anebo přednáška odborníka na migraci/integraci přímo na fakultě.
Literatura
Poslední úprava: JANU (19.04.2006)

BOOTH, A., CROUTER, A.C., LANDALE, N. (eds) (1997): Immigration and the Family: Research and Policy on U.S. Immigrants. Lawrence Erlbaum Associates Publisher, Mahwah, New Jersey, 307 s.

CASTLES, S. MILLER, M.J. (1998): The Age of Migration. Second edition. Macmillan Press LTD, Hong Kong, 336 s.

IMR Vol.31, Winter 1997

IMR Vol.35, Winter 2002

IMR Vol. 37, Winter 2003

MACURA, M., COLEMAN, D. (eds) (1994): International Migration: Regional Processes and Response. Economic studies No. 7. United Nations.

PRESTON, D. (ed.) (1996): Latin American Development: geographical perspectives. Second edition, Longman, Singapur, 313 s.

PORTES, A. (ed.) (1996): The New Second Generation. Russel Sage Foundation, New York, 246 s.

PORTES, A.(ed.) (1998): The Economic Sociology of Immigration: Essays on Network, Ethnicity and Entrepreneurship. Russel Sage Foundation, New York, 310 s.

RUMBAUT, R.G., PORTES, A. (ed.) (2001): Ethnicities: Children of Immigrants in America. Russel Sage Foundation, University of Kalifornia Press, 334 s.

SCHUCK, P. MŰNZ, R. (eds) (1998): Paths to inclusion. The integration of migrants in the United States and Germany. Volume 5, Berghahn Books, New York, Oxford, 306 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (16.04.2012)

Podmínky pro zkoušku:

Vypracování zadaného úkolu a prezentace výsledků v hodině + písemná zkouška

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (13.10.2017)

RNDr.Eva Janská, Ph.D.

 Doc.RNDr.Dušan Drbohlav, CSc.(přednáška Severní Amerika)

Hosté: Mgr.Jan Schroth, IOM (19.12.2017), pracoviště IOM

Volitelná přednáška pro zimní semester 2017/2018 v rozsahu 1/1

 

Geografie migrace a integrace cizinců

 

Cílem přednášky je seznámit se s mezinárodní migrací, její historií, vývojem a podmíněnostmi ve vybraných světových regionech. Část přednáškového cyklu je též věnována důležitému fenoménu integrace cizinců do společnosti, neboť je velmi důležité poznat, jaké vzájemné vztahy mezi migranty a majoritní společností mohou nastat a jaký dopad na společnost mohou mít.

 

Pracovní náplň přednášky je vždy hodina odborné přednášky, doplňující referáty a následná diskuze. Plánována je buď exkurze do instituce zabývající se migrační problematikou (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, nevládní organizace) anebo přednáška odborníka na migraci/integraci přímo na fakultě.

 

Podmínky pro zápočet (2kredity):

Z  – vypracování zadaného úkolu ve formě seminární práce (cca 10 stran včetně literatury) a prezentace výsledků (ppt cca 8 minutové vystoupení)  + aktivní účast na přednáškách, 

Podmínky pro zkoušku (3 kredity):

Zk – vypracování zadaného úkolu ve formě prezentace + písemná/ústní zkouška

 

I. část - Migrace ve vybraných regionech (Evropa, Česká republika, Latinská Amerika, USA, Asie, Afrika, Austrálie)

V této části budou popsány a vysvětleny příčiny a důsledky migračních proudů v jednotlivých regionech. Důraz bude zejména kladen na politické, historické, ekonomické a sociální souvislosti migrace.

 

Povinná literatura:

Castles, S. Miler, M.J. (1998): The Age of Migration. Third edition. Macmillan Press LTD,Hong Kong, 336 s.

D.Drbohlav (2008): Nelegální aktivity. Karolinum.

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

Doporučená literatura je vždy pod jednotlivými tématy

 

 

Úvodní přednáška    10.10.

Seznámení se s podmínkami a vedením přednášky, rozdělení referátů k jednotlivým tématům.

Úvod. Mezinárodní a regionální migrace. Vysvětlení základních pojmů. Hlavní migrační proudy. Časoprostorové souvislosti (odkud, kam a proč).

 

Česká republika – mezinárodní migrace: 17.10.

 • Vývoj před a po roce 1989 - z emigračního, přes tranzitní po imigrační stát
 • Legislativa
 • Pracovní migrace
 • Uprchlíci a azylanti
 • Nelegální migrace

 

Literatura:

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Český statistický úřad – Cizinci v ČR - http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2011. Ministerstvo vnitra ČR.

 

Mezinárodní migrace v Severní Americe – přednáší Doc. Dušan Drbohlav 24.10.

 • Přistěhovalecké proudy (kdo, odkud a kam)
 • Současná situace – pracovní migrace, nelegální migrace
 • Migrační politika
 • Integrace cizinců

 

Literatura:

Hing Ong, B.: DefiningAmericathrough Immigration Policy.Philadelphia,TempleUniversityPress 2004.

Alba, Richard D., and Victor Nee. 2003. Remaking the American Mainstream: Assimilation and the New Immigration.Cambridge,MA:HarvardUniversityPress.

Allen, J.P., Turner, E.: The Ethnic Quilt; Population Diversity inSouthern California. Northridge,CaliforniaStateUniversityNorthridge 1997. (Atlas).

 

 

 

Migrace v Evropě  31.10.

Mezinárodní migrace v Evropě: současné modely, trendy a důsledky. Pracovní a rodinná migrace; migrace východ-západ a jih-sever; uprchlíci a azylanti.

 

Doporučená literatura:

Drbohlav, D. (1997:Migration Policy Objectives For European East-West International Migration. International Migration Review 35(1), str.85-108.

Bade, K.J. (2004): Evropa v pohybu. Nakladatelství Lidové noviny, 497 str.

World migration 2012

Düvell, F. (2006): Global Migration – Migration in Europe. Fikrun wa Fann No.83, Goethe-Institut.

 

Mezinárodní a vnitřní migrace v Latinské Americe. Přednáška ….  7.11.

·         3 hlavní migrační fáze: Transatlantická imigrace, Migrace venkov-město, Imigrace přerůstá emigraci a Růst vnitřní regionální migrace

·         demografický vývoj v LA

·         urbanizace

 

Literatura:

Preston, D. (ed.) (1996): Latin American Development: geographical perspectives. Second edition, Longman, Singapur,. 313 s.

 

 

Mezinárodní migrace v Asii a Austrálii - 14.11.

·         Hlavní typy a trendy pracovní migrace (trvalá, dočasná, reemigrace)

·         Procesy ovlivňující mez. migraci (demografické, ekonomické, politické, institucionální, sociální)

·         Důsledky imigrace/emigrace ( pro vysílající a přijímající země)

·         Uprchlíci (Indočína, Afghánistán)

·         Mezinárodní migrace na Středním Východě

·         Pracovní migrace žen

Video: Vnitřní migrace v Číně v důsledku napouštění přehrady Tři soutěsky

Literatura:

World migration 2005, IOM

Macura, M. – Coleman, D. (Ed.) (1994): International migration:Regional Processes and Response.Economic Studies No.7. United Nations.

Asian migration Atlas. http://www.scalabrini.asn.au/atlas/amatlas.htm

Rios, R.R. (ed.) (2006): Migration perspectives. Eastern Europe andCentral Asia. Planning and managing labour migration. IOM

 

Afrika 21.11.

 • Koloniální minulost a spojitost se současnými migračními trendy
 • Země Maghrebu
 • Země Subsaharské Afriky
 • Země Jižní Afriky
 • Role žen-migrantek  

 

Literatura:

Veronika Bilger and Albert Kraler (eds.)(2005): African migrations: historical perspectives and contemporary Dynamics. Stichproben. Wiener zeitschrift fur kritische Afrikastudien, Nr.8/2005; 5.Jg.Wien…..kniha dostupná na internetu!!!

Tienda, M.-Findley S.-Tollman, S.- Presto-Whyte, E. (2006):Africaon the move. African Migration and Urbanization in Comparative Perspective.WitsUniversityPress,Johannesburg.

World migration 2005 (2005), IOM, Ženeva.

 

 

II. část - Problematika adaptace/integrace cizinců – 28.11.

Důraz je kladen zejména na: adaptaci/integraci cizinců do majoritních společností (problematika adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace, segregace); ekonomická, kulturní, politická, sociální a prostorová integrace cizinců; vzájemné srovnání dvou nejvýznamnějších imigračních zemí (Německo vs.USA);

 

 

Literatura k 2.bloku :

Demographic and Cultural Specifiky and Integration of Migrants, 10-11 November,Bingen,Germany.

Janská, E. (2002):Adaptace cizinců v České republice. Disertační práce. PřF UK Praha, 118 str.

Drbohlav, D.-Uherek, Z. (2007): Reflexe migračních teorií. Geografie-Sborník ČGS, č.2, roč.112.

Heckmann, F.-Shnapper, D. (eds.) (2003): The Integration of Immigrants in European Societies. Forum migration 7, Lucius et Lucius,Stuttgart.

Schuck, P. Münz, R. (eds) (1998): Paths to inclusion. The integration of migrants in theUnited StatesandGermany. Volume 5, Berghahn Books,New York,Oxford, 306 s.

Lucassen, L.-Feldman, D.-Oltmer, J (Eds.): Paths of Integration.AmsterodamUniversity.

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

Český statistický úřad – Cizinci v ČR - https://www.czso.cz/csu/cizinci/publikace-cizinci-v-cr.

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za předešlý rok. Ministerstvo vnitra ČR.

MIPEX studie. http://www.integrationindex.eu/

Koncepce integrace cizinců.

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

 

Hlavní užívané pojmy: adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace/segregace, multikulturalismus. Rozdíly mezi americkou a evropskou literaturou v pojmosloví asimilace a integrace.

 

Teorie a modely vysvětlující integrační procesy-5. a 12.12.

 • Modely založené na socioekonomických aspektech (asimilační model, pluralistický model, heterolokalismus, prostorová asimilace, teorie „segmented assimilation“ apod.)
 • Modely založené na psychologických aspektech  (tzv. čtyři akulturační strategie, vizBerry1992)

Integrace cizinců do majoritních společností. Získávání dat, jejich kvalita. Jednotlivé složky integrace – ekonomická, sociální, právní, kulturní, politická

 

 

 

Migrační a integrační politika v Česku – 19.12. (návštěva IOM)

Problematika azylu a integrace azylantů. Role vládního a nevládního sektoru

Praktické zkušenosti z práce z nevládního sektoru

 

 

Migrační politiky – modely a příklady (USA, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Austrálie). 2.1.2018

·         Asimilační, pracovně-migrační, pluralitní/multikulturní, integrační

 

9.1.2018 zápočty, zbylé referáty,

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK