PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Krystalová strukturní analýza - MC240P15
Anglický název: Crystal structure analysis
Český název: Krystalová strukturní analýza
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1231
Garant: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
Vyučující: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
Je korekvizitou pro: MC240C26
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Ivana Císařová, CSc. (20.02.2014)
Náplní přednášky jsou základy rentgenové. strukturní analýzy krystalů. Po jejím vyslechnutí by měl být posluchač schopen samostatně zpracovávat výsledky této metody a mít teoretické základy pro práci v oboru strukturní analýzy. Přednášky jsou doplněny cvičením a pokrývají následující témata: symetrie krystalů, kinematická teorie difrakce, experimentální techniky v práškové a monokrystalové difrakci, řešení krystalových struktur malých molekul, kvalitativní a kvantitativní fázová analýza. krystalografické databáze, aperiodické krystaly, vybrané fyzikální vlastnosti krystalů.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (07.10.2013)

 • V. Valvoda: Základy strukturní analysy, Universita Karlova, Praha, 1992

 • J. Loub: Krystalová struktura, symetrie a rentgenová difrakce

 • Giacolazzo et. al.: Fundamentals of crystallography, Oxford University Press.

 • Požadavky ke zkoušce -
  Poslední úprava: RNDr. Ivana Císařová, CSc. (09.11.2011)

  Zkouška se sestává ze dvou částí: písemné a ústní. Pro udělení zkoušky musí být v písemné části získáno alespoň 90% možných bodů.

  Ústní část spočívá v odpovědích na pět otázek, pokrývajících celé přednášené téma.

  Sylabus -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.01.2019)

  Přednáška je určena pro studenty magisterského studia.


  1. Symetrie
   operace symetrie, prvky symetrie, grupy bodové a prostorové, translační grupa, mříž, buňky, krystalové soustavy, ideální krystal, symboly bodových a prostorových grup, soustava souřadnic, transformace base a souřadnic, operátory symetrie a jejich maticová representace, metrický tensor, Mezinárodní krystalografické tabulky.

  2. Útvary definované v mříži: roviny, směry; mezirovinné vzdálenosti, reciproká mříž.

  3. Zdroje a typy záření ve strukturní analyse, monochromatizace, registrace záření.

  4. Interakce RTG s hmotou, fluorescence, emise, rozptyl.

  5. Geometrické podmínky difrakce, Laueho rovnice, Braggova rovnice, Ewaldova konstrukce.

  6. Základní difrakční experimenty:
   monokrystalické metody: Laueho, Weissenbergova, precesní, polykrystalické metody: Debye-Scherrerova, difraktometry; indexování polykrystalických snímků.

  7. Kinematická teorie difrakce: rozptyl na elektronu, atomu, atomový faktor, strukturní faktor, rozptyl na malém krystalu, interferenční funkce, integrální intensita, korekce: LP-faktor, absorpce, extinkce, teplotní pohyb.

  8. Vlastnosti strukturního faktoru, vztah mezi elektronovou hustotou a strukturním faktorem, symetrie difrakčního obrazu, Fourierské metody.

  9. Stanovení krystalové struktury,

   1. řešení fázového problému, metoda těžkého atomu, izomorfní záměny, anomálního rozptylu, přímé metody
   2. mapy elektronové hustoty, diferenční Fourierská syntéza
   3. upřesňování strukturních parametr v reálném prostoru, v reciprokém prostoru, metoda nejmenších čtverců

  10. Dynamická teorie difrakce, mozaikový krystal, dokonalý krystal, totální odraz, intensita difrakce, stojaté vlny, anomální absorpce, poruchy na téměř dokonalých krystalech, topograficke metody.

  11. Struktura polykrystalických vzorků: indexace, Rietveldova metoda, velikost částic, textura, kvalitativní, kvantitativní analysa.

  12. Krystalografické database: CSD, ICSD, PDF.

  13. Krystalové struktury bílkovin.

  14. Aperiodické krystaly: modulované, kompositní, kvazikrystaly.

  15. Obsah publikací o krystalové struktuře malých molekul.

  16. Fyzikální vlastnosti krystalů; poruchy.

  17. Využití krystalografických databází.


  Vstupní požadavky
  Poslední úprava: RNDr. Ivana Císařová, CSc. (20.02.2014)

  Pro porozumnění přednášce jsou nutne znalosti z matematiky a fyziky na úrovni základních kurzu těchto předmětů v rámci bakalářského studia. např : MS710P52-55.

   

   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK