PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Integrace, integrační politiky a praxe - MZ340M19
Anglický název: Integration, integration policies and praxes
Český název: Integrace, integrační politiky a praxe
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: první čtyři přednášky proběhnou formou on-line, viz instrukce v sylabu
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P293
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (10.01.2022)
Cílem přednášky je získat znalosti o důležité součásti migrace resp. imigrace cizinců, a to je jejich začleňování do majoritních/cílových společností. Předmětem studia je mimo jiné poznání vzájemných vztahů mezi migranty a majoritní společností a samotné dopady na obě skupiny. Důraz je kladen jak na koncepty a teorie (adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace, segregace; ekonomická, kulturní, politická, sociální a prostorová integrace apod.), tak i na konkrétní příklady praxe. Součástí přednášek je návštěva nevládní organizace zaměřené na pomoc migrantům/uprchlíkům, pozváni budou experti/odborníci zabývající se integrací cizinců v praxi.


Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (10.01.2022)

Povinná literatura:

Castles, S. Miler, M.J. (1998): The Age of Migration. Third edition. Macmillan Press LTD,Hong Kong, 336 s.(vybrané kapitoly)

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS. (vybrané kaitoly)

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace –remitence – (rozvoj). Nakladatelství Karolinum, Praha. 

Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term Process (pro studenty) https://www.migrationpolicy.org/article/assimilation-models-old-and-new-explaining-long-term-process

Alba-Nee: Assimilation (kapitola 3) in Martiniello, M., & Rath, J. (Eds.). (2014). An Introduction to Immigrant Incorporation Studies. Amsterdam University Press. (pro PhD studenty)

KOLDINSKÁ, K. Harald Christian SCHEU a Martin ŠTEFKO. Sociální integrace cizinců.

Doporučená literatura:

bude aktuálně doplněna

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (10.01.2022)

Podmínky pro zkoušku:

Aktivní účast v hodině – aktuální informace o integračních politikách, integraci etnických menšin apod.

Diskuze v hodině na základě zadaných článků/kapitol

Prezentace v hodině na zvolené téma (8-10 min)

Písemná, popř.ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (11.01.2022)

Integrace, integrační politiky a praxe. 

Integration, integration policies and praxes.

Eva Janská

 

Jazyk výuky: čeština

Rozsah přednášky 2/0

Způsob zakončení (zkouška)

Kredity 4, semestr: letní

 

Anotace

Cílem přednášky je získat znalosti o důležité součásti migrace resp. imigrace cizinců, a to je jejich začleňování do majoritních/cílových společností. Předmětem studia je mimo jiné poznání vzájemných vztahů mezi migranty a majoritní společností a samotné dopady na obě skupiny. Důraz je kladen jak na koncepty a teorie (adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace, segregace; ekonomická, kulturní, politická, sociální a prostorová integrace apod.), tak i na konkrétní příklady praxe. Součástí přednášek je návštěva nevládní organizace zaměřené na pomoc migrantům/uprchlíkům, pozváni budou experti/odborníci zabývající se integrací cizinců v praxi.

Pracovní náplň přednášky je vždy hodina odborné přednášky, doplňující referáty, diskuze. Na začátku hodiny probíhá krátká diskuze nad aktualitami či zajímavostmi na poli integrace cizinců doma a ve světě. Plánována je exkurze do instituce zabývající se migrační/integrační problematikou (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, nevládní organizace) anebo přednáška odborníka na integraci cizinců přímo na fakultě, popř. terénní exkurze do lokalit vyznačujících se vysokou koncentrací cizinců.

 Podmínky k úspěšnému splnění

Aktivní účast v hodině – aktuální informace o integračních politikách, integraci etnických menšin apod.

Diskuze v hodině na základě zadaných článků/kapitol

Prezentace v hodině na zvolené téma (8-10 min)

Písemná, popř.ústní zkouška.

 

 

 

 

 

 

 

1.     Úvodní přednáška   15.3. (online)

Seznámení se s podmínkami a vedením přednášky, rozdělení referátů k jednotlivým tématům.

2.     Úvod.      22.3. (online)

Integrace cizinců/imigrantů do společností. Vysvětlení základních pojmů. Ukotvení v migračním systému. Časoprostorové souvislosti (odkud, kam a proč).

 

3.     Koncepty a modely integrace  (1.3. domácí příprava, zadané články)

Asimilační model a od něj odvozené koncepty/modely integrace, Chicagská škola, pluralitní model  

 Poslat reflexi do 6.3.

4.     Koncepty a teorie integrace  8.3. online

Diskuze

Evropské vs. anglosaské pojetí integrace/asimilace, koncept integrace, psychologická akulturace, geografické pojetí rozmístění obyvatelstva (koncentrace/dekoncentrace)

 

5.     Migrační a integrační politiky –15.3. 

Typy integračních politik, formování etnických minorit

 referát: 

6.     Migrační a integrační politiky – příklady zemí

Pracovní a asimilační model

 referát

7.     Migrační a integrační politiky – příklady zemí

Multikulturní a integrační model

 referát

8.     Integrace a integrační politika v Česku

Jednotlivé etapy vzniku integrační politiky a její charakteristika

 referát

9.     Integrace v Česku – úloha nevládních organizací

Host: Mgr.Lenka Pavelková

 

10.  Integrace v Česku – integrační centra

Host: Mgr.Anca Covrigová, Integrační centrum Praha

 

11.  Integrace v Česku – integrační kurzy

Slovo 21

            Host:

 

12.  Integrace v Česku – příklad etnických minorit

Rusové, Ukrajinci, Moldavané, Vietnamci v Česku a jejich integrace

Host:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

Baršová, A., & Barša, P. (2005). Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců. Sociální studia/Social Studies2(1), 49-66.

 

Castles, S. Miler, M.J. (1998): The Age of Migration. Third edition. Macmillan Press LTD,Hong Kong, 336 s.(vybrané kapitoly)

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), Praha. 

 

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace –remitence – (rozvoj). Nakladatelství Karolinum, Praha. 

 

Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term Process (pro studenty) https://www.migrationpolicy.org/article/assimilation-models-old-and-new-explaining-long-term-process

 

Alba-Nee: Assimilation (kapitola 3) in Martiniello, M., & Rath, J. (Eds.). (2014). An Introduction to Immigrant Incorporation Studies. Amsterdam University Press. (pro PhD studenty)

 

KOLDINSKÁ, K. Harald Christian SCHEU a Martin ŠTEFKO. Sociální integrace cizinců.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (10.01.2022)

Přednáška je  otevřená pro bakalářské i magisterské studium. Vhodné pro ty, kteří již mají za sebou jiné přeměty zaměřené na meznárodní migraci/integraci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK