PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analytická chemie I (a) - MC230P67
Anglický název: Analytical chemistry I (a)
Český název: Analytická chemie I (a)
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Neslučitelnost : MC230P01N
Je neslučitelnost pro: MC230P85
Je záměnnost pro: MC230P01N
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (27.02.2024)
Definice analytické chemie, základní pojmy. Základní analytické operace: vzorkování, rozpouštění a rozklady, eliminace interferentů (maskování, extrakce, separace na ionexech). Příprava roztoků. Kvalitativní analýza anorganických a organických látek (elementární analýza, MS, NMR). Nedestruktivní metody kvantitativní analýzy (aktivační analýza). Chemické metody analýzy (vážková a odměrná analýza).

V rámci cvičení budou procvičovány základní výpočty v analytické chemii (gravimetrie; srážecí, komplexotvorné, acidobazické a redoxní rovnováhy).

Výstupy z učení:
Po absolvování předmětu student/ka:
1. Vysvětlí základní pojmy chemické analýzy, proces analýzy, vyjadřování koncentrace. Vymezí problematiku: analytická chemie – vědní obor, chemická analýza – činnost, analýza kvalitativní a kvantitativní. Vysvětlí základní pojmy: důkaz, identifikace, stanovení, charakterizace, jejich informační hodnota. Vysvětlí procesy získávání informací: smyslové pozorování, objektivní pozorování – instrumentace, získávání informací přímé a jako výsledek interakce. Vysvětlí typy interakcí: neselektivní, selektivní, specifické (enzymové a imunochemické reakce). Vysvětlí základní koncentrační jednotky: procenta, ppm, ppb (hmotnostní, objemová), molarita, vysvětlí přípravu roztoků ředěním.
2. Vysvětlí chemické rovnováhy, požadavky na chemické reakce. Objasní základní chemické rovnováhy – iontový produkt vody, produkt rozpustnosti, acidobazické rovnováhy, rovnováhy v roztocích komplexů, redoxní rovnováhy, rozdělovací rovnováhy. Popíše reálné roztoky – aktivitní koeficient, vliv na chemickou rovnováhu. Definuje požadavky na chemické reakce využitelné v analytické chemii.
3. Vysvětlí kvalitativní analytickou chemii – anorganickou analýzu. Definuje proces analýzy – obecnou osnovu. Popíše orientační zkoušky: popis, pH-reakce, rozpustnost, vývoj plynů při reakci s kyselinou, zkoušky v plameni. Objasní reakce selektivní (skupinové) – analytické třídy kationtů a aniontů. Popíše reakce specifické, příklady důkazových reakcí a způsoby jejich provedení.
4. Vysvětlí kvalitativní analytickou chemie – organickou analýzu. Definuje proces analýzy – obecnou osnovu. Popíše rozdíly v metodice anorganické a organické kvalitativní analýzy. Vysvětlí schéma klasické analýzy organických látek: zkoušky na jednotnost, molekulárně analytické metody, elementárně analytické metody, strukturně analytické metody. Objasní instrumentální metody identifikace organických látek – elementární analýzu, hmotnostní spektrometrii, jadernou magnetickou rezonanční spektrometrii.
5. Vysvětlí vzorkování látek plynných, kapalných a tuhých. Definuje obecné zásady vzorkování. Popíše specifika vzorkování látek plynných (diskrétní vzorky – plynová pipeta, kontinuální odběr – odběrová aparatura), kapalných (odběry jednorázové a řadové, vzorky prosté a směsné, stálost vzorků) a tuhých (heterogenita látek, drcení a dělení vzorku, vzorkování půdy).
6. Vysvětlí nedestruktivní a destruktivní analytické metody, rozpouštění a rozklady vzorků. Popíše analytické metody nedestruktivní, princip aktivační analýzy. Popíše analytické metody destruktivní – rozpouštění (ve vodě) a rozklady vzorků (kyselinami, tavením, sintrací, mineralizací na mokré cestě, na suché cestě – pyrolýza), mineralizátory.
7. Vysvětlí eliminace interferentů, dělení separačních metod a jejich účinnost. Popíše eliminace interferentů chemickým způsobem (maskování) a fyzickým oddělením (separace). Vysvětlí separační metody: dělení dle principu (podle typu kontaktní fáze a fáze analytu) a dle experimentálního uspořádání (diskrétní separace, separace v průtoku), účinnost separačního procesu (distribuční poměr, distribuční konstanta).
8. Vysvětlí extrakce. Popíše extrakce (kapalina/kapalina, kapalina/plyn, kapalina/tuhá látka, extrakce kapalinou v superkritickém stavu). Vysvětlí separace na iontoměničích (katex, anex, iontová výměna, regenerace ionexu, vsádkový a kolonový způsob použití).
9. Vysvětlí vážkovou analýzu (gravimetrii). Definuje základní kroky analýzy: příprava vzorku, srážení (podmínky kvantitativního srážení), zrání sraženiny (vlastnosti sraženin), promývání a filtrace, sušení a žíhání, vážení sraženiny, výpočet koncentrace (gravimetrický faktor).
10. Vysvětlí odměrnou analýzu (volumetrii) – princip, bod ekvivalence, indikace, titrační křivky. Popíše titrace: postup stanovení, zjišťování konečného bodu titrace (metody subjektivní a objektivní, bod ekvivalence vs. konečný bod titrace), titrační křivky (sigmoidální, lineární), výpočet obsahu analytu z titračních dat. Popíše přípravu odměrných roztoků: z primárních standardů, z nestandardních látek, standardizace odměrných roztoků (faktor).
11. Vysvětlí srážecí a acidobazické titrace. Definuje typy odměrných stanovení. Popíše srážecí titrace: argentometrie, odměrné roztoky, indikátory, typické příklady stanovení, titrační křivky. Popíše acidobazické titrace: odměrné roztoky, indikátory, titrace silné a slabé kyseliny (báze), titrační křivky, výběr indikátoru; titrace v nevodných prostředích.
12. Vysvětlí komplexometrické a redoxní titrace. Definuje typy odměrných stanovení. Popíše komplexometrické titrace: titrace chelatonem (vliv pH a konstanty komplexity na průběh stanovení), indikátory, typické příklady stanovení (ionty kovů, tvrdost vody). Popíše redoxní titrace: přehled základních činidel pro redoxní titrace, titrační křivky, indikátory, typické příklady stanovení.
Literatura -
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (05.04.2013)

• Opekar F. a kol.: Základní analytická chemie, skripta, UK, Karolinum, Praha 2002 a 2010.

• Coufal P. a kol.: Seminář z analytické chemie, skripta, UK, Karolinum, Praha 2001.

• D.A.Skoog, D.M.West and F.J.Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 6. Edition, Saunders College Publishing, 1992.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jan Fischer, Ph.D. (17.03.2022)

Zápočet je udělen na základě úspěšného absolvování písemného testu v povinném semináři k přednášce.

Detailní informace a studijní materiály k semináři jsou v Moodle: https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=329

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

1) Vymezení problematiky: analytická chemie - vědní obor, chemická analýza - činnost; analýza kvalitativní a kvantitativní. Základní pojmy: důkaz, identifikace, stanovení, charakterizace, jejich informační hodnota. Procesy získávání informací: smyslové pozorování, objektivní pozorování - instrumentace; získávání informací přímé a jako výsledek interakce. Typy interakcí: neselektivní, selektivní, specifické (enzymatické a imunochemické reakce). Základní koncentrační jednotky: procenta, ppm, ppb (hmotnostní, objemová), molarita; příprava roztoků ředěním..
2) Základní chemické rovnováhy - iontový produkt vody, produkt rozpustnosti, acidobazické rovnováhy, rovnováhy v roztocích komplexů, redoxní rovnováha, rozdělovací rovnováha. Reálné roztoky - aktivitní koeficient, vliv na chemickou rovnováhu. Požadavky na chemické reakce využitelné v analytické chemii.
3) Proces analýzy - obecná osnova: formulace úlohy a návrh řešení, vzorkování, úprava vzorku před analýzou, separační a koncentrační kroky, vlastní měření, vyhodnocení měření a vyjádření výsledků analýzy, návrh činnosti vyplývající ze získaných dat.
4) Kvalitativní analytická chemie - anorganická analýza. Orientační zkoušky: popis, pH-reakce, rozpustnost, vývoj plynů při reakci s kyselinou, zkoušky v plameni. Reakce selektivní (skupinové) - analytické třídy kationtů a aniontů. Reakce specifické, příklady důkazových reakcí a způsoby jejich provedení.
5) Kvalitativní analytická chemie - organická analýza, rozdíly v metodice anorganické a organické kvalitativní analýzy. Schema klasické analýzy org. látek: zkoušky na jednotnost, molekulárně analytické metody, elementárně analytické metody, strukturně analytické metody. Instrumentální metody identifikace organických látek - elementární analýza, hmotnostní spektrometrie, jaderná magnetická resonanční spektrometrie.
6) Vzorkování, obecné zásady vzorkování. Specifika vzorkování tuhých látek (heterogenita látek, drcení a dělení vzorku, vzorkování půdy), vzorkování kapalin (odběry jednorázové a řadové, vzorky prosté a směsné, stálost vzorků), a vzorkování látek plynných (diskrétní vzorky - plyn.pipeta, kontinuální odběr - odběrová aparatura).
7) Analytické metody nedestruktivní, princip aktivační analýzy. Analytické metody destruktivní - rozpouštění (ve vodě) a rozklady vzorků (kyselinami, tavením, sintrací, mineralizací na mokré cestě, na suché cestě - pyrolýza), mineralizátory.
8) Separační a koncentrační kroky. Eliminace interferentů chemickým způsobem (maskování) a fyzickým oddělením (separace). Separační metody: dělení dle principu (podle typu kontaktní fáze a fáze analytu) a dle experimentálního uspořádání (diskrétní separace, separace v průtoku); účinnost separačního procesu (distribuční poměr, distribuční konstanta). Extrakce (kapalina/kapalina, kapalina/plyn, kapalina/tuhá látka, extrakce kapalinou v superkritickém stavu). Separace na iontoměničích (katex, anex, iontová výměna, regenerace ionexu, vsádkový a kolonový způsob použití).
9) Přehled základních analytických metod a jejich obecných vlastností: metody založené na vážení, na měření objemu, metody elektroanalytické, optické, chromatografické a elektromigrační.
10) Vážková analýza - gravimetrie. Základní kroky analýzy: příprava vzorku, srážení (podmínky kvantitativního srážení), zrání sraženiny (vlastnosti sraženin), promývání a filtrace, sušení a žíhání, vážení sraženiny, výpočet koncentrace (gravimetrický faktor).
11) Odměrná analýza - volumetrie. Titrace: postup stanovení, zjišťování konečného bodu titrace (metody subjektivní a objektivní, bod ekvivalence vs. konečný bod titrace), titrační křivky (sigmoidální, lineární), výpočet obsahu analytu z titračních dat. Příprava odměrných roztoků: z primárních standardů, z nestandardních látek, standardizace odměrných roztoků (faktor).
12) Typy odměrných stanovení. Srážecí titrace: argentometrie, odměrné roztoky, indikátory, typické příklady stanovení, titrační křivky. Acidobazické titrace: odměrné roztoky, indikátory, titrace silné a slabé kyseliny (báze), titrační křivky, výběr indikátoru; titrace v nevodných prostředích. Komplexometrické titrace: titrace chelatonem (vliv pH a konstanty komplexity na průběh stanovení), indikátory, typické příklady stanovení (ionty kovů, tvrdost vody). Redoxní titrace: přehled základních činidel pro redoxní titrace, titrační křivky, indikátory, typické příklady stanovení.

Sylabus cvičení:
1. Příprava roztoků. Výpočty koncentrací. Ředění a směšování.
2. Srážecí rovnováhy. Srážecí titrace a stechiometrie.
3. Gravimetrie.
4. Komplexotvorné rovnováhy. Komplexotvorné titrace a stechiometrie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK