PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografická analýza I - MD360P07A
Anglický název: Demographic Analysis I
Český název: Demografická analýza I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MD360P08N
Je neslučitelnost pro: MD360P87
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Základní principy a metody demografické analýzy. Uváděny příklady České republiky a vyspělých zemí. Analýza trendů a struktur. Znázornění událostí a ukazatelů do demografické sítě. Definice a klasifikace základních demografických ukazatelů. Transversální a kohortní přístup. Analýza úmrtnosti: data, metoda přímé a nepřímé standardizace, úmrtnostní tabulky, příčiny úmrtí. Analýza prenatální a kojenecké úmrtnosti. Diferenční úmrtnost. Analýza nemocnosti, míry incidence a prevalence.
Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (22.03.2018)
Literatura -

Z.Pavlík, J.Rychtaříková, A.Šubrtová: Základy demografie, Academia Praha 1986

V.Srb, M.Kučera, L.Růžička: Demografie, Svoboda Praha 1971

V.Roubíček: Vybrané kapitoly z demografie I, SPN Praha 1966, VŠE

V.Roubíček: Cvičebnice demografické analýzy, SPN Praha 1973, VŠE

V.Roubíček: Úvod do demografie, CODEX Bohemia, Praha 1997

R.Pressat: Základy demografické analýzy, SPN Praha 1968 (skripta)

R.Pressat: L´analyse démographique, PUF 1961, 1969, 1983

L.Henry: Démographie, analyse et modeles, INED 1984

A.Hinde: Demographic methods, Arnold, 1998

S.Preston, P.Heuveline, M.Guillot: Demography, measuring and modelling population processes, Blackwell 2001

Články v časopisech Demografie, Acta Demographica, Acta Geographica, European Journal of Population, Population, Demography, Population Studies, aj.

Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (25.02.2010)
Požadavky ke zkoušce -

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabu. Podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu na základě splnění vybraných úkolů v termínech požadovaných při cvičeních a úspěšného absolvování závěrečného písemného testu.

Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (15.02.2020)
Sylabus -

1. Demografická síť (Lexisův diagram) a systém ukazatelů v demografii. Znázornění dat do demografické sítě včetně způsobu definice demografických ukazatelů. Hlavní a elementární soubory událostí, soubory průsečíků; longitudinální, transversální a retrospektivní přístup; kohorta, generace; události v demografické síti podle délky trvání (věku); pravidelné a nepravidelné intervaly. Opakovatelné a neopakovatelné události. Ukazatele, absolutní a poměrná čísla; míry (1. a 2. kategorie), kvocienty, indexy.

2. Obyvatelstvo a jeho struktury. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, rodinného stavu a dalších znaků. Uzavřená a otevřená populace. Bilanční rovnice, přirozený přírůstek, celkový přírůstek. Index maskulinity. Typologie věkových struktur. Index stáří, index ekonomického zatížení, průměrný a mediánový věk. Změny věkové struktury, demografické stárnutí.

3. Úmrtí a úmrtnost: pojmy, definice, ukazatele. Hrubá míra úmrtnosti a její interpretace. Míry úmrtnosti podle pohlaví a věku. Metoda přímé a nepřímé standardizace, (srovnávací míra, srovnávací index); volba standardu, světový standard, evropský standard.

4. Analýza prenatální a kojenecké úmrtnosti. Kategorie potratu, definice živě a mrtvě narozeného dítěte. Prenatální úmrtnost, mrtvorozenost, perinatální úmrtnost, časná a pozdní neonatální úmrtnost, neonatální úmrtnost, postneonatální úmrtnost, kojenecká úmrtnost; ukazatele (míry a kvocienty) a trendy. Biometrická analýza kojenecké úmrtnosti: rozklad na endogenní a exogenní úmrtnost. Trendy kojenecké úmrtnosti.

5. Úmrtnostní tabulka. Typy úmrtnostních tabulek (úplná, zkrácená, transversální, longitudinální). Metoda přímá a nepřímá odhadu pravděpodobnosti úmrtí, tabulkové funkce a vztahy mezi nimi. Natalitní limit, paradox střední délky života, normální a pravděpodobná délka života. Vyrovnávání úmrtnostní tabulky. Další aplikace úmrtnostní tabulky: tabulky kojenecké úmrtnosti (do 1 roku) a tabulky intrauterinní úmrtnosti (prenatální vymírání), paleodemografická úmrtnostní tabulka. Trendy úmrtnosti v České republice.

6. Příčiny úmrtí. Bezprostřední, předchozí a prvotní příčina úmrtí a kódování. Mezinárodní klasifikace, historie a revize, vnější příčiny smrti; ukazatele úmrtnosti podle příčin, tabulky úmrtnosti podle příčin - jednovýchodné a vícevýchodné. Diferenční úmrtnost: podle rodinného stavu, podle vzdělání, regionální rozdíly. Teorie epidemiologického přechodu. Kardiovaskulární revoluce.

7. Nemocnost. Definice zdraví. Míry incidence a prevalence, průměrné trvání nemoci, průměrné procento pracovní neschopnosti. Epidemiologie: prospektivní studie (cohort study), studie případů a kontrol (case-control study), RR (relativní riziko), AR (atributivní riziko), PAR (podíl atributivního rizika).

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (22.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK