PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Demografická analýza I - MD360P87
Anglický název: Demographic Analysis I
Český název: Demografická analýza I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Brázová
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P07A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (11.02.2022)
Výuka předmětu Demografická analýza I (přednášky i cvičení) začne v týdnu od 14. 2. 2022. Vzhledem k aktuální epidemické situaci přednášky a cvičení budou probíhat prezenčně. Forma výuky se v průběhu semestru může změnit. Vše bude s dostatečným předstihem oznámeno studentům.

Přednášky:
Přednášky budou probíhat každé úterý od 8:10 do 10:30 v učebně Levá rýsovna (LR). V případě online výuky se výuka uskuteční prostřednictvím aplikace Google Meet (přístupový kód: meet.google.com/dtj-oskr-zxa). Studentům budou průběžně poskytovány studijní informaci a materiály, které budou k dispozici v prostředí platformy Moodle. Součástí výuky budou i konzultace; kontakt na přednášející: RNDr. Boris Burcin, Ph.D., boris.burcin@natur.cuni.cz; boris.burcin@gmail.com; RNDr. Michala Lustigová, Ph.D., michala.lustigova@natur.cuni.cz.

Cvičení:
Cvičení se konají v rozvrhovaných časech na fakultě. Možnost on-line účasti na cvičení bude umožněna jen po předchozí dohodě s vyučujícím (J. Slabá). Kontakt na vyučující: slabaji@natur.cuni.cz. Domácí úkoly a přípravy budou zadány na jednotlivých cvičeních. Odevzdání úkolů, příprav a sdílení studijních materiálů ze cvičení bude probíhat prostřednictvím platformy Moodle (dl2.cuni.cz).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (11.02.2022)

Povinná a doporučená literatura:

Z. Pavlík, J. Rychtaříková, A. Šubrtová: Základy demografie, Academia Praha, 1986.

K. Kalibová, Z. Pavlík, A. Vodáková: Demografie (nejen) pro demografy, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009.

V. Srb, M. Kučera, L. Růžička: Demografie, Svoboda Praha, 1971.

V. Roubíček: Vybrané kapitoly z demografie I, SPN Praha, 1966.

V. Roubíček: Cvičebnice demografické analýzy, SPN Praha, 1973.

V. Roubíček: Úvod do demografie, CODEX Bohemia, Praha, 1997.

R. Pressat: Základy demografické analýzy, SPN Praha, 1968.

R. Pressat: L´analyse démographique, PUF, 1983.

L. Henry: Démographie, analyse et modeles, INED, 1984.

A. Hinde: Demographic methods, Arnold, 1998.

T. F. Harris: Living to 100 and Beyond, ACTEX Publications, 2009.

G. A. Carmichael: Fundamentals of Demographic Analysis: Concepts, Measures and Methods, The Springer Series on Demographic Methods, Volume 38, 2016.

S. Preston, P. Heuveline, M. Guillot: Demography, measuring and modelling population processes, Blackwell, 2001.

Demography, Analysis and Synthesis. A Treatise in Population Studies, Volume 1‐4, ed.: G.Casselli, J. Vallin, G. Wunsch, Elsevier, 2006.

Readings in Population Research Methodology, eds.: J. D. Bogue, E. E. Arriaga, D. L. Anderton, G. W. Rumsey, Social Development Center, Chicago, Illinois, 1993.

Články v časopisech Demografie, Acta Demographica, Acta Geographica, Slovenská štatistika a demografia, Demographic Research, European Journal of Population, Population, Demography, Population Studies, Population and Development Review, aj.


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Slabá, Ph.D. (07.02.2022)

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabu tohoto kurzu. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Zápočet: k získání zápočtu je potřeba splnit následující čtyři podmínky: 1) odevzdání všech povinných domácích úkolů ve stanovaném termínu (nejbližší pátek následující po cvičení do 12:00); 2) odevzdání všech příprav ve stanovaném termínu (nejbližší pondělí předcházející před cvičením do 20:00); 3) maximálně dvě neomluvené absence; 4) úspěšné absolvování zápočtového testu (jeden řádný termín a dva opravné termíny). 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (11.02.2022)

1) Vybrané zdroje demografických dat; demografická síť (Lexisův diagram) a systém ukazatelů v demografii. Znázornění dat do demografické sítě včetně způsobu definice demografických ukazatelů. Hlavní a elementární soubory událostí, soubory průsečíků; longitudinální, transversální a retrospektivní přístup; kohorta, generace; události v demografické síti podle délky trvání (věku); pravidelné a nepravidelné intervaly. Opakovatelné a neopakovatelné události. Ukazatele, absolutní a poměrná čísla; míry (1. a 2. kategorie), kvocienty, indexy.

2) Obyvatelstvo a jeho struktury. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, rodinného stavu a dalších znaků. Uzavřená a otevřená populace. Bilanční rovnice, přirozený přírůstek, celkový přírůstek. Index maskulinity. Typologie věkových struktur. Index stáří, index ekonomického zatížení, průměrný a mediánový věk. Změny věkové struktury, demografické stárnutí.

3) Úmrtí a úmrtnost: pojmy, definice, ukazatele. Hrubá míra úmrtnosti a její interpretace. Míry úmrtnosti podle pohlaví a věku. Metoda přímé a nepřímé standardizace, (srovnávací míra, srovnávací index); volba standardu, světový standard, evropský standard.

4) Analýza prenatální a kojenecké úmrtnosti. Kategorie potratu, definice živě a mrtvě narozeného dítěte. Prenatální úmrtnost, mrtvorozenost, perinatální úmrtnost, časná a pozdní neonatální úmrtnost, neonatální úmrtnost, postneonatální úmrtnost, kojenecká úmrtnost; ukazatele (míry a kvocienty) a trendy. Biometrická analýza kojenecké úmrtnosti: rozklad na endogenní a exogenní úmrtnost. Trendy kojenecké úmrtnosti.

5) Úmrtnostní tabulka. Typy úmrtnostních tabulek (úplná, zkrácená, transversální, longitudinální). Metoda přímá a nepřímá odhadu pravděpodobnosti úmrtí, tabulkové funkce a vztahy mezi nimi. Natalitní limit, paradox střední délky života, normální a pravděpodobná délka života. Vyrovnávání úmrtnostní tabulky. Další aplikace úmrtnostní tabulky: tabulky kojenecké úmrtnosti (do 1 roku) a tabulky intrauterinní úmrtnosti (prenatální vymírání), paleodemografická úmrtnostní tabulka. Trendy úmrtnosti v České republice.

6) Příčiny úmrtí. Bezprostřední, předchozí a prvotní příčina úmrtí a kódování. Mezinárodní klasifikace, historie a revize, vnější příčiny smrti; ukazatele úmrtnosti podle příčin, tabulky úmrtnosti podle příčin - jednovýchodné a vícevýchodné. Diferenční úmrtnost: podle rodinného stavu, podle vzdělání, regionální rozdíly. Teorie epidemiologického přechodu. Kardiovaskulární revoluce.

7) Nemocnost. Definice zdraví. Míry incidence a prevalence, průměrné trvání nemoci, průměrné procento pracovní neschopnosti. Epidemiologie: prospektivní studie (cohort study), studie případů a kontrol (case-control study), RR (relativní riziko), AR (atributivní riziko), PAR (podíl atributivního rizika).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK