PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Demografická analýza II - MD360P88
Anglický název: Demographic Analysis II
Český název: Demografická analýza II
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 110
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Vyučující: Mgr. Kateřina Brázová
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
RNDr. Jitka Slabá, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P07B
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (02.07.2021)
Analýza sňatečnosti a rozvodovosti, míry, tabulky, kontexty. Analýza porodnosti. Zdroje dat, míry plodnosti podle věku, úhrnná a konečná plodnost. Analýza plodnosti z hlediska pořadí, rodinného stavu a dalších diferenčních přístupů. Standardizace a Coaleovy indexy. Analýza potratovosti: definice potratu, zdroje dat a jejich kvalita. Míry podle věku, rodinného stavu apod. Potratový index. Populační růst a reprodukce obyvatelstva v transversálním a kohortním pohledu. Modely stacionární a stabilní populace, Lotkova míra růstu.

Cvičení:
V zimním semestru akademického roku 2020/2021 je výuka cvičení předmětu Demografická analýza II rozvrhována do 12 bloků cvičení po 2 vyučovacích hodinách. V případě prezenční i případné online výuky bude cvičení z DA II začínat 5. října 2020 a končit 5. ledna 2021 (dne 17. listopadu cvičení z DA II odpadá, viz SIS). V případě nemožnosti vyučovat prezenčně v počítačové učebně Z3 v budově Albertov 6 bude cvičení probíhat online formou v prostředí Google Classroom. Před začátkem semestru bude přihlášeným studentům k předmětu Demografická analýza II zaslána na jejich email uvedený v SISu pozvánka s přístupovým kódem do virtuálních učeben dvou paralelních skupin Demografické analýzy s názvy „Demografická analýza II – cvičení, 9:00“ a „Demografická analýza II – cvičení, 17:20“. Aplikace Google Classroom umožňuje sdružit studenty daného předmětu, komunikovat s nimi, nahrávat na Google disk materiály, zadávat úkoly, hodnotit je a realizovat i videohovory se třídou či jednotlivými studenty prostřednictvím dalšího z nástrojů Google, a to Google Meet. Online výuka bude probíhat kombinací synchronní i asynchronní formy výuky. V rozvrhovaný čas bude pro každou paralelní skupinu zvlášť uskutečněn videohovor se studenty, v rámci kterého bude probrána látka dané lekce, zadány úkoly a zodpovězeny dotazy týkající se obsahu i formy výuky. Studenti obdrží před každým videohovorem od vyučující přístupový kód do Google Meet na dané setkání, a to minimálně 24 hodin předem. Cvičení budou po souhlasu studentů nahrávána. V rámci videohovorů studenti dostanou pdf soubor se zadáním úkolů, které budou zpracovávat v následujících dnech a odevzdávat průběžně v termínech stanovených vyučující. Vyučující bude studentům pravidelně poskytovat prezentace s informacemi ke konkrétní lekci a k její náplni, bude vkládat do Google Classroom další materiály (např. data) a správné výsledky v pdf souboru, se kterým budou studenti své domácí úkoly samostatně srovnávat a ověřovat si správnost své práce. Po každém dílčím termínu odevzdání úkolů za předcházející cvičení bude cvičící úkoly bodovat a posílat studentům zpětnou vazbu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (02.07.2021)

Povinná literatura:

 

Z.Pavlík, J.Rychtaříková,A.Šubrtová: Základy demografie, Academia Praha 1986

V.Srb,M.Kučera,L.Růžička: Demografie, Svoboda Praha 1971

V.Roubíček: Vybrané kapitoly z demografie I, SPN Praha 1966, VŠE

V.Roubíček: Cvičebnice demografické analýzy, SPN Praha 1973, VŠE

V.Roubíček: Úvod do demografie,CODEX Bohemia, Praha 1997

R.Pressat: Základy demografické analýzy, SPN Praha 1968 (skripta)

R.Pressat: L´analyse démographique, PUF 1961, 1969, 1983

L.Henry: Démographie, Analyse et mod?les, INED 1984

A.Hinde: Demographic methods, Arnold, 1998

S.Preston, P.Heuveline, M.Guillot: Demography, measuring and modelling population processes, Blackwell 2001

Demography: Analysis and Synthesis. A Treatise in Population Studies. Elsevier, 2006 

Readings in Population Research Methodology, Social Development Center for the United Nations Population Fund, Chicago 1993

Články v časopisech Demografie, Acta Demographica, Acta Geographica, Population, Demography, Population Studies, aj.

 

Prezentace z přednášek ve formátu pdf v případě prezenční výuky budou v adresáři:

v: \Rychtarikova\ rok_2020_2021\Demograficka_analyza_II \

 

V případě distanční výuky budou prezentace z přednášek formou komentované powerpointové prezentace na: Google disk v adresáři: Rychtarikova_Vyuka_2020_2021\ Demograficka_analyza_II \

Odkaz bude poslán hromadným mailem přes SIS.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (02.07.2021)

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabech obou kurzů, tj. Demografická analýza I a Demografická analýza II. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Zápočtový test obsahuje příklady probírané v kurzu Demografická analýza I a Demografická analýza II. Pro připuštění k zápočtovému testu je nutné odevzdat všechny zadané úkoly a mít celkově maximálně dvě absence (kritérium dvou povolených absencí se vztahuje i na videohovory prostřednictvím Google Meet konané v rozvrhovaných časech cvičení). V případě nemoci studenta bude k situaci přistupováno individuálně tak, aby student předmět mohl splnit. Vzhledem k epidemiologické situaci je možné, že v plánované výuce dojde ke změnám. Vše bude komunikováno se studenty.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (02.07.2021)

 

1.     Sňatečnost. Pojmy, definice, základní ukazatele. První a opakované sňatky, minimální sňatkový věk, míry sňatečnosti svobodných, redukované sňatky svobodných. Tabulky sňatečnosti svobodných. Jednovýchodné a dvojvýchodné tabulky sňatečnosti svobodných: metody jejich konstrukce (odhad pravděpodobnosti sňatku svobodného metodou přímou a nepřímou pro jednovýchodné a vícevýchodné tabulky), tabulkové funkce. Vztah tabulkových a redukovaných sňatků. Sezónnost. Diferenční sňatečnost.  Sňatečnost rozvedených. Faktická manželství/kohabitace, Registrované partnerství.

 

2.     Zánik manželství (rozvod ovdovění). Legislativa. Hrubá míra rozvodovosti, rozvodový index, redukované rozvody, úhrnná (transversální) a konečná (longitudinální) rozvodovost. Tabulky zániku manželství. Diferenční rozvodovost.

 

3.     Narození a porodnost. Pojmy (plodnost, plodivost, bezdětnost, neplodnost), definice živě a mrtvě narozených a potratu, porody jednočetné a vícečetné, hrubá míra porodnosti (hmp), míra obecné plodnosti (f), úhrnná (transversální) a konečná (longitudinální) plodnost, průměrný věk matky při narození, Coaleovy indexy.

 

4.     Plodnost žen. Rodinný stav, pořadí, míry manželské plodnosti podle věku, míry manželské plodnosti podle doby uplynulé od sňatku, míry manželské plodnosti podle doby uplynulé od sňatku a pořadí narozeného dítěte, ukazatele mimomanželské plodnosti, předmanželské koncepce – ukazatele. Míry plodnosti podle pořadí první a druhé kategorie, průměrný věk matky podle pořadí dítěte při narození, pravděpodobnost zvětšování rodiny, tabulky plodnosti podle pořadí.

 

5.     Kohortní analýza plodnosti a diferenční plodnost. Vzdělání, zaměstnání, náboženství, regionální rozdíly.

 

6.     Potrat a potratovost. Definice/ druhy potratů, legislativa, zdroje dat. Ukazatele: potratový index, míry potratovosti, úhrnná a konečná potratovost, průměrný věk žen při potratu, pořadí potratu, pravděpodobnost dalšího potratu, diferenční potratovost (potraty podle rodinného stavu, vzdělání, region), tabulky potratovosti, antikoncepce (hormonální, nitroděložní, jiná).

 

7.     Charakteristiky reprodukce: hrubá míra přirozeného přírůstku, hrubá a čistá míra reprodukce, Lotkova (vnitřní) míra růstu.

 

8.     Modely stacionární a stabilní populace. Natalitní limit, výchozí předpoklady stacionární a stabilní populace, výpočet stacionární populace, výpočet věkových skupin ve stacionární populaci, porovnání reálné a stacionární populace, výpočet stabilní populace a její parametry.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK