PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geografie migrace - MZ340M14
Anglický název: Geography of migration
Český název: Geografie migrace
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P293
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (10.01.2022)
Cílem přednášky je popsat a vysvětlit příčiny a důsledky migračních proudů v jednotlivých regionech světa. Důraz bude zejména kladen na politické, historické, ekonomické a sociální souvislosti migrace. Součástí přednáškového cyklu je i účast odborníků, kteří v cílových regionech žili či se na ně profesionálně zaměřují a dále pravidelné diskuze na aktuální migrační témata ve světě.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (10.01.2022)

Povinná literatura:

de Haas, Castles, S. Miler, M.J. (2020): The Age of Migration. 6th edition.(možné i dřívější vydání)

D.Drbohlav (2008): Nelegální aktivity. Karolinum.

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

 Bade, K.J. (2004): Evropa v pohybu. Nakladatelství Lidové noviny, 497 str.

 

Články k prostudování na příslušné hodiny jsou uvedeny v Syllabu 

  

Doporučená literatura je vždy pod jednotlivými tématy v sylabu

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (01.10.2022)

Podmínky pro zkoušku v prezenční formě:

Aktivní účast na přednáškách, diskuze v hodině                              15%

Prezentace vybraného tématu v hodině                                          15%

Průběžné čtení doporučených článků (min dva za semestr)               15%

Písemná/ústní zkouška                                                                  55%

 

Aktivní účast, diskuze: požaduje se účast ve všech hodinách, omlouvá se jedna neúčast, popř. nemoc. Předpokládá se aktivní zapojení do diskuze, zejména v úvodu hodin, kdy se diskutují aktuality ze světa migrace.

Prezentace: Vypracování vybraného tématu ve formě prezentace (cca 10 min). Prezentaci je nutno poslat do pondělí v týdnu, kdy bude prezentace probíhat. Témata budou rozdělena na úvodní hodině

Reflexe doporučených článků: v požadovaných termínech podle sylabu je nutné nahrát reflexi doporučených článků/kapitol. V rámci kurzu to bude 2x

Písemná/ústní zkouška: Na konci kurzu budou vypsány řádné termíny ke složení zkoušky. 

Výsledná známka bude kombinací všech čtyřech podmínek, v závislosti na jejich váze. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně 65%.

 

Podmínky pro zkoušku v případě on-line výuky:

Aktivní účast na on-line přednáškách (diskuze aktuálních témat v úvodu hodiny)

Vypracování vybraného tématu ve formě prezentace (cca 10 min). Prezentaci poslat min.do pondělí ke kontrole. Témata budou rozdělena na úvodní hodině.

Průběžné čtení doporučených článků (min dva za semestr)

Písemná/ústní zkouška

 Výuka bude probíhat na platformě zoom či google meet. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (01.10.2022)

Geografie migrace

Geography of migration

1.      Úvod do kurzu   (1 týden)

Představení kurzu, studentů, seznámení se s podmínkami a vedením přednášky, rozdělení referátů k jednotlivým tématům.

Napište o sobě krátký odstavec, co vás baví, proč jste si předmět vybrali a jaké máte téma BP/DP. (do google classroom, opř.moodle – bude upřesněno na první hodině))

2.      Mezinárodní a regionální migrace – základní pojmy, trendy (2.týden)

Mezinárodní a regionální migrace. Vysvětlení základních pojmů. Hlavní migrační proudy. Časoprostorové souvislosti (odkud, kam a proč).

Úkol na další hodinu: přečíst a napsat reflexi na kapitolu č.5  v knize K.Bade (2004). 

(1-2 strany)

Doporučená literatura:

Drbohlav, D. (1997:Migration Policy Objectives For European East-West International Migration. International Migration Review 35(1), str.85-108.

Bade, K.J. (2004): Evropa v pohybu. Nakladatelství Lidové noviny, 497 str.

World migration

Düvell, F. (2006): Global Migration – Migration in Europe. Fikrun wa Fann No.83, Goethe-Institut

3.      Migrace v Evropě, 1 část (3.týden)

Diskuze reflexí

 • Rozpad Rakouska-Uherska na národní státy
 • Vývoj migrace před a po 2.světové válce

Referát

4.      Mezinárodní migrace v Evropě, 2.část (4. týden)

Diskuze aktualit

·        Současné modely, trendy a důsledky.

·        Pracovní a rodinná migrace; migrace východ-západ a jih-sever; uprchlíci a azylanti.

 Referát

 5.      Česká republika – mezinárodní migrace (5.týden) 

Diskuze aktualit

 • Vývoj před a po roce 1989 - z emigračního, přes tranzitní po imigrační stát
 • Odsun Němců
 • Imigrace ze spřátelených zemí
 • Emigrace (nelegální migrace)

 Referát:

Literatura:

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Český statistický úřad – Cizinci v ČR - http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2011. Ministerstvo vnitra ČR.

6.      Česko – pokračování

Diskuze kapitoly Drbohlav a kol. 2010: migrační fáze po roce 1990

 • Vývoj po roce 1989 - z emigračního, přes tranzitní po imigrační stát
 • Legislativa
 • Pracovní migrace
 • Uprchlíci a azylanti
 • Nelegální migrace

Referát

7.      Mezinárodní a vnitřní migrace v Africe 

Diskuze aktualit

 • Koloniální minulost a spojitost se současnými migračními trendy
 • Země Maghrebu
 • Země Subsaharské Afriky
 • Země Jižní Afriky
 • Role žen-migrantek  

8.      Mezinárodní migrace v Severní Americe – přednáší Doc. Dušan Drbohlav 1.11.

 • Přistěhovalecké proudy (kdo, odkud a kam)
 • Současná situace – pracovní migrace, nelegální migrace
 • Migrační politika
 • Integrace cizinců

Referát: Nová americká politika a praxe vůči imigraci a imigrantům ve srovnání s érou D. Trumpa 

 Literatura:

Hing Ong, B.: DefiningAmericathrough Immigration Policy.Philadelphia,TempleUniversityPress 2004.

Allen, J.P., Turner, E.: The Ethnic Quilt; Population Diversity inSouthern California. Northridge,CaliforniaStateUniversityNorthridge 1997. (Atlas).

  Referát:

9.      Mezinárodní a vnitřní migrace v Latinské Americe

·         3 hlavní migrační fáze: Transatlantická imigraceMigrace venkov-městoImigrace přerůstá emigraci a Růst vnitřní regionální migrace

·         urbanizace

10.   Mezinárodní a vnitřní migrace v Latinské Americe - pokračování

Diskuze aktualit

Současná migrace, uprchlíci

diskuze tématu USA-Mexiko hranice (doporučená literatura, film…)

referát

11.    Mezinárodní migrace v Asii   

·         Hlavní typy a trendy pracovní migrace (trvalá, dočasná, reemigrace)

·         Procesy ovlivňující mez. migraci (demografické, ekonomické, politické, institucionální, sociální)

·         Důsledky imigrace/emigrace ( pro vysílající a přijímající země)

·         Uprchlíci (Indočína, Afghánistán)

·         Mezinárodní migrace na Středním Východě

·         Pracovní migrace žen

Video: Vnitřní migrace v Číně v důsledku napouštění přehrady Tři soutěsky

Referát

Literatura:

World migration 2005, IOM

Macura, M. – Coleman, D. (Ed.) (1994): International migration:Regional Processes and Response.Economic Studies No.7. United Nations.

Asian migration Atlas. http://www.scalabrini.asn.au/atlas/amatlas.htm

Rios, R.R. (ed.) (2006): Migration perspectives. Eastern Europe andCentral Asia. Planning and managing labour migration. IOM

12.   Mezinárodní a vnitřní migrace v Austrálii

Diskuze aktualit

První migrační toky – osídlování z Tichomoří a z Evropy

Austrálie a Nový Zéland: vývoj imigračního zákona, přistěhovalectví

13. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK