PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analytická chemie I + II (b) - MC230P85
Anglický název: Analytical chemistry I + II (b)
Český název: Analytická chemie I + II (b)
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Vyučující: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC230P31A, MC230P67, MC230P68
Je neslučitelnost pro: MC230P31A
Anotace -
Základní semestrální kurz analytické chemie určený pro studenty chemických a biologických (zejména bakalářských) programů, pro něž analytická chemie není hlavním studijním předmětem. Předmět sestává ze dvou přednášek a jednoho cvičení týdně.

Studenti jsou během přednášek seznámeni se strukturou, náplní a významem oboru analytické chemie. Hlavní pozornost je věnována definici analytického procesu, úpravě vzorku před analýzou, klasickým postupům kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy, instrumentálním metodám chemické analýzy (elektroanalytické, optické, separační metody) a metodám zpracování a vyhodnocení analytických výsledků.

Přednášky jsou doplněny teoretickým cvičením, v rámci něhož jsou studentům k dispozici studijními materiály ve formě 12 lekcí určenými k samostudiu, které vždy obsahují stručný teoretický úvod k dané problematice následovaný řešenými příklady a příklady na procvičení opatřené správnými výsledky. Cvičení jsou nepovinná a jsou realizovány formou konzultací k jednotlivým lekcím. Příklady z těchto lekcí jsou obsahově voleny tak, aby studenti následně zvládli bez problémů výpočty v analytické praxi a navazujícím Praktiku z analytické chemie.

Předmět je zakončen zápočtovou písemkou (je třeba správně vyřešit zadané příklady) a písemnou zkouškou, na kterou je možno se přihlásit až po získání zápočtu.


V akademickém roce 2023/2024 je předmět určen studentům následujících studijních programů:
Biologie (BBI)
Biologie (B-BI)
Chemie a fyzika materiálů (B-CHFM)
Molekulární biologie a genetika eukaryot (N-GEMOEU)
Molekulární biologie a biochemie organizmů (BMOBIBO)
Molekulární biologie a biochemie organizmů (B-MOBIBO)
Chemie se zaměřením na vzdělávání (UCHV)
Biologie se zaměřením na vzdělávání - chemie se zaměřením na vzdělávání (UB-BCH)
Chemie se zaměřením na vzdělávání - biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Biochemie (BBIO)
Biochemie (B-BIO)
Mikrobiologie (N-MIKR)
Medicinální chemie (B-MEDCH)
Poslední úprava: Hraníček Jakub, RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura -

1) F. Opekar, I. Jelínek, P. Rychlovský, Z. Plzák: Základní analytická chemie pro studenty, pro něž analytická chemie není hlavním studijním oborem. Karolinum, Praha (2002), 2010.
2) Lekce 1-12, možno stáhnout po přihlášení z této stránky.
3) F. Vláčil a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. SNTL, Praha 1983 nebo Informatorium, Praha 1991.
4) P. Coufal, Z. Bosáková, R. Čabala, J. Suchánková, L. Feltl: Seminář z analytické chemie, Teorie, příklady, cvičení. Karolinum, Praha 2001, 2003, 2007.
5) M. Kotouček , J. Skopalová , P. Adamovský : Příklady z analytické chemie. Multimediální učebnice Univerzity Palackého přístupná na http://ach.upol.cz/ucebnice/.
6) R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, M. Valcárel, H. M. Widmer: Analytical Chemistry, 2nd edition, Wiley-VCH, Weinheim 2004

Elektronické podklady jsou dostupné na SISu.

Poslední úprava: Hraníček Jakub, RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky pro udělení zápočtu:
Zápočet bude udělen, pokud posluchač(ka) v zápočtové písemné práci získá nadpoloviční celočíselný počet bodů. Písemná práce obsahuje příklady v rozsahu probíraných lekcí. Zápočtovou písemnou práci je možno nejvýše dvakrát opakovat (tzn. 3 pokusy celkem). Termíny zápočtů budou včas vypsány do SISu a je povinností posluchače se na konkrétní termín přihlásit tamtéž.

Podmínky pro udělení zkoušky:
Na zkouškový termín je možno se přihlásit až po získání zápočtu. Úspěšné absolvování písemného testu v rozsahu tematických okruhů přednášek a základní studijní literatury. 

Hodnocení písemné zkoušky v procentech:

100 - 86 % = stupeň 1

85 - 71 % = stupeň 2

70 - 60 % = stupeň 3

Poslední úprava: Hraníček Jakub, RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus -

Definice analytické chemie. Kvalitativní a kvantitativní analýza. Analytický proces. Základní analytické operace. Vážení. Odměřování objemu. Příprava vzorku pro analýzu. Zpracování analytických výsledků. Statistika velmi malých souborů dat. Kalibrační závislosti. Přehled používaných postupů anorganické a organické kvalitativní analýzy. Vážková analýza. Metody odměrné analýzy. Acidobazické titrace. Průběh titrační křivky, určení konce titrace. Acidobazické indikátory. Příklady stanovení. Komplexometrické titrace. EDTA, tvorba chelátů. Průběh titrační křivky a metody určení konce titrace. Metalochromní indikátory. Příklady stanovení. Srážecí titrace. Průběh titrační křivky a metody určení konce titrace. Příklady stanovení. Redoxní titrace. Průběh titrační křivky a metody určení konce titrace. Redoxní indikátory. Příklady stanovení. Elektroanalytické metody. Rovnovážná potenciometrie; coulometrie. Spektrometrické metody. Separační metody.

Poslední úprava: Hraníček Jakub, RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK