PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geografie migrace - MZ340M14
Anglický název: Geography of migration
Český název: Geografie migrace
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P293
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (04.10.2023)
Cílem přednášky je popsat a vysvětlit příčiny a důsledky migračních proudů v jednotlivých regionech světa. Důraz bude zejména kladen na politické, historické, ekonomické a sociální souvislosti migrace. Součástí přednáškového cyklu je i účast odborníků, kteří v cílových regionech žili či se na ně profesionálně zaměřují a dále pravidelné diskuze na aktuální migrační témata ve světě.
Pracovní náplň přednášky je vždy odborná diskuze na téma migračních aktualit doma i ve světě, hodina odborné přednášky a doplňující referáty studentů.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (04.10.2023)

Povinná literatura:

de Haas, Castles, S. Miler, M.J. (2020): The Age of Migration. 6th edition.(možné i dřívější vydání)

D.Drbohlav (2008): Nelegální aktivity. Karolinum.

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

 Bade, K.J. (2004): Evropa v pohybu. Nakladatelství Lidové noviny, 497 str.

 

Články k prostudování na příslušné hodiny jsou uvedeny v Syllabu 

  

Doporučená literatura je vždy pod jednotlivými tématy v sylabu

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (04.10.2023)

Podmínky pro zkoušku v prezenční formě:

Aktivní účast na přednáškách, diskuze v hodině, reflexe doporučených článků (min dva za semestr)    25%

Prezentace vybraného tématu v hodině                                          20%

Písemná/ústní zkouška                                                                  55%

 

Aktivní účast, diskuze: požaduje se účast ve všech hodinách, omlouvá se jedna neúčast, popř. nemoc. Předpokládá se aktivní zapojení do diskuze, zejména v úvodu hodin, kdy se diskutují aktuality ze světa migrace.

Reflexe doporučených článků: v požadovaných termínech podle sylabu je nutné nahrát reflexi doporučených článků/kapitol. V rámci kurzu to bude 2x

Prezentace: Vypracování vybraného tématu ve formě prezentace (cca 10 min). Prezentaci je nutno poslat do pondělí v týdnu, kdy bude prezentace probíhat. Témata budou rozdělena na úvodní hodině

Písemná/ústní zkouška: Na konci kurzu budou vypsány řádné termíny ke složení zkoušky. 

Výsledná známka bude kombinací všech podmínek, v závislosti na jejich váze. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně 65%.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (04.10.2023)

Geografie migrace

Geography of migration

1.      Úvod do kurzu   (1 týden)

Představení kurzu, studentů, seznámení se s podmínkami a vedením přednášky, rozdělení referátů k jednotlivým tématům.

Napište o sobě krátký odstavec, co vás baví, proč jste si předmět vybrali a jaké máte téma BP/DP. (do google classroom, opř.moodle – bude upřesněno na první hodině))

2.      Mezinárodní a regionální migrace – základní pojmy, trendy (2.týden)

Mezinárodní a regionální migrace. Vysvětlení základních pojmů. Hlavní migrační proudy. Časoprostorové souvislosti (odkud, kam a proč).

Úkol na další hodinu: přečíst a napsat reflexi na kapitolu č.5  v knize K.Bade (2004). 

(1-2 strany)

Doporučená literatura:

Drbohlav, D. (1997:Migration Policy Objectives For European East-West International Migration. International Migration Review 35(1), str.85-108.

Bade, K.J. (2004): Evropa v pohybu. Nakladatelství Lidové noviny, 497 str.

World migration

Düvell, F. (2006): Global Migration – Migration in Europe. Fikrun wa Fann No.83, Goethe-Institut

3.      Migrace v Evropě, 1 část (3.týden)

Diskuze reflexí

 • Rozpad Rakouska-Uherska na národní státy
 • Vývoj migrace před a po 2.světové válce

Referát

4.      Mezinárodní migrace v Evropě, 2.část (4. týden)

Diskuze aktualit

·        Současné modely, trendy a důsledky.

·        Pracovní a rodinná migrace; migrace východ-západ a jih-sever; uprchlíci a azylanti.

 Referát

 5.      Česká republika – mezinárodní migrace (5.týden) 

Diskuze aktualit

 • Vývoj před a po roce 1989 - z emigračního, přes tranzitní po imigrační stát
 • Odsun Němců
 • Imigrace ze spřátelených zemí
 • Emigrace (nelegální migrace)

 Referát:

Literatura:

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Český statistický úřad – Cizinci v ČR - http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2011. Ministerstvo vnitra ČR.

6.      Česko – pokračování

Diskuze kapitoly Drbohlav a kol. 2010: migrační fáze po roce 1990

 • Vývoj po roce 1989 - z emigračního, přes tranzitní po imigrační stát
 • Legislativa
 • Pracovní migrace
 • Uprchlíci a azylanti
 • Nelegální migrace

Referát

7.      Mezinárodní a vnitřní migrace v Africe 

Diskuze aktualit

 • Koloniální minulost a spojitost se současnými migračními trendy
 • Země Maghrebu
 • Země Subsaharské Afriky
 • Země Jižní Afriky
 • Role žen-migrantek  

8.      Mezinárodní migrace v Severní Americe – přednáší Doc. Dušan Drbohlav 1.11.

 • Přistěhovalecké proudy (kdo, odkud a kam)
 • Současná situace – pracovní migrace, nelegální migrace
 • Migrační politika
 • Integrace cizinců

Referát: Nová americká politika a praxe vůči imigraci a imigrantům ve srovnání s érou D. Trumpa 

 Literatura:

Hing Ong, B.: DefiningAmericathrough Immigration Policy.Philadelphia,TempleUniversityPress 2004.

Allen, J.P., Turner, E.: The Ethnic Quilt; Population Diversity inSouthern California. Northridge,CaliforniaStateUniversityNorthridge 1997. (Atlas).

  Referát:

9.      Mezinárodní a vnitřní migrace v Latinské Americe

·         3 hlavní migrační fáze: Transatlantická imigraceMigrace venkov-městoImigrace přerůstá emigraci a Růst vnitřní regionální migrace

·         urbanizace

10.   Mezinárodní a vnitřní migrace v Latinské Americe - pokračování

Diskuze aktualit

Současná migrace, uprchlíci

diskuze tématu USA-Mexiko hranice (doporučená literatura, film…)

referát

11.    Mezinárodní migrace v Asii   

·         Hlavní typy a trendy pracovní migrace (trvalá, dočasná, reemigrace)

·         Procesy ovlivňující mez. migraci (demografické, ekonomické, politické, institucionální, sociální)

·         Důsledky imigrace/emigrace ( pro vysílající a přijímající země)

·         Uprchlíci (Indočína, Afghánistán)

·         Mezinárodní migrace na Středním Východě

·         Pracovní migrace žen

Video: Vnitřní migrace v Číně v důsledku napouštění přehrady Tři soutěsky

Referát

Literatura:

World migration 2005, IOM

Macura, M. – Coleman, D. (Ed.) (1994): International migration:Regional Processes and Response.Economic Studies No.7. United Nations.

Asian migration Atlas. http://www.scalabrini.asn.au/atlas/amatlas.htm

Rios, R.R. (ed.) (2006): Migration perspectives. Eastern Europe andCentral Asia. Planning and managing labour migration. IOM

12.   Mezinárodní a vnitřní migrace v Austrálii

Diskuze aktualit

První migrační toky – osídlování z Tichomoří a z Evropy

Austrálie a Nový Zéland: vývoj imigračního zákona, přistěhovalectví

13. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK