PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z fyzikálních metod studia anorganických látek - MC240C26
Anglický název: Instrumental Methods in Inorganic Chemistry
Český název: Praktikum z fyzikálních metod studia anorganických látek
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC240C15
Vysvětlení: v plánech je nahrazeno anglickou verzí MC240C15
Garant: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
RNDr. Alan Liška, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Třída: Sestava HPLC-MS
Korekvizity : MC240P15
Neslučitelnost : MC240C15
Je neslučitelnost pro: MC240C15, MC240C14
Anotace -
Praktikum poskytuje praktické znalosti a stručný přehled principů a aplikací fyzikálních metod nejčastěji používaných v anorganické chemii.
Poslední úprava: Gyepes Róbert, doc. RNDr., Dr., Ph.D. (25.09.2017)
Literatura -

Konkrétní literatura je doporučena vedoucími jednotlivých úloh.

Poslední úprava: Gyepes Róbert, doc. RNDr., Dr., Ph.D. (25.09.2017)
Požadavky ke zkoušce -

Protokoly z jednotlivých úloh odevzdávají studenti do jednoho týdne po absolvování úlohy příslušnému cvičícímu.

Po absolvování všech úloh odevzdají posluchači všechny opravené, klasifikované a cvičícími podepsané protokoly vedoucímu cvičení nejpozději do tří týdnů po skončení poslední úlohy.

Cvičící jednotlivých úloh hodnotí nejenom kvalitu odevzdaných protokolů, ale i včasnost jejich odevzdání.

 

Závěrečné hodnocení je v případě včasného odevzdání všech protokolů (nejpozději do tří týdnů po skončení poslední úlohy) vedoucímu úlohy vypočítáno jako zaokrouhlený průměr z hodnocení jednotlivých cvičení.

V případě, že posluchač bez doložení závažných důvodů odevzdá protokoly později, zhoršuje se finální klasifikace (vypočtená jako zaokrouhlený průměr jednotlivých cvičení) o jeden stupeň.

Pokud zpoždění studenta při odevzádní všech protokolů vedoucímu cvičení přesáhne dva měsíce bez prokázání závažného důvodu, zhoršuje se finální klasifikace (opět vypočtená jako zaokrouhlený průměr jednotlivých cvičení) o dva stupně.

Poslední úprava: Gyepes Róbert, doc. RNDr., Dr., Ph.D. (28.10.2019)
Sylabus -

Praktikum tvoří šest povinných úloh a čtyři povinně volitelné úlohy, které si posluchači vybírají po konzultaci se školitelem své diplomové práce.

 

Povinné úlohy:

Povinné úlohy absolvují všichni studenti podle časového harmonogramu, který vedoucí cvičení zveřejní nejpozději na první schůzce, která se koná v předem ohlášeném termínu během prvního týdnu v příslušném semestru. Harmonogram je zveřejněn během semestru zveřejněn i na nástěnce katedry.

1.    Kvantitativní analýza metodou rentgenové difrakce
2.    Strukturní analýza metodou rentgenové difrakce na monokrystalech
3.    Vibrační spektroskopie I. (IR + Raman)
4.    NMR spektroskopie
5.    Potenciometrie
6.    Elektronová spektroskopie

Výběrové úlohy:

Je nutný výběr čtyř úloh; přesný termín konání jednotlivých úloh si každý student domlouvá individuálně s vedoucím příslušné úlohy do jednoho týdne po úvodní instruktáži na začátku semestru.

7.    Vysokoteplotní prášková rentgenová difrakce
8.    Vibrační spektroskopie II. (mikrospektroskopie IR+Raman)
9.    Magnetochemie
10.    Studium fázových přechodů pomocí IR spektroskopie
11.    Studium fázových přechodů pomocí Ramanovy spektroskopie
12.    Tepelná kapacita pevných látek – teplotní závislost
13.    Magnetické fázové přechody
14.    Spektroskopie EPR
15.    Fluorimetrie
16.    Studium fyzikálních a chemických vlastností metodami kvantové chemie
17.    Voltametrické metody
18.    Hypertermie magnetických nanočástic
19.    Základní charakteristiky ferromagnetu
20.    Vysoce účinná kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí

Studenti během semestru absolvují všechny povinné úlohy spolu s úlohami volitelnými. Od každé úlohy předkládají protokol ke kontrole příslušnému cvičícímu do jednoho týdne po absolvování dané úlohy.

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (01.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK