PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Demografická analýza III - MD360P08N
Anglický název: Advanced Demographic Analysis (III)
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Korekvizity : MD360P07A, MD360P07B
Neslučitelnost : MD360P08
Je neslučitelnost pro: MD360P08, MD360P90
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (14.05.2014)
Pokročilé přístupy demografické analýzy založené na metodách vícerozměrných statistik a na maticové algebře. Modelové úmrtnostní tabulky (MÚT). Aproximace tabulkových funkcí úmrtnostní tabulky pomocí omezeného počtu parametrů. Použití a význam MÚT. Modely stabilní, semi-stabilní a kvazi-stabilní populace,výpočet parametrů, použití. Dekompozice demografických ukazatelů, vliv změny intenzity, vliv změny struktury. Analýza životnosti - tabulky života z individuálních dat, intervaly spolehlivosti. Vícestavová demografie, multiregionální tabulky, tabulky podle rodinného stavu, tabulky ekonomické aktivity apod. Modely APC (věk-období-kohorta) rozklad variability demografických dat. Naděje dožití ve zdraví, definice a mezinárodní klasifikace. Tabulky života ve zdraví/soběstačnosti/disability free life tables.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (14.05.2014)

Studijní literatura:

Readings in Population Research Methodology (geografická knihovna)

http://www.un.org/esa/population/publications/Model_Life_Tables/Model_Life_Tables.htm

http://www.un.org/esa/population/publications/Manual_X/Manual_X.htm

C.Newell: Methods and Models in Demography (1988)

Age and Sex Patterrns of Mortality: Model Life Tables for Under-Developed Countries, United Nations publication, Sales No.55.XIII.9

Manual III: Methods for Population Projections by Sex and Age, United Nations publication, Sales No.56.XIII.3

K.R.Gabriel et I.Ronen: Estimates of mortality from infant mortality rates, Population Studies, 2,nov.1958, 164-169p.

A.J.Coale,P.Demeny: Regional Model Life Tables and Stable Populations, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1966

A.J.Coale,G.Guo: Revised Regional Model Life Tables at Very Low Levels of Mortality, Population Index 1989, 55, 4, p.613-644

S. Ledermann: Nouvelles tables-types de mortalité, INED, Travaux et Documents, Cahier no53, PUF, 1969)

S. Ledermann et J.Breas: Les dimensions de la mortalité, Population 1959, no4)

W.Brass: The Demography of Tropical Africa, Princeton 1968

W.Brass: On the scale of mortality in W.Brass: Biological aspects of Demography, Taylor and Francis, London, 1971, 167p.

S.Vassin, Epidemiological Transition Of Mortality Curves In Terms Of The Brass Logit System, European Journal of Population 10, 1994, pp.43-68)

Clairin R., Condé J., Fleury-Brousse M., Waltisperger D.,Wunsch G.:Nouvelles tables-types de mortalité a l usage des pays en développement. OCDE, Paris 1980, 416p.)

Model Life Tables for Developing Countries, UN, 1982, ST/ESA/SER.A/77

V.Roubíček: Konstrukce dvouproudových tabulek pracovní aktivity, Statistická revue 1970, 1, s.49-76

F.Willekens,A.Rogers: Spatial Population Analysis:Method and Computer Programs, 1978, IIASA

http://www.un.org/esa/population/publications/Model_Life_Tables/Model_Life_Tables.htm

http://www.un.org/esa/population/publications/Manual_X/Manual_X.htm

http://www.un.org/esa/population/techcoop/manuals.html

http://esa.un.org/unpd/wpp/Model-Life-Tables/download-page.html

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/tools_software/en/

http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/default.htm

http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/an_excel_spreadsheet_for_the_decomposition_of_a_difference_between_two_values_of_an_aggregate_4591.htm

http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/age_decomposition_of_a_difference_between_two_populations_for_any_life_table_quantity_in_excel_3838.htm

http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/spreadsheet_for_calculation_of_life_table_dispersion_measures_3837.htm

SPACE http://www.cdc.gov/nchs/data_access/space.htm

a literatura uváděná při přednáškách

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (14.05.2014)

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabu. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (14.05.2014)

1) Analytické metody vyrovnání úmrtnostních křivek. Transformace proměnných. Gompertz, Makeham, Siler, Heligman a Pollard. Použité funkce a interpretace parametrů.

2-3) Modelové úmrtnostní tabulky. Principy jejich konstrukce: regresní metody, relační metody a metody vícerozměrné statistiky. Modelové úmrtnostní tabulky: OSN (1955), Gabriel a Ronen, Princeton (Coale, Demeny, Vaughan, Guo) a Ledermann. Vstupní data a jejich omezení.

4) Modelové úmrtnostní tabulky pro rozvojové země. Brassova relační metoda a princip standardních schémat. Modelové úmrtnostní tabulky OECD, tabulky OSN, tabulky WHO. Vstupní data, metody jejich konstrukce a použití tabulek.

5)Modely stacionární, stabilní, semi-stabilní a kvazi-stabilní populace. Geometrický a exponenciální růst. Leslieho matice. Koncept populačního momentu. Vliv úmrtnosti a porodnosti na formování věkové struktury.

6-7) Modely sňatečnosti a plodnosti. Hajnalův výpočet průměrného věku při prvním sňatku (SMAM). Coaleův model sňatečnosti, standardní schéma a jeho vztah k reálným distribucím. Modely plodnosti, přirozená plodnost a analytická relace k manželské plodnosti (výpočet parametrů). Relační model plodnosti a gompitová transformace.

8) Dekompozice rozdílu mezi měrami (Kitagawa, das Gupta). Rozdíl dvou hrubých měr, vliv změny intenzity, struktury a jejich interakce. Rozdíly mezi zeměmi, obdobími, pohlavím. Excel spreadsheets MPIDR.

9-10) Dekompozice rozdílu mezi ukazateli dvou úmrtnostních tabulek (Pressat, Pollard, Arriaga). Příspěvky jednotlivých věkových skupin. Příspěvky příčin úmrtí. Intervalová délka života, přímé efekty, nepřímé efekty a interakce. Excel spreadsheets MPIDR

11) Vícestavová demografie, inkrementní a dekrementní řád. Mezistavové přechody. Jednokořenové a vícekořenové tabulky. Základní maticová rovnice výpočtu pravděpodobností přechodu. Multiregionální tabulky podle místa bydliště a podle místa narození.

12) Další vícestavové tabulky, příklady (rodinný stav, zdravotní stav apod). Tabulky ekonomické aktivity. Program SPACE/SAS

13) Analýza zdravotního stavu (teorie). Sullivanova metoda. Pokročilé metody epidemiologie. Program SPACE/SAS

14) Age-period-cohort model (model věk-období-kohorta). Variabilita demografických dat podle věku období a kohorty. Metoda Horiuchi - Coale, metoda dekompozice (Wilmoth).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK