PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Demografická analýza II - MD360P07B
Anglický název: Demographic Analysis II
Český název: Demografická analýza II
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 110
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MD360P08N
Je neslučitelnost pro: MD360P88
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (22.03.2018)
Analýza sňatečnosti a rozvodovosti, míry, tabulky, kontexty. Analýza porodnosti. Zdroje dat, míry plodnosti podle věku, úhrnná a konečná plodnost. Analýza plodnosti z hlediska pořadí, rodinného stavu a dalších diferenčních přístupů. Standardizace a Coaleovy indexy. Analýza potratovosti: definice potratu, zdroje dat a jejich kvalita. Míry podle věku, rodinného stavu apod. Potratový index. Populační růst a reprodukce obyvatelstva v transversálním a kohortním pohledu. Modely stacionární a stabilní populace, Lotkova míra růstu.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (22.03.2018)

Studijní literatura:
Z.Pavlík, J.Rychtaříková,A.Šubrtová: Základy demografie, Academia Praha 1986
V.Srb,M.Kučera,L.Růžička: Demografie, Svoboda Praha 1971
V.Roubíček: Vybrané kapitoly z demografie I, SPN Praha 1966, VŠE
V.Roubíček: Cvičebnice demografické analýzy, SPN Praha 1973, VŠE
V.Roubíček: Úvod do demografie,CODEX Bohemia, Praha 1997
R.Pressat: Základy demografické analýzy, SPN Praha 1968 (skripta)
R.Pressat: L´analyse démographique, PUF 1961, 1969, 1983
L.Henry: Démographie, Analyse et mod?les, INED 1984
A.Hinde: Demographic methods, Arnold, 1998
S.Preston, P.Heuveline, M.Guillot: Demography, measuring and modelling population processes, Blackwell 2001
Demography: Analysis and Synthesis. A Treatise in Population Studies. Elsevier, 2006
Readings in Population Research Methodology, Social Development Center for the United Nations Population Fund, Chicago 1993

Články v časopisech Demografie, Acta Demographica, Acta Geographica, Population, Demography, Population Studies, aj.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (11.04.2012)

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabech obou kurzů, tj. Demografická analýza I a Demografická analýza II. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (22.03.2018)

1. Sňatečnost. Pojmy, definice, základní ukazatele. První a opakované sňatky, minimální sňatkový věk, míry sňatečnosti svobodných, redukované sňatky svobodných, sňatečnost rozvedených. Tabulky sňatečnosti svobodných. Jednovýchodné a dvojvýchodné tabulky: metody jejich konstrukce (odhad pravděpodobnosti sňatku svobodného metodou přímou a nepřímou pro jednovýchodné a vícevýchodné tabulky), tabulkové funkce. Vztah tabulkových a redukovaných sňatků. Sňatečnost rozvedených. Faktická manželství, Registrované partnerství.

2.Rozvodovost - legislativa. Hrubá míra rozvodovosti, rozvodový index, redukované rozvody, úhrnná a konečná rozvodovost, tabulky zániku manželství. Diferenční rozvodovost.

3.Narození a porodnost: pojmy (plodnost, plodivost, bezdětnost, neplodnost), definice živě a mrtvě narozených a potratu, porody jednočetné a vícečetné, hrubá míra porodnosti, míra obecné plodnosti, úhrnná a konečná plodnost, průměrný věk matky při narození, Coaleovy indexy.

4.Plodnost žen: rodinný stav, pořadí: míry manželské plodnosti podle věku, míry manželské plodnosti podle doby uplynulé od sňatku, míry manželské plodnosti podle doby uplynulé od sňatku a pořadí narozeného dítěte, ukazatele mimomanželské plodnosti, předmanželské koncepce - ukazatele, míry plodnosti podle pořadí první a druhé kategorie, průměrný věk matky podle pořadí dítěte při narození, pravděpodobnost zvětšování rodiny, tabulky plodnosti podle pořadí.

5.Kohortní analýza plodnosti a diferenční plodnost: vzdělání, zaměstnání, náboženství, regionální rozdíly.

6.Potrat a potratovost: definice, ukazatele, zdroje dat, druhy potratů, potratový index, míry potratovosti, úhrnná a konečná potratovost, průměrný věk žen při potratu, pořadí potratu, pravděpodobnost dalšího potratu, diferenční potratovost (potraty podle rodinného stavu a vzdělání), tabulky potratovosti, antikoncepce.

7.Charakteristiky reprodukce: hrubá míra přirozeného přírůstku, hrubá a čistá míra reprodukce, Lotkova (vnitřní) míra růstu.

8.Modely stacionární a stabilní populace, natalitní limit, výchozí předpoklady stacionární a stabilní populace, výpočet stacionární populace, výpočet věkových skupin ve stacionární populaci, porovnání reálné a stacionární populace, výpočet stabilní populace a její parametry.

Kurs navazuje na kurs Demografická analýza I; 1. ročník, letní semestr.
Absolvování kursu je pro studenty demografie povinné, úspěšné absolvování je podmínkou pro umožnění bakalářské zkoušky.
Cvičení podle tématických bloků, pomocí MS Excel v počítačové učebně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK