PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Instrumental Methods in Inorganic Chemistry - MC240C15
Anglický název: Instrumental Methods in Inorganic Chemistry
Český název: Praktikum z fyzikálních metod studia anorganických látek
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
RNDr. Alan Liška, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Třída: Sestava HPLC-MS
Původní předmět
Korekvizity : MC240P15
Neslučitelnost : MC240C26
Je neslučitelnost pro: MC240C26
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.05.2021)
Praktikum poskytuje praktické znalosti a stručný přehled principů a aplikací fyzikálních metod nejčastěji používaných v anorganické chemii.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.05.2021)

Konkrétní literatura je doporučena vedoucími jednotlivých úloh.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.05.2021)

Protokoly z jednotlivých úloh odevzdávají studenti do jednoho týdne po absolvování úlohy příslušnému cvičícímu.

Po absolvování všech úloh odevzdají posluchači všechny opravené, klasifikované a cvičícími podepsané protokoly vedoucímu cvičení nejpozději do tří týdnů po skončení poslední úlohy.

Cvičící jednotlivých úloh hodnotí nejenom kvalitu odevzdaných protokolů, ale i včasnost jejich odevzdání.

 

Závěrečné hodnocení je v případě včasného odevzdání všech protokolů (nejpozději do tří týdnů po skončení poslední úlohy) vedoucímu úlohy vypočítáno jako zaokrouhlený průměr z hodnocení jednotlivých cvičení.

V případě, že posluchač bez doložení závažných důvodů odevzdá protokoly později, zhoršuje se finální klasifikace (vypočtená jako zaokrouhlený průměr jednotlivých cvičení) o jeden stupeň.

Pokud zpoždění studenta při odevzádní všech protokolů vedoucímu cvičení přesáhne dva měsíce bez prokázání závažného důvodu, zhoršuje se finální klasifikace (opět vypočtená jako zaokrouhlený průměr jednotlivých cvičení) o dva stupně.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (22.02.2024)

Praktikum tvoří šest povinných úloh a čtyři povinně volitelné úlohy, které si posluchači vybírají po konzultaci se školitelem své diplomové práce.

 

Povinné úlohy:

Povinné úlohy absolvují všichni studenti podle časového harmonogramu, který vedoucí cvičení zveřejní nejpozději na první schůzce, která se koná v předem ohlášeném termínu během prvního týdnu v příslušném semestru. Harmonogram je zveřejněn během semestru zveřejněn i na nástěnce katedry.

1.    Kvantitativní analýza metodou rentgenové difrakce
2.    Strukturní analýza metodou rentgenové difrakce na monokrystalech
3.    Vibrační spektroskopie I. (IR + Raman)
4.    NMR spektroskopie
5.    Potenciometrie
6.    Elektronová spektroskopie

Výběrové úlohy:

Je nutný výběr čtyř úloh; přesný termín konání jednotlivých úloh si každý student domlouvá individuálně s vedoucím příslušné úlohy do jednoho týdne po úvodní instruktáži na začátku semestru.

7. Vysokoteplotní prášková rentgenová difrakce
8. Vibrační spektroskopie II. (mikrospektroskopie IR+Raman)
9. Magnetochemie
10. Studium fázových přechodů pomocí IR/Ramanovy spektroskopie
11. Tepelná kapacita pevných látek – teplotní závislost
12. Magnetické fázové přechody
13. Spektroskopie EPR
14. Fluorimetrie
15. Studium fyzikálních a chemických vlastností metodami kvantové chemie
16. Voltametrické metody
17. Hypertermie magnetických nanočástic
18. Základní charakteristiky ferromagnetu
19. Vysoce účinná kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí
20. Mossbauerova spektroskopie

Studenti během semestru absolvují všechny povinné úlohy spolu s úlohami volitelnými. Od každé úlohy předkládají protokol ke kontrole příslušnému cvičícímu do jednoho týdne po absolvování dané úlohy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK